Cửu tướng

Từ điển Đạo Uyển

九相; C: jiǔxiāng; J: kusō;

Chín nghiệp tướng vô minh được đề cập trong Đại thừa khởi tín luận. Đó là Tam tế (三細) và Lục thô (六麁).