Cưu-ma-la-đa

Từ điển Đạo Uyển


鳩摩邏多; S: kumāralāta;
Tổ thứ 19 của Thiền tông Ấn Ðộ.