Cửu liên

Từ điển Đạo Uyển

九蓮; C: jiǔlián; J: kuren;

Viết tắt của Cửu phẩm liên đài (九品蓮臺), biểu tượng cho chín bậc mà hành giả Tịnh độ tông có thể đạt được khi vãng sinh.