Cửu cao

Từ điển Đạo Uyển

九皐; C: jiǔgāo; J: kyūgō;

Chín “Vũng lầy”:

  1. Địa ngục, cõi tối tăm bên dưới;
  2. Vùng đất ngập nước; đầm nước sâu, ẩn dụ chỉ một nơi xa xôi, tối tăm.