Cụ giới địa

Từ điển Đạo Uyển

具戒地; C: jùjiè dì; J: gukaichi;

Giai vị tu tập đầy đủ các giới luật. Giai vị thứ hai trong Thập địa (十地). Còn gọi là li cấu địa (離垢地).