Chấp thụ

Từ điển Đạo Uyển


執受; C: zhíshòu; J: shūju;

  1. Nhận thức sự hiện hữu của trần cảnh, trên cơ sở nầy, phát sinh cảm giác. Cảm nhận, nhận thấy (s: upādi; t: len pa);
  2. Duy trì trong chính niệm danh hiệu A-di-đà Phật.