Câu-lô châu

Từ điển Đạo Uyển

倶盧洲; C: jùlúzhōu; J: kurushū;
Bắc-câu-lô châu (北倶盧洲).