CẦU ĐẠO TÂM

Từ điển Đạo Uyển

求道心; C: qiúdàoxīn; J: gudōshin;
Tâm dốc lòng tìm cầu giác ngộ. Đồng nghĩa với Cầu pháp tâm (求法心).