Cảnh Giới

CẢNH GIỚI

Từ điển Đạo Uyển


境界; C: jìngjiè; J: kyōkai;
Có các nghĩa sau:

  1.  Phạm vi, tình trạng, quan điểm (s: visaya, gocara);
  2.  Đối tượng nhận thức được bởi các giác quan và ý thức. Lĩnh vực của nhận thức (s: visaya, jñeya);
  3.  Lĩnh vực, trạng thái, tình hình;
  4.  Cảm giác, cảm nhận, tâm trạng. Trạng thái của tâm thức, điều kiện, tình trạng, hoàn cảnh;
  5. Trạng thái kết quả mà mỗi chúng sinh nhận chịu tương ứng với hành động của họ: “quả”, “quả báo”;
  6. Lĩnh vực chuyên môn, phạm vi của một người
error: