CÁCH NGÔN

Từ điển Đạo Uyển


格言; C: géyán; J: kakugen;
Những lời nói mang tính trí tuệ.