CA NHẠC THẦN

Từ điển Đạo Uyển

歌樂神; C: gēlèshén; J: kagakujin;

Thần âm nhạc. Dịch nghĩa từ chữ kiṃnara. Khẩn-na-la (緊那羅).