BỐN XỨ

Từ điển Đạo Uyển


S, P: arūpasamādhi; dịch đúng là “Vô sắc giới định”, nhưng vì định này bao gồm bốn cấp nên được gọi như trên.
Chỉ bốn cõi tâm thức mà phép tu thiền định của Phật giáo nguyên thuỷ có thể dẫn đến. Bốn xứ này nằm trong vô sắc giới (Ba thế giới, Tứ thiền bát định).