Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn Ấn Pháp

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT