BÍCH-CHI PHẬT

Từ điển Đạo Uyển


辟支佛; S: pratyekabuddha; P: paccekabuddha; dịch nghĩa Hán Việt: Duyên Giác Phật, Ðộc Giác Phật.
Ðộc Giác Phật