BÁT THẮNG GIẢI

Từ điển Đạo Uyển


八勝解; C: bāshèngjiě; J: hachishōge;

Tám loại giải thoát thù thắng. Như Bát giải thoát (八解脫).