BÁT TÀ

Từ điển Đạo Uyển


八邪; C: bāxié; J: hachija;

Tám thứ vọng kiến sai lầm: Tà kiến, Tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh, tà niệm, tà tinh tiến, tà định.