BẤT CỘNG Y

Từ điển Đạo Uyển


不共依; C: bùgòngyī; J: fugu e;

Một cơ sở không thể được chia xẻ bởi một thật thể khác. Ví dụ, Mạt-na thức (s: manas) trong nhiều trường hợp, có sự khác biệt căn bản với Ý thức (s: mano-vijñāna).