BÁT BỘ

Từ điển Đạo Uyển


八部; C: bābù; J: hachibu;

Tám loại thần thường được giới thiệu ở cuối mỗi bản kinh Phật như là những vị Hộ pháp. Xem Bát bộ chúng (八部衆).