BÁT BỘ CHÚNG

Từ điển Đạo Uyển


八部衆; C: bābù zhòng; J: hachibuju;

Tám loài hữu tình trong thần thoại Phật giáo. Trước kia họ hung ác, nay được đức Phật chuyển hoá, họ trở thành những vị hộ trì Phật pháp. Đó là:

  1. Thiên (天; s: deva): loài ở trời;
  2. Long (龍; s: nāga): vua loài rắn (rồng);
  3. Dạ-xoa (夜叉; s: yakṣa): quỷ thần phi hành ban đêm;
  4. Cn-thát-bà (乾闥婆; s: gandharva): bán quỷ thần âm nhạc;
  5. A-tu-la (阿修羅; s: asura): Á thần tính hung dữ;
  6. Ca-lâu-la (迦樓羅; s: garuḍa): chim cánh vàng (kim sí điểu) thường ăn rồng;
  7. Khẩn-na-la (緊那羅; s: kiṃnara): nhạc thần, chẳng phải người chẳng phải không phải người (mình người đầu ngựa);
  8. Ma-hầu-la-già (摩睺羅迦; s: mahoraga): rắn thần.