BẢN TÍNH TRÚ CHỦNG TÍNH

Từ điển Đạo Uyển


本性住種姓; C: běnxìngzhùzhŏngxìng; J: honshōjūshushō;

Chủng tử trong A-lại-da thức vốn đã có ngay lúc sinh ra như là kết quả của những hành vi trong kiép trước. Thuật ngữ nầy thường dùng để chỉ cho những hạt giống sẽ quyết định khuynh hướng tâm linh của mình, như là sự khác nhau giữa bản chất Thanh Văn, Bồ Tát v.v… Còn gọi là Bản hữu chủng tử (本有種子). Những chủng tử nầy vi tế hơn những chủng tử được gieo trồng trong đời nầy (tập thành chủng tính 習成種姓).