BẢN TẮC

Từ điển Đạo Uyển


本則; J: honsoku, nghĩa là “Quy tắc căn bản”;

Một cách gọi khác của một Công án, được sử dụng trong hai tập công án Bích nham lục và Vô môn quan để phân biệt với những thành phần khác của công án như “thuỳ thị”, “trước ngữ,” “bình xướng”.