BẢN LAI

Từ điển Đạo Uyển


本來; C: běnlái; J: honrai;

Căn nguyên, từ lúc bắt đầu.