BẢN LAI TỰ TÍNH THANH TỊNH NIẾT-BÀN

Từ điển Đạo Uyển


本來自性清淨涅槃; C: běnlái zìxìng qīng-jìng nièpán; J: honraijishō shōjōnehan;

Là một trong 4 loại niết-bàn theo giáo lí của Duy thức tông. Thuật ngữ nầy đề cập đến nguyên lí chân như như là bản tính của tất cả mọi hiện tượng.