BẮC UẤT-ĐAN-VIỆT

Từ điển Đạo Uyển


北鬱單越; C: bĕiyùdān yuè; J: hoku uttannotsu;

Xem Bắc câu-lô châu (北倶盧洲).