BA-XA

Từ điển Đạo Uyển


波 奢; S: pārśva; C: bōshē; J: basha.

Bậc thượng thủ trong Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ tư. Hiếp Tôn giả (脅 尊 者).