BA-TUẦN

Từ điển Đạo Uyển


波 旬; C: pōxún; J: hajun.

Phiên âm chữ pāpīyas hoặc pāpīyan trong tiếng Phạn, có nghĩa là “ác độc”, “ác ma” hoặc “ma vương”. Là người có những ý định xấu ác. Đồng nghĩa với chữ māra trong tiếng Phạn và Pā-li, có nghĩa là “kẻ giết người”. Xem kinh Thủ-lăng-nghiêm.