BA TRÍ HUỆ

Từ điển Đạo Uyển


Hán Việt: Tam huệ (三 慧);

Ba dạng hiểu biết, được chia ra như sau:

  1. Văn huệ (聞 慧; s: śrutimayō-prajñā), trí huệ đạt được thông qua sách vở;
  2. Tư huệ (思 慧; s: cintāmayō-prajñā), trí huệ đạt được sau khi phân tích, suy ngẫm (chính tư duy trong Bát chính đạo);
  3. Tu huệ (修 慧; s: bhāvanāmayō-prajñā), trí huệ xuất phát từ Thiền định.