TÊN TỪ

Từ điển Đạo Uyển


波 吒 釐 子 城; S: pāṭaliputra; C: bōzhàlízǐ-chéng; J: hatarishijō.

Xem Ba-trá-li (波 吒 釐).