BA-LA-NẠI-TƯ

Từ điển Đạo Uyển


波 羅 奈 斯 S: vārāṇasī; C: bōluónàisī; J: haranashi.

Xem Ba-la-nại quốc (波 羅 奈 國).