Thẻ: Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên

10. Nêu lên những kinh điển phải nên đọc
09. Khuyên nhủ hàng thiện tín tại gia
08. Hiển chánh, biện ngộ
07. Phân định giới hạn giữa Thiền và Tịnh
06. Khuyên coi trọng nhân quả
05. Khuyên giữ lòng thành kính
04. Luận sanh tử đại sự
03. Chỉ dạy phương pháp tu trì
02. Khuyến tín nguyện chân thiết
01. Khen ngợi Tịnh Độ siêu việt, thù thắng
00. Lời tựa