AI MẪN

Từ điển Đạo Uyển

哀 愍; C: āimǐn; J: aimin;

Lòng thương xót, lòng trắc ẩn, niềm thông cảm, mối thương cảm (s: karṇāyamāna).