Thẻ: 0368

Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú
Thần Chú bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ