TỪ HƯ KHÔNG ĐẾN TRỞ VỀ HƯ KHÔNG
Tiểu Sử Hòa Thượng Tuyên Hóa
Soạn dịch: Thích Hằng Đạt
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh