Từ Điển Phật Học

TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC

 Âm Phạn – Hán – Việt

Anh -Việt

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT