.:: Phim truyện Phật Giáo ::.
Trưởng Giả Không Mắt, Tai, Lưỡi

Sản xuất bởi: APUTI Digital Art Design Co. Ltd
Được phép chuyển dịch và thuyết minh từ: APUTI Art Digital Design Co. Ltd
Biên dịch: Tạng Thư Phật Học
Diễn thuyết: Huệ Tâm