Trung Phong Pháp Ngữ
Tác giả: Thiền Sư Minh Bổn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai