中Trung 論Luận
Quyển 2
龍Long 樹Thụ 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 梵Phạm 志Chí 青Thanh 目Mục 釋Thích 姚Diêu 秦Tần 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯Dịch

中Trung 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị

龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 造tạo 梵Phạm 志Chí 青thanh 目mục 釋thích

姚Diêu 秦Tần 三tam 藏tạng 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯dịch

觀quán 三tam 相tương/tướng 品phẩm 第đệ 七thất (# 三tam 十thập 五ngũ 偈kệ )# 。

問vấn 曰viết 。 經kinh 說thuyết 有hữu 為vi 法pháp 。 有hữu 三tam 相tương 生sanh 住trụ 滅diệt 。 萬vạn 物vật 以dĩ 生sanh 法pháp 生sanh 。 以dĩ 住trụ 法pháp 住trụ 。 以dĩ 滅diệt 法pháp 滅diệt 。 是thị 故cố 有hữu 諸chư 法pháp 。 答đáp 曰viết 不bất 爾nhĩ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 三tam 相tương/tướng 無vô 決quyết 定định 故cố 。 是thị 三tam 相tương/tướng 為vi 是thị 有hữu 為vi 能năng 作tác 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 為vi 是thị 無vô 為vi 能năng 作tác 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 二nhị 俱câu 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 生sanh 是thị 有hữu 為vi 。 則tắc 應ưng 有hữu 三tam 相tương/tướng 。

若nhược 生sanh 是thị 無vô 為vi 。 何hà 名danh 有hữu 為vi 相tương/tướng 。

若nhược 生sanh 是thị 有hữu 為vi 。 應ưng 有hữu 三tam 相tương 生sanh 住trụ 滅diệt 。 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 共cộng 相tương 違vi 故cố 。 相tương 違vi 者giả 。 生sanh 相tương 應ứng 生sanh 法pháp 。 住trụ 相tương 應ứng 住trụ 法pháp 。 滅diệt 相tương 應ứng 滅diệt 法pháp 。 若nhược 法pháp 生sanh 時thời 。 不bất 應ưng 有hữu 住trụ 滅diệt 相tương 違vi 法pháp 。 一nhất 時thời 則tắc 不bất 然nhiên 。 如như 明minh 闇ám 不bất 俱câu 。 以dĩ 是thị 故cố 生sanh 不bất 應ưng 是thị 有hữu 為vi 法pháp 。 住trụ 滅diệt 相tương/tướng 亦diệc 應ưng 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 生sanh 非phi 有hữu 為vi 。 若nhược 是thị 無vô 為vi 有hữu 何hà 咎cữu 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 生sanh 是thị 無vô 為vi 。 云vân 何hà 能năng 為vi 。 有hữu 為vi 法pháp 作tác 相tương/tướng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 為vi 法pháp 無vô 性tánh 故cố 。 因nhân 滅diệt 有hữu 為vi 名danh 無vô 為vi 。 是thị 故cố 說thuyết 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 名danh 無vô 為vi 相tương/tướng 。 更cánh 無vô 自tự 相tương/tướng 。 是thị 故cố 無vô 法pháp 。 不bất 能năng 為vi 法pháp 作tác 相tương/tướng 。 如như 兔thố 角giác 龜quy 毛mao 等đẳng 不bất 能năng 為vi 法pháp 作tác 相tương/tướng 。 是thị 故cố 生sanh 非phi 無vô 為vi 。 住trụ 滅diệt 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 。

三tam 相tương/tướng 若nhược 聚tụ 散tán 。 不bất 能năng 有hữu 所sở 相tương/tướng 。

云vân 何hà 於ư 一nhất 處xứ 。 一nhất 時thời 有hữu 三tam 相tương/tướng 。

是thị 生sanh 住trụ 滅diệt 相tướng 。 若nhược 一nhất 一nhất 能năng 為vi 有hữu 為vi 法pháp 作tác 相tương/tướng 。 若nhược 和hòa 合hợp 能năng 與dữ 有hữu 為vi 法pháp 作tác 相tương/tướng 。 二nhị 俱câu 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 謂vị 一nhất 一nhất 者giả 。 於ư 一nhất 處xứ 中trung 或hoặc 有hữu 有hữu 相tương/tướng 。 或hoặc 有hữu 無vô 相tướng 。 生sanh 時thời 無vô 住trụ 滅diệt 。 住trụ 時thời 無vô 生sanh 滅diệt 。 滅diệt 時thời 無vô 生sanh 住trụ 。 若nhược 和hòa 合hợp 者giả 。 共cộng 相tương 違vi 法pháp 。 云vân 何hà 一nhất 時thời 俱câu 。 若nhược 謂vị 三tam 相tương/tướng 更cánh 有hữu 三tam 相tương/tướng 者giả 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 謂vị 生sanh 住trụ 滅diệt 。 更cánh 有hữu 有hữu 為vi 相tương/tướng 。

是thị 即tức 為vi 無vô 窮cùng 。 無vô 即tức 非phi 有hữu 為vi 。

若nhược 謂vị 生sanh 住trụ 滅diệt 更cánh 有hữu 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 生sanh 更cánh 有hữu 生sanh 有hữu 住trụ 有hữu 滅diệt 。 如như 是thị 三tam 相tương/tướng 復phục 應ưng 更cánh 有hữu 相tương/tướng 。 若nhược 爾nhĩ 則tắc 無vô 窮cùng 。 若nhược 更cánh 無vô 相tướng 。 是thị 三tam 相tương/tướng 則tắc 不bất 名danh 有hữu 為vi 法pháp 。 亦diệc 不bất 能năng 為vi 有hữu 為vi 法pháp 作tác 相tương/tướng 。 問vấn 曰viết 。 汝nhữ 說thuyết 三tam 相tương/tướng 為vi 無vô 窮cùng 。 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 生sanh 住trụ 滅diệt 雖tuy 是thị 有hữu 為vi 。 而nhi 非phi 無vô 窮cùng 。

何hà 以dĩ 故cố 。

生sanh 生sanh 之chi 所sở 生sanh 。 生sanh 於ư 彼bỉ 本bổn 生sanh 。

本bổn 生sanh 之chi 所sở 生sanh 。 還hoàn 生sanh 於ư 生sanh 生sanh 。

法pháp 生sanh 時thời 通thông 自tự 體thể 七thất 法pháp 共cộng 生sanh 。 一nhất 法pháp 二nhị 生sanh 三tam 住trụ 四tứ 滅diệt 五ngũ 生sanh 生sanh 六lục 住trụ 住trụ 七thất 滅diệt 滅diệt 。 是thị 七thất 法pháp 中trung 。 本bổn 生sanh 除trừ 自tự 體thể 。 能năng 生sanh 六lục 法pháp 。 生sanh 生sanh 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。 本bổn 生sanh 能năng 生sanh 生sanh 生sanh 。 是thị 故cố 三tam 相tương/tướng 雖tuy 是thị 有hữu 為vi 。 而nhi 非phi 無vô 窮cùng 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 謂vị 是thị 生sanh 生sanh 。 能năng 生sanh 於ư 本bổn 生sanh 。

生sanh 生sanh 從tùng 本bổn 生sanh 。 何hà 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。

若nhược 是thị 生sanh 生sanh 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 者giả 。 是thị 生sanh 生sanh 則tắc 不bất 名danh 從tùng 本bổn 生sanh 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 生sanh 生sanh 從tùng 本bổn 生sanh 生sanh 。 云vân 何hà 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。

復phục 次thứ 。

若nhược 謂vị 是thị 本bổn 生sanh 。 能năng 生sanh 於ư 生sanh 生sanh 。

本bổn 生sanh 從tùng 彼bỉ 生sanh 。 何hà 能năng 生sanh 生sanh 生sanh 。

若nhược 謂vị 本bổn 生sanh 能năng 生sanh 生sanh 生sanh 者giả 。 是thị 本bổn 生sanh 不bất 名danh 從tùng 生sanh 生sanh 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 本bổn 生sanh 從tùng 生sanh 生sanh 生sanh 。 云vân 何hà 能năng 生sanh 生sanh 生sanh 。 生sanh 生sanh 法pháp 應ưng 生sanh 本bổn 生sanh 。 而nhi 今kim 生sanh 生sanh 不bất 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。 生sanh 生sanh 未vị 有hữu 自tự 體thể 。 何hà 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。 是thị 故cố 本bổn 生sanh 不bất 能năng 生sanh 生sanh 生sanh 。 問vấn 曰viết 。 是thị 生sanh 生sanh 生sanh 時thời 非phi 先tiên 非phi 後hậu 。 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。 但đãn 生sanh 生sanh 生sanh 時thời 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。 答đáp 曰viết 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 生sanh 生sanh 生sanh 時thời 。 能năng 生sanh 於ư 本bổn 生sanh 。

生sanh 生sanh 尚thượng 未vị 有hữu 。 何hà 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。

若nhược 謂vị 生sanh 生sanh 生sanh 時thời 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 可khả 爾nhĩ 。 而nhi 實thật 未vị 有hữu 。 是thị 故cố 生sanh 生sanh 生sanh 時thời 。 不bất 能năng 生sanh 本bổn 生sanh 。

復phục 次thứ 。

若nhược 本bổn 生sanh 生sanh 時thời 。 能năng 生sanh 於ư 生sanh 生sanh 。

本bổn 生sanh 尚thượng 未vị 有hữu 。 何hà 能năng 生sanh 生sanh 生sanh 。

若nhược 謂vị 是thị 本bổn 生sanh 生sanh 時thời 能năng 生sanh 生sanh 生sanh 可khả 爾nhĩ 。 而nhi 實thật 未vị 有hữu 。 是thị 故cố 本bổn 生sanh 生sanh 時thời 。 不bất 能năng 生sanh 生sanh 生sanh 。 問vấn 曰viết 。

如như 燈đăng 能năng 自tự 照chiếu 。 亦diệc 能năng 照chiếu 於ư 彼bỉ 。

生sanh 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 自tự 生sanh 亦diệc 生sanh 彼bỉ 。

如như 燈đăng 入nhập 於ư 闇ám 室thất 照chiếu 了liễu 諸chư 物vật 。 亦diệc 能năng 自tự 照chiếu 。 生sanh 亦diệc 如như 是thị 。 能năng 生sanh 於ư 彼bỉ 。 亦diệc 能năng 自tự 生sanh 。 答đáp 曰viết 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

燈đăng 中trung 自tự 無vô 闇ám 。 住trú 處xứ 亦diệc 無vô 闇ám 。

破phá 闇ám 乃nãi 名danh 照chiếu 。 無vô 闇ám 則tắc 無vô 照chiếu 。

燈đăng 體thể 自tự 無vô 闇ám 。 明minh 所sở 及cập 處xứ 亦diệc 無vô 闇ám 。 明minh 闇ám 相tương 違vi 故cố 。 破phá 闇ám 故cố 名danh 照chiếu 。 無vô 闇ám 則tắc 無vô 照chiếu 。 何hà 得đắc 言ngôn 燈đăng 自tự 照chiếu 亦diệc 照chiếu 彼bỉ 。 問vấn 曰viết 。 是thị 燈đăng 非phi 未vị 生sanh 有hữu 照chiếu 亦diệc 非phi 生sanh 已dĩ 有hữu 照chiếu 。 但đãn 燈đăng 生sanh 時thời 。 能năng 自tự 照chiếu 亦diệc 照chiếu 彼bỉ 。

答đáp 曰viết 。

云vân 何hà 燈đăng 生sanh 時thời 。 而nhi 能năng 破phá 於ư 闇ám 。

此thử 燈đăng 初sơ 生sanh 時thời 。 不bất 能năng 及cập 於ư 闇ám 。

燈đăng 生sanh 時thời 名danh 半bán 生sanh 半bán 未vị 生sanh 。 燈đăng 體thể 未vị 成thành 就tựu 云vân 何hà 能năng 破phá 闇ám 。 又hựu 燈đăng 不bất 能năng 及cập 闇ám 。 如như 人nhân 得đắc 賊tặc 乃nãi 名danh 為vi 破phá 。 若nhược 謂vị 燈đăng 雖tuy 不bất 到đáo 闇ám 而nhi 能năng 破phá 闇ám 者giả 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

燈đăng 若nhược 未vị 及cập 闇ám 。 而nhi 能năng 破phá 闇ám 者giả 。

燈đăng 在tại 於ư 此thử 間gian 。 則tắc 破phá 一nhất 切thiết 闇ám 。

若nhược 燈đăng 有hữu 力lực 。 不bất 到đáo 闇ám 而nhi 能năng 破phá 者giả 。 此thử 處xứ 燃nhiên 燈đăng 。 應ưng 破phá 一nhất 切thiết 處xứ 闇ám 。 俱câu 不bất 及cập 故cố 。

復phục 次thứ 燈đăng 不bất 應ưng 自tự 照chiếu 照chiếu 彼bỉ 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 燈đăng 能năng 自tự 照chiếu 。 亦diệc 能năng 照chiếu 於ư 彼bỉ 。

闇ám 亦diệc 應ưng 自tự 闇ám 。 亦diệc 能năng 闇ám 於ư 彼bỉ 。

若nhược 燈đăng 與dữ 闇ám 相tương 違vi 故cố 。 能năng 自tự 照chiếu 亦diệc 照chiếu 於ư 彼bỉ 。 闇ám 與dữ 燈đăng 相tương 違vi 故cố 。 亦diệc 應ưng 自tự 蔽tế 蔽tế 彼bỉ 。 若nhược 闇ám 與dữ 燈đăng 相tương 違vi 。 不bất 能năng 自tự 蔽tế 蔽tế 彼bỉ 。 燈đăng 與dữ 闇ám 相tương 違vi 。 亦diệc 不bất 應ưng 自tự 照chiếu 亦diệc 照chiếu 彼bỉ 。 是thị 故cố 燈đăng 喻dụ 非phi 也dã 。 破phá 生sanh 因nhân 緣duyên 未vị 盡tận 故cố 。 今kim 當đương 更cánh 說thuyết 。

此thử 生sanh 若nhược 未vị 生sanh 。 云vân 何hà 能năng 自tự 生sanh 。

若nhược 生sanh 已dĩ 自tự 生sanh 。 生sanh 已dĩ 何hà 用dụng 生sanh 。

是thị 生sanh 自tự 生sanh 時thời 。 為vi 生sanh 已dĩ 生sanh 。 為vi 未vị 生sanh 生sanh 。 若nhược 未vị 生sanh 生sanh 則tắc 是thị 無vô 法pháp 。 無vô 法pháp 何hà 能năng 自tự 生sanh 。 若nhược 謂vị 生sanh 已dĩ 生sanh 。 則tắc 為vi 已dĩ 成thành 。 不bất 須tu 復phục 生sanh 。 如như 已dĩ 作tác 不bất 應ưng 更cánh 作tác 。 若nhược 已dĩ 生sanh 若nhược 未vị 生sanh 。 是thị 二nhị 俱câu 不bất 生sanh 故cố 無vô 生sanh 。 汝nhữ 先tiên 說thuyết 生sanh 如như 燈đăng 能năng 自tự 生sanh 亦diệc 生sanh 彼bỉ 。 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 住trụ 滅diệt 亦diệc 如như 是thị 。

復phục 次thứ 。

生sanh 非phi 生sanh 已dĩ 生sanh 。 亦diệc 非phi 未vị 生sanh 生sanh 。

生sanh 時thời 亦diệc 不bất 生sanh 。 去khứ 來lai 中trung 已dĩ 答đáp 。

生sanh 名danh 眾chúng 緣duyên 和hòa 合hợp 有hữu 生sanh 。 已dĩ 生sanh 中trung 無vô 作tác 故cố 無vô 生sanh 。 未vị 生sanh 中trung 無vô 作tác 故cố 無vô 生sanh 。 生sanh 時thời 亦diệc 不bất 然nhiên 。 離ly 生sanh 法pháp 生sanh 時thời 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 生sanh 時thời 生sanh 。 法pháp 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 云vân 何hà 生sanh 時thời 生sanh 。 是thị 事sự 去khứ 來lai 中trung 已dĩ 答đáp 。 已dĩ 生sanh 法pháp 不bất 可khả 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 生sanh 已dĩ 復phục 生sanh 。 如như 是thị 展triển 轉chuyển 。 則tắc 為vi 無vô 窮cùng 。 如như 作tác 已dĩ 復phục 作tác 。

復phục 次thứ 若nhược 生sanh 已dĩ 更cánh 生sanh 者giả 。 以dĩ 何hà 生sanh 法pháp 生sanh 。 是thị 生sanh 相tương/tướng 未vị 生sanh 。 而nhi 言ngôn 生sanh 已dĩ 生sanh 者giả 。 則tắc 自tự 違vi 所sở 說thuyết 。

何hà 以dĩ 故cố 。 生sanh 相tương/tướng 未vị 生sanh 而nhi 汝nhữ 謂vị 生sanh 。 若nhược 未vị 生sanh 謂vị 生sanh 者giả 。 法pháp 或hoặc 可khả 生sanh 已dĩ 而nhi 生sanh 。 或hoặc 可khả 未vị 生sanh 而nhi 生sanh 。 汝nhữ 先tiên 說thuyết 生sanh 已dĩ 生sanh 。 是thị 則tắc 不bất 定định 。

復phục 次thứ 如như 燒thiêu 已dĩ 不bất 應ưng 復phục 燒thiêu 。 去khứ 已dĩ 不bất 應ưng 復phục 去khứ 。 如như 是thị 等đẳng 因nhân 緣duyên 故cố 。 生sanh 已dĩ 不bất 應ưng 生sanh 。 未vị 生sanh 法pháp 亦diệc 不bất 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 法pháp 若nhược 未vị 生sanh 。 則tắc 不bất 應ưng 與dữ 生sanh 緣duyên 和hòa 合hợp 。 若nhược 不bất 與dữ 生sanh 緣duyên 和hòa 合hợp 。 則tắc 無vô 法pháp 生sanh 。 若nhược 法pháp 未vị 與dữ 生sanh 緣duyên 和hòa 合hợp 而nhi 生sanh 者giả 。 應ưng 無vô 作tác 法pháp 而nhi 作tác 。 無vô 去khứ 法pháp 而nhi 去khứ 。 無vô 染nhiễm 法pháp 而nhi 染nhiễm 。 無vô 恚khuể 法pháp 而nhi 恚khuể 。 無vô 癡si 法pháp 而nhi 癡si 。 如như 是thị 則tắc 皆giai 破phá 世thế 間gian 法pháp 。 是thị 故cố 未vị 生sanh 法pháp 不bất 生sanh 。

復phục 次thứ 若nhược 未vị 生sanh 法pháp 生sanh 者giả 。 世thế 間gian 未vị 生sanh 法pháp 皆giai 應ưng 生sanh 。 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 。 未vị 生sanh 菩Bồ 提Đề 今kim 應ưng 生sanh 菩Bồ 提Đề 不bất 壞hoại 法pháp 。 阿A 羅La 漢Hán 無vô 有hữu 煩phiền 惱não 。 今kim 應ưng 生sanh 煩phiền 惱não 。 兔thố 等đẳng 無vô 角giác 今kim 皆giai 應ưng 生sanh 。 但đãn 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 是thị 故cố 未vị 生sanh 法pháp 亦diệc 不bất 生sanh 。 問vấn 曰viết 。 未vị 生sanh 法pháp 不bất 生sanh 者giả 。 以dĩ 未vị 有hữu 緣duyên 無vô 作tác 無vô 作tác 者giả 無vô 時thời 無vô 方Phương 等Đẳng 故cố 不bất 生sanh 。 若nhược 有hữu 緣duyên 有hữu 作tác 有hữu 作tác 者giả 有hữu 時thời 有hữu 方Phương 等Đẳng 和hòa 合hợp 故cố 未vị 生sanh 法pháp 生sanh 。 是thị 故cố 若nhược 說thuyết 一nhất 切thiết 未vị 生sanh 法pháp 皆giai 不bất 生sanh 。 是thị 事sự 不bất 爾nhĩ 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 法pháp 有hữu 緣duyên 有hữu 時thời 有hữu 方Phương 等Đẳng 和hòa 合hợp 則tắc 生sanh 者giả 。 先tiên 有hữu 亦diệc 不bất 生sanh 。 先tiên 無vô 亦diệc 不bất 生sanh 。 有hữu 無vô 亦diệc 不bất 生sanh 。 三tam 種chủng 先tiên 已dĩ 破phá 。 是thị 故cố 生sanh 已dĩ 不bất 生sanh 。 未vị 生sanh 亦diệc 不bất 生sanh 。 生sanh 時thời 亦diệc 不bất 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 已dĩ 生sanh 分phần/phân 不bất 生sanh 。 未vị 生sanh 分phần/phân 亦diệc 不bất 生sanh 。 如như 先tiên 答đáp 。

復phục 次thứ 若nhược 離ly 生sanh 有hữu 生sanh 時thời 者giả 。 應ưng 生sanh 時thời 生sanh 。 但đãn 離ly 生sanh 無vô 生sanh 時thời 。 是thị 故cố 生sanh 時thời 亦diệc 不bất 生sanh 。

復phục 次thứ 若nhược 言ngôn 生sanh 時thời 生sanh 者giả 。 則tắc 有hữu 二nhị 生sanh 過quá 。 一nhất 以dĩ 生sanh 故cố 名danh 生sanh 時thời 。 二nhị 以dĩ 生sanh 時thời 中trung 生sanh 。 二nhị 皆giai 不bất 然nhiên 。 無vô 有hữu 二nhị 法pháp 。 云vân 何hà 有hữu 二nhị 生sanh 。 是thị 故cố 生sanh 時thời 亦diệc 不bất 生sanh 。

復phục 次thứ 生sanh 法pháp 未vị 發phát 則tắc 無vô 生sanh 時thời 。 生sanh 時thời 無vô 故cố 生sanh 何hà 所sở 依y 。 是thị 故cố 不bất 得đắc 。 言ngôn 生sanh 時thời 生sanh 。 如như 是thị 推thôi 求cầu 。 生sanh 已dĩ 無vô 生sanh 。 未vị 生sanh 無vô 生sanh 。 生sanh 時thời 無vô 生sanh 。 無vô 生sanh 故cố 生sanh 不bất 成thành 。 生sanh 不bất 成thành 故cố 住trụ 滅diệt 亦diệc 不bất 成thành 。 生sanh 住trụ 滅diệt 不bất 成thành 故cố 有hữu 為vi 法pháp 不bất 成thành 。 是thị 故cố 偈kệ 中trung 說thuyết 去khứ 未vị 去khứ 去khứ 時thời 中trung 已dĩ 答đáp 。 問vấn 曰viết 。 我ngã 不bất 定định 言ngôn 生sanh 已dĩ 生sanh 未vị 生sanh 生sanh 生sanh 時thời 生sanh 。 但đãn 眾chúng 緣duyên 和hòa 合hợp 故cố 有hữu 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

汝nhữ 雖tuy 有hữu 是thị 說thuyết 。 此thử 則tắc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 謂vị 生sanh 時thời 生sanh 。 是thị 事sự 已dĩ 不bất 成thành 。

云vân 何hà 眾chúng 緣duyên 合hợp 。

爾nhĩ 時thời 而nhi 得đắc 生sanh

生sanh 時thời 生sanh 已dĩ 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên 破phá 。 汝nhữ 今kim 何hà 以dĩ 更cánh 說thuyết 眾chúng 緣duyên 和hòa 合hợp 故cố 有hữu 生sanh 。 若nhược 眾chúng 緣duyên 具cụ 足túc 不bất 具cụ 足túc 。 皆giai 與dữ 生sanh 同đồng 破phá 。

復phục 次thứ 。

若nhược 法pháp 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 即tức 是thị 寂tịch 滅diệt 性tánh 。

是thị 故cố 生sanh 生sanh 時thời 。 是thị 二nhị 俱câu 寂tịch 滅diệt 。

眾chúng 緣duyên 所sở 生sanh 法pháp 。 無vô 自tự 性tánh 故cố 寂tịch 滅diệt 。 寂tịch 滅diệt 名danh 為vi 無vô 。 此thử 無vô 彼bỉ 無vô 相tướng 。 斷đoạn 言ngôn 語ngữ 道đạo 。 滅diệt 諸chư 戲hí 論luận 。 眾chúng 緣duyên 名danh 。 如như 因nhân 縷lũ 有hữu 布bố 因nhân 蒲bồ 有hữu 席tịch 。 若nhược 縷lũ 自tự 有hữu 定định 相tương/tướng 。 不bất 應ưng 從tùng 麻ma 出xuất 。 若nhược 布bố 自tự 有hữu 定định 相tương/tướng 。 不bất 應ưng 從tùng 縷lũ 出xuất 。 而nhi 實thật 從tùng 縷lũ 有hữu 布bố 。 從tùng 麻ma 有hữu 縷lũ 。 是thị 故cố 縷lũ 亦diệc 無vô 定định 性tánh 。 布bố 亦diệc 無vô 定định 性tánh 。 如như 燃nhiên 可khả 燃nhiên 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 成thành 。 無vô 有hữu 自tự 性tánh 。 可khả 燃nhiên 無vô 故cố 燃nhiên 亦diệc 無vô 。 燃nhiên 無vô 故cố 可khả 燃nhiên 亦diệc 無vô 。 一nhất 切thiết 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 故cố 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 法pháp 無vô 自tự 性tánh 。 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 空không 如như 野dã 馬mã 無vô 實thật 。 是thị 故cố 偈kệ 中trung 說thuyết 生sanh 與dữ 生sanh 時thời 二nhị 俱câu 寂tịch 滅diệt 。 不bất 應ưng 說thuyết 生sanh 時thời 生sanh 。 汝nhữ 雖tuy 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên 。 欲dục 成thành 生sanh 相tương/tướng 。 皆giai 是thị 戲hí 論luận 。 非phi 寂tịch 滅diệt 相tương/tướng 。 問vấn 曰viết 。 定định 有hữu 三tam 世thế 別biệt 異dị 。 未vị 來lai 世thế 法pháp 得đắc 生sanh 。 因nhân 緣duyên 即tức 生sanh 。 何hà 故cố 言ngôn 無vô 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 有hữu 未vị 生sanh 法pháp 。 說thuyết 言ngôn 有hữu 生sanh 者giả 。

此thử 法pháp 先tiên 已dĩ 有hữu 。 更cánh 復phục 何hà 用dụng 生sanh 。

若nhược 未vị 來lai 世thế 中trung 。 有hữu 未vị 生sanh 法pháp 而nhi 生sanh 。 是thị 法pháp 先tiên 已dĩ 有hữu 。 何hà 用dụng 更cánh 生sanh 。 有hữu 法pháp 不bất 應ưng 更cánh 生sanh 。 問vấn 曰viết 。 未vị 來lai 雖tuy 有hữu 。 非phi 如như 現hiện 在tại 相tương/tướng 。 以dĩ 現hiện 在tại 相tương/tướng 故cố 說thuyết 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

現hiện 在tại 相tương/tướng 未vị 來lai 中trung 無vô 。 若nhược 無vô 云vân 何hà 言ngôn 未vị 來lai 生sanh 法pháp 生sanh 。 若nhược 有hữu 不bất 名danh 未vị 來lai 。 應ưng 名danh 現hiện 在tại 。 現hiện 在tại 不bất 應ưng 更cánh 生sanh 。 二nhị 俱câu 無vô 生sanh 故cố 不bất 生sanh 。

復phục 次thứ 汝nhữ 謂vị 生sanh 時thời 生sanh 亦diệc 能năng 生sanh 彼bỉ 。 今kim 當đương 更cánh 說thuyết 。

若nhược 言ngôn 生sanh 時thời 生sanh 。 是thị 能năng 有hữu 所sở 生sanh 。

何hà 得đắc 更cánh 有hữu 生sanh 。 而nhi 能năng 生sanh 是thị 生sanh 。

若nhược 生sanh 生sanh 時thời 能năng 生sanh 彼bỉ 。 是thị 生sanh 誰thùy 復phục 能năng 生sanh 。

若nhược 謂vị 更cánh 有hữu 生sanh 。 生sanh 生sanh 則tắc 無vô 窮cùng 。

離ly 生sanh 生sanh 有hữu 生sanh 。 法pháp 皆giai 能năng 自tự 生sanh 。

若nhược 生sanh 更cánh 有hữu 生sanh 。 生sanh 則tắc 無vô 窮cùng 。 若nhược 是thị 生sanh 更cánh 無vô 生sanh 而nhi 自tự 生sanh 者giả 。 一nhất 切thiết 法pháp 亦diệc 皆giai 能năng 自tự 生sanh 。 而nhi 實thật 不bất 爾nhĩ 。

復phục 次thứ 。

有hữu 法pháp 不bất 應ưng 生sanh 。 無vô 亦diệc 不bất 應ưng 生sanh 。

有hữu 無vô 亦diệc 不bất 生sanh 。 此thử 義nghĩa 先tiên 已dĩ 說thuyết 。

凡phàm 所sở 有hữu 生sanh 。 為vi 有hữu 法pháp 有hữu 生sanh 。 為vi 無vô 法pháp 有hữu 生sanh 。 為vi 有hữu 無vô 法pháp 有hữu 生sanh 。 是thị 皆giai 不bất 然nhiên 。 是thị 事sự 先tiên 已dĩ 說thuyết 。 離ly 此thử 三tam 事sự 。 更cánh 無vô 有hữu 生sanh 。 是thị 故cố 無vô 生sanh 。

復phục 次thứ 。

若nhược 諸chư 法pháp 滅diệt 時thời 。 是thị 時thời 不bất 應ưng 生sanh 。

法pháp 若nhược 不bất 滅diệt 者giả 。 終chung 無vô 有hữu 是thị 事sự 。

若nhược 法pháp 滅diệt 相tương/tướng 是thị 法pháp 不bất 應ưng 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 二nhị 相tương/tướng 相tương 違vi 故cố 。 一nhất 是thị 滅diệt 相tương/tướng 。 知tri 法pháp 是thị 滅diệt 。 一nhất 是thị 生sanh 相tương/tướng 。 知tri 法pháp 是thị 生sanh 。 二nhị 相tương/tướng 相tương 違vi 法pháp 。 一nhất 時thời 則tắc 不bất 然nhiên 。 是thị 故cố 滅diệt 相tương/tướng 法pháp 不bất 應ưng 生sanh 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 滅diệt 相tương/tướng 法pháp 不bất 應ưng 生sanh 。 不bất 滅diệt 相tương/tướng 法pháp 應ưng 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp 。 念niệm 念niệm 滅diệt 故cố 。 無vô 不bất 滅diệt 法pháp 離ly 有hữu 為vi 。 無vô 有hữu 決quyết 定định 無vô 為vi 法pháp 。 無vô 為vi 法pháp 但đãn 有hữu 名danh 字tự 。 是thị 故cố 說thuyết 不bất 滅diệt 法pháp 終chung 無vô 有hữu 是thị 事sự 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 法pháp 無vô 生sanh 應ưng 有hữu 住trụ 。

答đáp 曰viết 。

不bất 住trụ 法pháp 不bất 住trụ 。 住trụ 法pháp 亦diệc 不bất 住trụ 。

住trụ 時thời 亦diệc 不bất 住trụ 。 無vô 生sanh 云vân 何hà 住trụ 。

不bất 住trụ 法pháp 不bất 住trụ 。 無vô 住trụ 相tương/tướng 故cố 。 住trụ 法pháp 亦diệc 不bất 住trụ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 已dĩ 有hữu 住trụ 故cố 。 因nhân 去khứ 故cố 有hữu 住trụ 。 若nhược 住trụ 法pháp 先tiên 有hữu 。 不bất 應ưng 更cánh 住trụ 。 住trụ 時thời 亦diệc 不bất 住trụ 。 離ly 住trụ 不bất 住trụ 更cánh 無vô 住trụ 時thời 。 是thị 故cố 亦diệc 不bất 住trụ 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 處xử 求cầu 住trụ 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 即tức 是thị 無vô 生sanh 。 若nhược 無vô 生sanh 云vân 何hà 有hữu 住trụ 。

復phục 次thứ 。

若nhược 諸chư 法pháp 滅diệt 時thời 。 是thị 則tắc 不bất 應ưng 住trụ 。

法pháp 若nhược 不bất 滅diệt 者giả 。 終chung 無vô 有hữu 是thị 事sự 。

若nhược 法pháp 滅diệt 相tương/tướng 。 是thị 法pháp 無vô 有hữu 住trụ 相tương/tướng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 一nhất 法pháp 中trung 有hữu 二nhị 相tương/tướng 相tương 違vi 故cố 。 一nhất 是thị 滅diệt 相tương/tướng 。 二nhị 是thị 住trụ 相tương/tướng 。 一nhất 時thời 一nhất 處xứ 有hữu 住trụ 滅diệt 相tương/tướng 。 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 是thị 故cố 不bất 得đắc 。 言ngôn 滅diệt 相tương/tướng 法pháp 有hữu 住trụ 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 法pháp 不bất 滅diệt 應ưng 有hữu 住trụ 。

答đáp 曰viết 。

無vô 有hữu 不bất 滅diệt 法pháp 。

何hà 以dĩ 故cố 。

所sở 有hữu 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 是thị 老lão 死tử 相tướng 。

終chung 不bất 見kiến 有hữu 法pháp 。 離ly 老lão 死tử 有hữu 住trụ 。

一nhất 切thiết 法pháp 生sanh 時thời 無vô 常thường 。 常thường 隨tùy 逐trục 無vô 常thường 有hữu 二nhị 。 名danh 老lão 及cập 死tử 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 常thường 有hữu 老lão 死tử 故cố 無vô 住trụ 時thời 。

復phục 次thứ 。

住trụ 不bất 自tự 相tương/tướng 住trụ 。 亦diệc 不bất 異dị 相tướng 住trụ 。

如như 生sanh 不bất 自tự 生sanh 。 亦diệc 不bất 異dị 相tướng 生sanh 。

若nhược 有hữu 住trụ 法pháp 。 為vi 自tự 相tương/tướng 住trụ 為vi 他tha 相tương/tướng 住trụ 。 二nhị 俱câu 不bất 然nhiên 。 若nhược 自tự 相tương/tướng 住trụ 則tắc 為vi 是thị 常thường 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp 。 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 若nhược 住trụ 法pháp 自tự 住trụ 。 則tắc 不bất 名danh 有hữu 為vi 。 住trụ 若nhược 自tự 相tương/tướng 住trụ 。 法pháp 亦diệc 應ưng 自tự 相tương/tướng 住trụ 。 如như 眼nhãn 不bất 能năng 自tự 見kiến 。 住trụ 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 異dị 相tướng 住trụ 則tắc 。 住trụ 更cánh 有hữu 住trụ 。 是thị 則tắc 無vô 窮cùng 。

復phục 次thứ 見kiến 異dị 法pháp 生sanh 異dị 相tướng 。 不bất 得đắc 不bất 因nhân 異dị 法pháp 而nhi 有hữu 異dị 相tướng 。 異dị 相tướng 不bất 定định 故cố 。 因nhân 異dị 相tướng 而nhi 住trụ 者giả 。 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 無vô 住trụ 應ưng 有hữu 滅diệt 。 答đáp 曰viết 無vô 。

何hà 以dĩ 故cố 。

法pháp 已dĩ 滅diệt 不bất 滅diệt 。 未vị 滅diệt 亦diệc 不bất 滅diệt 。

滅diệt 時thời 亦diệc 不bất 滅diệt 。 無vô 生sanh 何hà 有hữu 滅diệt 。

若nhược 法pháp 已dĩ 滅diệt 則tắc 不bất 滅diệt 。 以dĩ 先tiên 滅diệt 故cố 。 未vị 滅diệt 亦diệc 不bất 滅diệt 。 離ly 滅diệt 相tương/tướng 故cố 。 滅diệt 時thời 亦diệc 不bất 滅diệt 。 離ly 二nhị 更cánh 無vô 滅diệt 時thời 。 如như 是thị 推thôi 求cầu 。 滅diệt 法pháp 即tức 是thị 無vô 生sanh 。 無vô 生sanh 何hà 有hữu 滅diệt 。

復phục 次thứ 。

法pháp 若nhược 有hữu 住trụ 者giả 。 是thị 則tắc 不bất 應ưng 滅diệt 。

法pháp 若nhược 不bất 住trụ 者giả 。 是thị 亦diệc 不bất 應ưng 滅diệt 。

若nhược 法pháp 定định 住trụ 。 則tắc 無vô 有hữu 滅diệt 。

何hà 以dĩ 故cố 。 由do 有hữu 住trụ 相tương/tướng 故cố 。 若nhược 住trụ 法pháp 滅diệt 則tắc 有hữu 二nhị 相tương/tướng 。 住trụ 相tương/tướng 滅diệt 相tương/tướng 。 是thị 故cố 不bất 得đắc 。 言ngôn 住trụ 中trung 有hữu 滅diệt 。 如như 生sanh 死tử 不bất 得đắc 一nhất 時thời 有hữu 。 若nhược 法pháp 不bất 住trụ 。 亦diệc 無vô 有hữu 滅diệt 。

何hà 以dĩ 故cố 。 離ly 住trụ 相tương/tướng 故cố 。 若nhược 離ly 住trụ 相tương/tướng 則tắc 無vô 法pháp 。 無vô 法pháp 云vân 何hà 滅diệt 。

復phục 次thứ 。

是thị 法pháp 於ư 是thị 時thời 。 不bất 於ư 是thị 時thời 滅diệt 。

是thị 法pháp 於ư 異dị 時thời 。 不bất 於ư 異dị 時thời 滅diệt 。

若nhược 法pháp 有hữu 滅diệt 相tương/tướng 。 是thị 法pháp 為vi 自tự 相tương/tướng 滅diệt 。 為vi 異dị 相tướng 滅diệt 。 二nhị 俱câu 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 乳nhũ 不bất 於ư 乳nhũ 時thời 滅diệt 。 隨tùy 有hữu 乳nhũ 時thời 。 乳nhũ 相tương/tướng 定định 住trụ 故cố 。 非phi 乳nhũ 時thời 亦diệc 不bất 滅diệt 。 若nhược 非phi 乳nhũ 不bất 得đắc 言ngôn 乳nhũ 滅diệt 。

復phục 次thứ 。

如như 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 生sanh 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。

以dĩ 無vô 生sanh 相tương/tướng 故cố 。 即tức 亦diệc 無vô 滅diệt 相tướng 。

如như 先tiên 推thôi 求cầu 。 一nhất 切thiết 法pháp 生sanh 。 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。

爾nhĩ 時thời 即tức 無vô 滅diệt 相tương/tướng 。 破phá 生sanh 故cố 無vô 生sanh 。 無vô 生sanh 云vân 何hà 有hữu 滅diệt 。 若nhược 汝nhữ 意ý 猶do 未vị 已dĩ 。 今kim 當đương 更cánh 說thuyết 。 破phá 滅diệt 因nhân 緣duyên 。

若nhược 法pháp 是thị 有hữu 者giả 。 是thị 即tức 無vô 有hữu 滅diệt 。

不bất 應ưng 於ư 一nhất 法pháp 。 而nhi 有hữu 有hữu 無vô 相tướng 。

諸chư 法pháp 有hữu 時thời 推thôi 求cầu 滅diệt 。 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。

何hà 以dĩ 故cố 。 云vân 何hà 一nhất 法pháp 中trung 。 亦diệc 有hữu 亦diệc 無vô 相tương/tướng 。 如như 光quang 影ảnh 不bất 同đồng 處xứ 。

復phục 次thứ 。

若nhược 法pháp 是thị 無vô 者giả 。 是thị 即tức 無vô 有hữu 滅diệt 。

譬thí 如như 第đệ 二nhị 頭đầu 。 無vô 故cố 不bất 可khả 斷đoạn 。

法pháp 若nhược 無vô 者giả 則tắc 無vô 滅diệt 相tương/tướng 。 如như 第đệ 二nhị 頭đầu 第đệ 三tam 手thủ 無vô 故cố 不bất 可khả 斷đoạn 。

復phục 次thứ 。

法pháp 不bất 自tự 相tương/tướng 滅diệt 。 他tha 相tương/tướng 亦diệc 不bất 滅diệt 。

如như 自tự 相tương/tướng 不bất 生sanh 。 他tha 相tương/tướng 亦diệc 不bất 生sanh 。

如như 先tiên 說thuyết 生sanh 相tương/tướng 。 生sanh 不bất 自tự 生sanh 。 亦diệc 不bất 從tùng 他tha 生sanh 。 若nhược 以dĩ 自tự 體thể 生sanh 。 是thị 則tắc 不bất 然nhiên 。 一nhất 切thiết 物vật 皆giai 。 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 如như 指chỉ 端đoan 不bất 能năng 自tự 觸xúc 。 如như 是thị 生sanh 不bất 能năng 自tự 生sanh 。 從tùng 他tha 生sanh 亦diệc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 生sanh 未vị 有hữu 故cố 。 不bất 應ưng 從tùng 他tha 生sanh 。 是thị 生sanh 無vô 故cố 無vô 自tự 體thể 。 自tự 體thể 無vô 故cố 他tha 亦diệc 無vô 。 是thị 故cố 從tùng 他tha 生sanh 亦diệc 不bất 然nhiên 。 滅diệt 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 不bất 自tự 相tương/tướng 滅diệt 不bất 他tha 相tương/tướng 滅diệt 。

復phục 次thứ 。

生sanh 住trụ 滅diệt 不bất 成thành 。 故cố 無vô 有hữu 有hữu 為vi 。

有hữu 為vi 法pháp 無vô 故cố 。 何hà 得đắc 有hữu 無vô 為vi 。

汝nhữ 先tiên 說thuyết 有hữu 生sanh 住trụ 滅diệt 相tướng 。 故cố 有hữu 有hữu 為vi 。 以dĩ 有hữu 有hữu 為vi 故cố 有hữu 無vô 為vi 。 今kim 以dĩ 理lý 推thôi 求cầu 。 三tam 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。 云vân 何hà 得đắc 有hữu 有hữu 為vi 。 如như 先tiên 說thuyết 。 無vô 有hữu 無vô 相tướng 法pháp 。 有hữu 為vi 法pháp 無vô 故cố 。 何hà 得đắc 有hữu 無vô 為vi 。 無vô 為vi 相tương/tướng 名danh 不bất 生sanh 不bất 住trụ 不bất 滅diệt 。 止chỉ 有hữu 為vi 相tương/tướng 故cố 名danh 無vô 為vi 相tương/tướng 。 無vô 為vi 自tự 無vô 別biệt 相tướng 。 因nhân 是thị 三tam 相tương/tướng 。 有hữu 無vô 為vi 相tướng 。 如như 火hỏa 為vi 熱nhiệt 相tương/tướng 地địa 為vi 堅kiên 相tương/tướng 水thủy 為vi 冷lãnh 相tương/tướng 。 無vô 為vi 則tắc 不bất 然nhiên 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 是thị 生sanh 住trụ 滅diệt 畢tất 竟cánh 無vô 者giả 。 云vân 何hà 論luận 中trung 得đắc 說thuyết 名danh 字tự 。

答đáp 曰viết 。

如như 幻huyễn 亦diệc 如như 夢mộng 。 如như 乾càn 闥thát 婆bà 城thành 。

所sở 說thuyết 生sanh 住trụ 滅diệt 。 其kỳ 相tướng 亦diệc 如như 是thị 。

生sanh 住trụ 滅diệt 相tướng 。 無vô 有hữu 決quyết 定định 。 凡phàm 人nhân 貪tham 著trước 謂vị 有hữu 決quyết 定định 。 諸chư 賢hiền 聖thánh 憐lân 愍mẫn 欲dục 止chỉ 其kỳ 顛điên 倒đảo 。 還hoàn 以dĩ 其kỳ 所sở 著trước 名danh 字tự 為vi 說thuyết 。 語ngữ 言ngôn 雖tuy 同đồng 其kỳ 心tâm 則tắc 異dị 。 如như 是thị 說thuyết 生sanh 住trụ 滅diệt 相tướng 。 不bất 應ưng 有hữu 難nạn/nan 。 如như 幻huyễn 化hóa 所sở 作tác 。 不bất 應ưng 責trách 其kỳ 所sở 由do 。 不bất 應ưng 於ư 中trung 有hữu 憂ưu 喜hỷ 想tưởng 。 但đãn 應ưng 眼nhãn 見kiến 而nhi 已dĩ 。 如như 夢mộng 中trung 所sở 見kiến 。 不bất 應ưng 求cầu 實thật 。 如như 乾càn 闥thát 婆bà 城thành 。 日nhật 出xuất 時thời 現hiện 。 而nhi 無vô 有hữu 實thật 。 但đãn 假giả 為vi 名danh 字tự 。 不bất 久cửu 則tắc 滅diệt 。 生sanh 住trụ 滅diệt 亦diệc 如như 是thị 。 凡phàm 夫phu 分phân 別biệt 為vi 有hữu 。 智trí 者giả 推thôi 求cầu 。 則tắc 不bất 可khả 得đắc 。

中Trung 論Luận 觀Quán 作Tác 作Tác 者Giả 品Phẩm 第đệ 八bát (# 十thập 二nhị 偈kệ )#

問vấn 曰viết 。 現hiện 有hữu 作tác 有hữu 作tác 者giả 有hữu 所sở 用dụng 作tác 法pháp 。 三tam 事sự 和hòa 合hợp 。 故cố 有hữu 果quả 報báo 。 是thị 故cố 應ưng 有hữu 作tác 者giả 作tác 業nghiệp 。

答đáp 曰viết 。

上thượng 來lai 品phẩm 品phẩm 中trung 。 破phá 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 無vô 有hữu 餘dư 。 如như 破phá 三tam 相tương/tướng 。 三tam 相tương/tướng 無vô 故cố 。 無vô 有hữu 有hữu 為vi 。 有hữu 為vi 無vô 故cố 無vô 無vô 為vi 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 無vô 故cố 。 一nhất 切thiết 法pháp 盡tận 。 無vô 作tác 作tác 者giả 。 若nhược 是thị 有hữu 為vi 。 有hữu 為vi 中trung 已dĩ 破phá 。 若nhược 是thị 無vô 為vi 。 無vô 為vi 中trung 已dĩ 破phá 。 不bất 應ưng 復phục 問vấn 汝nhữ 著trước 心tâm 深thâm 故cố 。 而nhi 復phục 更cánh 問vấn 。 今kim 當đương 復phục 答đáp 。

決quyết 定định 有hữu 作tác 者giả 。 不bất 作tác 決quyết 定định 業nghiệp 。

決quyết 定định 無vô 作tác 者giả 。 不bất 作tác 無vô 定định 業nghiệp 。

若nhược 先tiên 定định 有hữu 作tác 者giả 定định 有hữu 作tác 業nghiệp 。 則tắc 不bất 應ưng 作tác 。 若nhược 先tiên 定định 無vô 作tác 者giả 定định 無vô 作tác 業nghiệp 。 亦diệc 不bất 應ưng 作tác 。

何hà 以dĩ 故cố 。

決quyết 定định 業nghiệp 無vô 作tác 。 是thị 業nghiệp 無vô 作tác 者giả 。

定định 作tác 者giả 無vô 作tác 。 作tác 者giả 亦diệc 無vô 業nghiệp 。

若nhược 先tiên 決quyết 定định 有hữu 作tác 業nghiệp 。 不bất 應ưng 更cánh 有hữu 作tác 者giả 。 又hựu 離ly 作tác 者giả 應ưng 有hữu 作tác 業nghiệp 。 但đãn 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 若nhược 先tiên 決quyết 定định 有hữu 作tác 者giả 。 不bất 應ưng 更cánh 有hữu 作tác 業nghiệp 。 又hựu 離ly 作tác 業nghiệp 應ưng 有hữu 作tác 者giả 。 但đãn 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 是thị 故cố 決quyết 定định 作tác 者giả 決quyết 定định 作tác 業nghiệp 。 不bất 應ưng 有hữu 作tác 。 不bất 決quyết 定định 作tác 者giả 不bất 決quyết 定định 作tác 業nghiệp 。 亦diệc 不bất 應ưng 有hữu 作tác 。

何hà 以dĩ 故cố 。 本bổn 來lai 無vô 故cố 。 有hữu 作tác 者giả 有hữu 作tác 業nghiệp 。 尚thượng 不bất 能năng 作tác 。 何hà 況huống 無vô 作tác 者giả 無vô 作tác 業nghiệp 。

復phục 次thứ 。

若nhược 定định 有hữu 作tác 者giả 。 亦diệc 定định 有hữu 作tác 業nghiệp 。

作tác 者giả 及cập 作tác 業nghiệp 。 即tức 墮đọa 於ư 無vô 因nhân 。

若nhược 先tiên 定định 有hữu 作tác 者giả 定định 有hữu 作tác 業nghiệp 。 汝nhữ 謂vị 作tác 者giả 有hữu 作tác 。 即tức 為vi 無vô 因nhân 離ly 作tác 業nghiệp 有hữu 作tác 者giả 。 離ly 作tác 者giả 有hữu 作tác 業nghiệp 。 則tắc 不bất 從tùng 因nhân 緣duyên 有hữu 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 不bất 從tùng 因nhân 緣duyên 。 有hữu 作tác 者giả 有hữu 作tác 業nghiệp 。 有hữu 何hà 咎cữu 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 墮đọa 於ư 無vô 因nhân 。 則tắc 無vô 因nhân 無vô 果quả 。

無vô 作tác 無vô 作tác 者giả 。 無vô 所sở 用dụng 作tác 法pháp 。

若nhược 無vô 作tác 等đẳng 法pháp 。 則tắc 無vô 有hữu 罪tội 福phước 。

罪tội 福phước 等đẳng 無vô 故cố 。 罪tội 福phước 報báo 亦diệc 無vô 。

若nhược 無vô 罪tội 福phước 報báo 。 亦diệc 無vô 有hữu 涅Niết 槃Bàn 。

諸chư 可khả 有hữu 所sở 作tác 。 皆giai 空không 無vô 有hữu 果quả 。

若nhược 墮đọa 於ư 無vô 因nhân 。 一nhất 切thiết 法pháp 則tắc 。 無vô 因nhân 無vô 果quả 。 能năng 生sanh 法pháp 名danh 為vi 因nhân 。 所sở 生sanh 法pháp 名danh 為vi 果quả 。 是thị 二nhị 即tức 無vô 。 是thị 二nhị 無vô 故cố 無vô 作tác 無vô 作tác 者giả 。 亦diệc 無vô 所sở 用dụng 作tác 法pháp 。 亦diệc 無vô 罪tội 福phước 。 罪tội 福phước 無vô 故cố 亦diệc 無vô 罪tội 福phước 。 果quả 報báo 及cập 涅Niết 槃Bàn 道Đạo 。 是thị 故cố 不bất 得đắc 。 從tùng 無vô 因nhân 生sanh 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 作tác 者giả 不bất 定định 。 而nhi 作tác 不bất 定định 業nghiệp 有hữu 何hà 咎cữu 。

答đáp 曰viết 。

一nhất 事sự 無vô 尚thượng 不bất 能năng 起khởi 作tác 業nghiệp 。 何hà 況huống 二nhị 事sự 都đô 無vô 。 譬thí 如như 化hóa 人nhân 。 以dĩ 虛hư 空không 為vi 舍xá 。 但đãn 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 而nhi 無vô 作tác 者giả 作tác 業nghiệp 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 無vô 作tác 者giả 無vô 作tác 業nghiệp 。 不bất 能năng 有hữu 所sở 作tác 。 今kim 有hữu 作tác 者giả 有hữu 作tác 業nghiệp 應ưng 有hữu 作tác 。

答đáp 曰viết 。

作tác 者giả 定định 不bất 定định 。 不bất 能năng 作tác 二nhị 業nghiệp 。

有hữu 無vô 相tướng 違vi 故cố 。 一nhất 處xứ 則tắc 無vô 二nhị 。

作tác 者giả 定định 不bất 定định 。 不bất 能năng 作tác 定định 不bất 定định 業nghiệp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 有hữu 無vô 相tướng 違vi 故cố 。 一nhất 處xứ 不bất 應ưng 有hữu 二nhị 。 有hữu 是thị 決quyết 定định 。 無vô 是thị 不bất 決quyết 定định 。 一nhất 人nhân 一nhất 事sự 云vân 何hà 有hữu 有hữu 無vô 。

復phục 次thứ 。

有hữu 不bất 能năng 作tác 無vô 。 無vô 不bất 能năng 作tác 有hữu 。

若nhược 有hữu 作tác 作tác 者giả 。 其kỳ 過quá 如như 先tiên 說thuyết 。

若nhược 有hữu 作tác 者giả 而nhi 無vô 業nghiệp 。 何hà 能năng 有hữu 所sở 作tác 。 若nhược 無vô 作tác 者giả 而nhi 有hữu 業nghiệp 。 亦diệc 不bất 能năng 有hữu 所sở 作tác 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 先tiên 說thuyết 。 有hữu 中trung 若nhược 先tiên 有hữu 業nghiệp 。 作tác 者giả 復phục 何hà 所sở 作tác 。 若nhược 先tiên 無vô 業nghiệp 云vân 何hà 可khả 得đắc 作tác 。 如như 是thị 則tắc 破phá 罪tội 福phước 等đẳng 。 因nhân 緣duyên 果quả 報báo 。 是thị 故cố 偈kệ 中trung 說thuyết 。 有hữu 不bất 能năng 作tác 無vô 無vô 不bất 能năng 作tác 有hữu 。 若nhược 有hữu 作tác 作tác 者giả 。 其kỳ 過quá 如như 先tiên 說thuyết 。

復phục 次thứ 。

作tác 者giả 不bất 作tác 定định 。 亦diệc 不bất 作tác 不bất 定định 。

及cập 定định 不bất 定định 業nghiệp 。 其kỳ 過quá 如như 先tiên 說thuyết 。

定định 業nghiệp 已dĩ 破phá 。 不bất 定định 業nghiệp 亦diệc 破phá 。 定định 不bất 定định 業nghiệp 亦diệc 破phá 。 今kim 欲dục 一nhất 時thời 總tổng 破phá 。 故cố 說thuyết 是thị 偈kệ 。 是thị 故cố 作tác 者giả 不bất 能năng 作tác 三tam 種chủng 業nghiệp 。 今kim 三tam 種chủng 作tác 者giả 。 亦diệc 不bất 能năng 作tác 業nghiệp 。

何hà 以dĩ 故cố 。

作tác 者giả 定định 不bất 定định 。 亦diệc 定định 亦diệc 不bất 定định 。

不bất 能năng 作tác 於ư 業nghiệp 。 其kỳ 過quá 如như 先tiên 說thuyết 。

作tác 者giả 定định 不bất 定định 。 亦diệc 定định 亦diệc 不bất 定định 。 不bất 能năng 作tác 於ư 業nghiệp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 先tiên 三tam 種chủng 過quá 因nhân 緣duyên 。 此thử 中trung 應ưng 廣quảng 說thuyết 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 處xử 求cầu 作tác 者giả 作tác 業nghiệp 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 言ngôn 無vô 作tác 無vô 作tác 者giả 。 則tắc 復phục 墮đọa 無vô 因nhân 。

答đáp 曰viết 。

是thị 業nghiệp 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 假giả 名danh 為vi 有hữu 。 無vô 有hữu 決quyết 定định 。 不bất 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。

何hà 以dĩ 故cố 。

因nhân 業nghiệp 有hữu 作tác 者giả 。 因nhân 作tác 者giả 有hữu 業nghiệp 。

成thành 業nghiệp 義nghĩa 如như 是thị 。 更cánh 無vô 有hữu 餘dư 事sự 。

業nghiệp 先tiên 無vô 決quyết 定định 。 因nhân 人nhân 起khởi 業nghiệp 。 因nhân 業nghiệp 有hữu 作tác 者giả 。 作tác 者giả 亦diệc 無vô 決quyết 定định 。 因nhân 有hữu 作tác 業nghiệp 名danh 為vi 作tác 者giả 。 二nhị 事sự 和hòa 合hợp 故cố 得đắc 成thành 作tác 作tác 者giả 。 若nhược 從tùng 和hòa 合hợp 生sanh 則tắc 無vô 自tự 性tánh 。 無vô 自tự 性tánh 故cố 空không 。 空không 則tắc 無vô 所sở 生sanh 。 但đãn 隨tùy 凡phàm 夫phu 憶ức 想tưởng 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 有hữu 作tác 業nghiệp 有hữu 作tác 者giả 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 中trung 。 無vô 作tác 業nghiệp 無vô 作tác 者giả 。

復phục 次thứ 。

如như 破phá 作tác 作tác 者giả 。 受thọ 受thọ 者giả 亦diệc 爾nhĩ 。

及cập 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 亦diệc 應ưng 如như 是thị 破phá 。

如như 作tác 作tác 者giả 。 不bất 得đắc 相tương 離ly 。 不bất 相tương 離ly 故cố 不bất 決quyết 定định 。 無vô 決quyết 定định 故cố 無vô 自tự 性tánh 。 受thọ 受thọ 者giả 亦diệc 如như 是thị 。 受thọ 名danh 五ngũ 陰ấm 身thân 。 受thọ 者giả 是thị 人nhân 。 如như 是thị 離ly 人nhân 無vô 五ngũ 陰ấm 。 離ly 五ngũ 陰ấm 無vô 人nhân 。 但đãn 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 如như 受thọ 受thọ 者giả 。 餘dư 一nhất 切thiết 法pháp 。 亦diệc 應ưng 如như 是thị 破phá 。

中trung 論luận 觀quán 本bổn 住trụ 品phẩm 第đệ 九cửu (# 十thập 二nhị 偈kệ )# 。

問vấn 曰viết 。 有hữu 人nhân 言ngôn 。

眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 。

誰thùy 有hữu 如như 是thị 事sự 。 是thị 則tắc 名danh 本bổn 住trụ 。

若nhược 無vô 有hữu 本bổn 住trụ 。 誰thùy 有hữu 眼nhãn 等đẳng 法pháp 。

以dĩ 是thị 故cố 當đương 知tri 。 先tiên 已dĩ 有hữu 本bổn 住trụ 。

眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 命mạng 等đẳng 諸chư 根căn 。 名danh 為vi 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 根căn 。 苦khổ 受thọ 樂lạc 受thọ 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 受thọ 。 想tưởng 思tư 憶ức 念niệm 等đẳng 。 心tâm 心tâm 數số 法pháp 。 名danh 為vi 苦khổ 樂lạc 等đẳng 法pháp 。 有hữu 論luận 師sư 言ngôn 。 先tiên 未vị 有hữu 眼nhãn 等đẳng 法pháp 。 應ưng 有hữu 本bổn 住trụ 。 因nhân 是thị 本bổn 住trụ 。 眼nhãn 等đẳng 諸chư 根căn 得đắc 增tăng 長trưởng 。 若nhược 無vô 本bổn 住trụ 。 身thân 及cập 眼nhãn 等đẳng 諸chư 根căn 。 為vi 因nhân 何hà 生sanh 。 而nhi 得đắc 增tăng 長trưởng 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 離ly 眼nhãn 等đẳng 根căn 。 及cập 苦khổ 樂lạc 等đẳng 法pháp 。

先tiên 有hữu 本bổn 住trụ 者giả 。 以dĩ 何hà 而nhi 可khả 知tri 。

若nhược 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 法pháp 。 先tiên 有hữu 本bổn 住trụ 者giả 。 以dĩ 何hà 可khả 說thuyết 以dĩ 何hà 可khả 知tri 。 如như 外ngoại 法pháp 瓶bình 衣y 等đẳng 。 以dĩ 眼nhãn 等đẳng 根căn 得đắc 知tri 。 內nội 法pháp 以dĩ 苦khổ 樂lạc 等đẳng 根căn 得đắc 知tri 。 如như 經Kinh 中trung 說thuyết 。 可khả 壞hoại 是thị 色sắc 相tướng 。 能năng 受thọ 是thị 受thọ 相tương/tướng 。 能năng 識thức 是thị 識thức 相tương/tướng 。 汝nhữ 說thuyết 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 苦khổ 樂lạc 等đẳng 先tiên 有hữu 本bổn 住trụ 者giả 。 以dĩ 何hà 可khả 知tri 說thuyết 有hữu 是thị 法pháp 。 問vấn 曰viết 。 有hữu 論luận 師sư 言ngôn 。 出xuất 入nhập 息tức 視thị 眴thuấn/huyễn 壽thọ 命mạng 思tư 惟duy 苦khổ 樂lạc 。 憎tăng 愛ái 動động 發phát 等đẳng 是thị 神thần 相tương/tướng 。 若nhược 無vô 有hữu 神thần 。 云vân 何hà 有hữu 出xuất 入nhập 息tức 等đẳng 相tương/tướng 。 是thị 故cố 當đương 知tri 。 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 法pháp 。 先tiên 有hữu 本bổn 住trụ 。

答đáp 曰viết 。

是thị 神thần 若nhược 有hữu 。 應ưng 在tại 身thân 內nội 如như 壁bích 中trung 有hữu 柱trụ 。 若nhược 在tại 身thân 外ngoại 。 如như 人nhân 被bị 鎧khải 。 若nhược 在tại 身thân 內nội 。 身thân 則tắc 不bất 可khả 壞hoại 。 神thần 常thường 在tại 內nội 故cố 是thị 故cố 言ngôn 神thần 在tại 身thân 內nội 。 但đãn 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 虛hư 妄vọng 無vô 實thật 。 若nhược 在tại 身thân 外ngoại 覆phú 身thân 如như 鎧khải 者giả 。 身thân 應ưng 不bất 可khả 見kiến 。 神thần 細tế 密mật 覆phú 故cố 。 亦diệc 應ưng 不bất 可khả 壞hoại 而nhi 今kim 實thật 見kiến 身thân 壞hoại 。 是thị 故cố 當đương 知tri 。 離ly 苦khổ 樂lạc 等đẳng 先tiên 無vô 餘dư 法pháp 。 若nhược 謂vị 斷đoạn 臂tý 時thời 神thần 縮súc 在tại 內nội 不bất 可khả 斷đoạn 者giả 。 斷đoạn 頭đầu 時thời 亦diệc 應ưng 縮súc 在tại 內nội 不bất 應ưng 死tử 。 而nhi 實thật 有hữu 死tử 。 是thị 故cố 知tri 離ly 苦khổ 樂lạc 等đẳng 先tiên 有hữu 神thần 者giả 。 但đãn 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 虛hư 妄vọng 無vô 實thật 。

復phục 次thứ 若nhược 言ngôn 身thân 大đại 則tắc 神thần 大đại 。 身thân 小tiểu 則tắc 神thần 小tiểu 。 如như 燈đăng 大đại 則tắc 明minh 大đại 燈đăng 小tiểu 則tắc 明minh 小tiểu 者giả 。 如như 是thị 神thần 則tắc 隨tùy 身thân 不bất 應ưng 常thường 。 若nhược 隨tùy 身thân 者giả 。 身thân 無vô 則tắc 神thần 無vô 。 如như 燈đăng 滅diệt 則tắc 明minh 滅diệt 。 若nhược 神thần 無vô 常thường 。 則tắc 與dữ 眼nhãn 耳nhĩ 苦khổ 樂lạc 等đẳng 同đồng 。 是thị 故cố 當đương 知tri 。 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 先tiên 無vô 別biệt 神thần 。

復phục 次thứ 如như 風phong 狂cuồng 病bệnh 人nhân 。 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 不bất 應ưng 作tác 而nhi 作tác 。 若nhược 有hữu 神thần 是thị 諸chư 作tác 主chủ 者giả 。 云vân 何hà 言ngôn 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 若nhược 風phong 狂cuồng 病bệnh 不bất 惱não 神thần 者giả 應ưng 離ly 神thần 別biệt 有hữu 所sở 作tác 。 如như 是thị 種chủng 種chủng 。 推thôi 求cầu 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 法pháp 。 先tiên 無vô 本bổn 住trụ 。 若nhược 必tất 謂vị 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 根căn 苦khổ 樂lạc 等đẳng 法pháp 。 有hữu 本bổn 住trụ 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 事sự 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 。 而nhi 有hữu 本bổn 住trụ 者giả 。

亦diệc 應ưng 離ly 本bổn 住trụ 。 而nhi 有hữu 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 。

若nhược 本bổn 住trụ 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 根căn 苦khổ 樂lạc 等đẳng 法pháp 先tiên 有hữu 者giả 。 今kim 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 法pháp 。 亦diệc 應ưng 離ly 本bổn 住trụ 而nhi 有hữu 。 問vấn 曰viết 。 二nhị 事sự 相tướng 離ly 可khả 爾nhĩ 但đãn 使sử 有hữu 本bổn 住trụ 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 法pháp 知tri 有hữu 人nhân 。 以dĩ 人nhân 知tri 有hữu 法pháp 。

離ly 法pháp 何hà 有hữu 人nhân 。 離ly 人nhân 何hà 有hữu 法pháp 。

法pháp 者giả 眼nhãn 耳nhĩ 苦khổ 樂lạc 等đẳng 。 人nhân 者giả 是thị 本bổn 住trụ 。 汝nhữ 謂vị 以dĩ 有hữu 法pháp 故cố 知tri 有hữu 人nhân 。 以dĩ 有hữu 人nhân 故cố 知tri 有hữu 法pháp 。 今kim 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 法pháp 何hà 有hữu 人nhân 。 離ly 人nhân 何hà 有hữu 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 法pháp 。

復phục 次thứ 。

一nhất 切thiết 眼nhãn 等đẳng 根căn 。 實thật 無vô 有hữu 本bổn 住trụ 。

眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 異dị 相tướng 而nhi 分phân 別biệt 。

眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 。 實thật 無vô 有hữu 本bổn 住trụ 。 因nhân 眼nhãn 緣duyên 色sắc 生sanh 眼nhãn 識thức 。 以dĩ 和hòa 合hợp 因nhân 緣duyên 。 知tri 有hữu 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 不bất 以dĩ 本bổn 住trụ 故cố 知tri 。 是thị 故cố 偈kệ 中trung 說thuyết 一nhất 切thiết 眼nhãn 等đẳng 根căn 實thật 無vô 有hữu 本bổn 住trụ 。 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 各các 。 自tự 能năng 分phân 別biệt 。 問vấn 曰viết 。

若nhược 眼nhãn 等đẳng 諸chư 根căn 。 無vô 有hữu 本bổn 住trụ 者giả 。

眼nhãn 等đẳng 一nhất 一nhất 根căn 。 云vân 何hà 能năng 知tri 塵trần 。

若nhược 一nhất 切thiết 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 。 無vô 本bổn 住trụ 者giả 。 今kim 一nhất 一nhất 根căn 。 云vân 何hà 能năng 知tri 塵trần 。 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 無vô 思tư 惟duy 。 不bất 應ưng 有hữu 知tri 。 而nhi 實thật 知tri 塵trần 。 當đương 知tri 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 更cánh 有hữu 能năng 知tri 塵trần 者giả 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 爾nhĩ 者giả 。 為vi 一nhất 一nhất 根căn 中trung 各các 有hữu 知tri 者giả 。 為vi 一nhất 知tri 者giả 在tại 諸chư 根căn 中trung 。 二nhị 俱câu 有hữu 過quá 。

何hà 以dĩ 故cố 。

見kiến 者giả 即tức 聞văn 者giả 。 聞văn 者giả 即tức 受thọ 者giả 。

如như 是thị 等đẳng 諸chư 根căn 。 則tắc 應ưng 有hữu 本bổn 住trụ 。

若nhược 見kiến 者giả 即tức 是thị 聞văn 者giả 。 聞văn 者giả 即tức 是thị 受thọ 者giả 。 則tắc 是thị 一nhất 神thần 。 如như 是thị 眼nhãn 等đẳng 諸chư 根căn 。 應ưng 先tiên 有hữu 本bổn 住trụ 。 色sắc 聲thanh 香hương 等đẳng 無vô 有hữu 定định 知tri 者giả 。 或hoặc 可khả 以dĩ 眼nhãn 聞văn 聲thanh 。 如như 人nhân 有hữu 六lục 向hướng 隨tùy 意ý 見kiến 聞văn 。 若nhược 聞văn 者giả 見kiến 者giả 是thị 一nhất 。 於ư 眼nhãn 等đẳng 根căn 隨tùy 意ý 見kiến 聞văn 。 但đãn 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。

若nhược 見kiến 聞văn 各các 異dị 。 受thọ 者giả 亦diệc 各các 異dị 。

見kiến 時thời 亦diệc 應ưng 聞văn 。 如như 是thị 則tắc 神thần 多đa 。

若nhược 見kiến 者giả 聞văn 者giả 受thọ 者giả 各các 異dị 。 則tắc 見kiến 時thời 亦diệc 應ưng 聞văn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 離ly 見kiến 者giả 有hữu 聞văn 者giả 故cố 。 如như 是thị 鼻tị 舌thiệt 身thân 中trung 。 神thần 應ưng 一nhất 時thời 行hành 。 若nhược 爾nhĩ 者giả 。 人nhân 一nhất 而nhi 神thần 多đa 。 以dĩ 一nhất 切thiết 根căn 一nhất 時thời 知tri 諸chư 塵trần 。 而nhi 實thật 不bất 爾nhĩ 。 是thị 故cố 見kiến 者giả 聞văn 者giả 受thọ 者giả 。 不bất 應ưng 俱câu 用dụng 。

復phục 次thứ 。

眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 。

所sở 從tùng 生sanh 諸chư 大đại 。 彼bỉ 大đại 亦diệc 無vô 神thần 。

若nhược 人nhân 言ngôn 離ly 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 別biệt 有hữu 本bổn 住trụ 。 是thị 事sự 已dĩ 破phá 。 今kim 於ư 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 所sở 因nhân 四tứ 大đại 。 是thị 四tứ 大đại 中trung 亦diệc 無vô 本bổn 住trụ 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 本bổn 住trụ 可khả 爾nhĩ 。 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 諸chư 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 應ưng 有hữu 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 根căn 。 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 。

無vô 有hữu 本bổn 住trụ 者giả 。 眼nhãn 等đẳng 亦diệc 應ưng 無vô 。

若nhược 眼nhãn 耳nhĩ 苦khổ 樂lạc 等đẳng 諸chư 法pháp 。 無vô 有hữu 本bổn 住trụ 者giả 。 誰thùy 有hữu 此thử 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 。 何hà 緣duyên 而nhi 有hữu 。 是thị 故cố 眼nhãn 耳nhĩ 等đẳng 亦diệc 無vô 。

復phục 次thứ 。

眼nhãn 等đẳng 無vô 本bổn 住trụ 。 今kim 後hậu 亦diệc 復phục 無vô 。

以dĩ 三tam 世thế 無vô 故cố 。 無vô 有hữu 無vô 分phân 別biệt 。

思tư 惟duy 推thôi 求cầu 本bổn 住trụ 。 於ư 眼nhãn 等đẳng 先tiên 無vô 。 今kim 後hậu 亦diệc 無vô 。 若nhược 三tam 世thế 無vô 。 即tức 是thị 無vô 生sanh 寂tịch 滅diệt 不bất 應ưng 有hữu 難nạn/nan 。 若nhược 無vô 本bổn 住trụ 。 云vân 何hà 有hữu 眼nhãn 等đẳng 。 如như 是thị 問vấn 答đáp 。 戲hí 論luận 則tắc 滅diệt 。 戲hí 論luận 滅diệt 故cố 。 諸chư 法pháp 則tắc 空không 。

中Trung 論Luận 觀Quán 燃Nhiên 可Khả 燃Nhiên 品Phẩm 第đệ 十thập (# 十thập 六lục 偈kệ )#

問vấn 曰viết 應ưng 有hữu 受thọ 受thọ 者giả 。 如như 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 燃nhiên 是thị 受thọ 者giả 。 可khả 燃nhiên 是thị 受thọ 。 所sở 謂vị 五ngũ 陰ấm 。

答đáp 曰viết 。

是thị 事sự 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 燃nhiên 可khả 燃nhiên 俱câu 不bất 成thành 故cố 。 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 若nhược 以dĩ 一nhất 法pháp 成thành 。 若nhược 以dĩ 二nhị 法pháp 成thành 。 二nhị 俱câu 不bất 成thành 。 問vấn 曰viết 。 且thả 置trí 一nhất 異dị 法pháp 。 若nhược 言ngôn 無vô 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 今kim 云vân 何hà 以dĩ 一nhất 異dị 相tướng 破phá 。 如như 兔thố 角giác 龜quy 毛mao 無vô 故cố 不bất 可khả 破phá 。 世thế 間gian 眼nhãn 見kiến 實thật 有hữu 事sự 而nhi 後hậu 可khả 思tư 惟duy 。 如như 有hữu 金kim 然nhiên 後hậu 可khả 燒thiêu 可khả 鍛đoán 。 若nhược 無vô 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 不bất 應ưng 以dĩ 一nhất 異dị 法pháp 思tư 惟duy 。 若nhược 汝nhữ 許hứa 有hữu 一nhất 異dị 法pháp 。 當đương 知tri 有hữu 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 若nhược 許hứa 有hữu 者giả 則tắc 為vi 已dĩ 有hữu 。

答đáp 曰viết 。

隨tùy 世thế 俗tục 法pháp 言ngôn 說thuyết 。 不bất 應ưng 有hữu 過quá 。 燃nhiên 可khả 燃nhiên 若nhược 說thuyết 一nhất 若nhược 說thuyết 異dị 。 不bất 名danh 為vi 受thọ 。 若nhược 離ly 世thế 俗tục 言ngôn 說thuyết 。 則tắc 無vô 所sở 論luận 。 若nhược 不bất 說thuyết 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 云vân 何hà 能năng 有hữu 所sở 破phá 。 若nhược 無vô 所sở 說thuyết 。 則tắc 義nghĩa 不bất 可khả 明minh 。 如như 有hữu 論luận 者giả 。 破phá 破phá 有hữu 無vô 。 必tất 應ưng 言ngôn 有hữu 無vô 。 不bất 以dĩ 稱xưng 有hữu 無vô 故cố 而nhi 受thọ 有hữu 無vô 。 是thị 以dĩ 隨tùy 世thế 間gian 言ngôn 說thuyết 故cố 無vô 咎cữu 。 若nhược 口khẩu 有hữu 言ngôn 便tiện 是thị 受thọ 者giả 。 汝nhữ 言ngôn 破phá 即tức 為vi 自tự 破phá 。 燃nhiên 可khả 燃nhiên 亦diệc 如như 是thị 。 雖tuy 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 亦diệc 復phục 不bất 受thọ 。 是thị 故cố 以dĩ 一nhất 異dị 法pháp 。 思tư 惟duy 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 二nhị 俱câu 不bất 成thành 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 燃nhiên 是thị 可khả 燃nhiên 。 作tác 作tác 者giả 則tắc 一nhất 。

若nhược 燃nhiên 異dị 可khả 燃nhiên 。 離ly 可khả 燃nhiên 有hữu 燃nhiên 。

燃nhiên 是thị 火hỏa 。 可khả 燃nhiên 是thị 薪tân 。 作tác 者giả 是thị 人nhân 。 作tác 是thị 業nghiệp 。 若nhược 燃nhiên 可khả 燃nhiên 一nhất 。 則tắc 作tác 作tác 者giả 亦diệc 應ưng 一nhất 。 若nhược 作tác 作tác 者giả 一nhất 。 則tắc 陶đào 師sư 與dữ 瓶bình 一nhất 。 作tác 者giả 是thị 陶đào 師sư 。 作tác 是thị 瓶bình 。 陶đào 師sư 非phi 瓶bình 。 瓶bình 非phi 陶đào 師sư 。 云vân 何hà 為vi 一nhất 。 是thị 以dĩ 作tác 作tác 者giả 不bất 一nhất 故cố 。 燃nhiên 可khả 燃nhiên 亦diệc 不bất 一nhất 。 若nhược 謂vị 一nhất 不bất 可khả 則tắc 應ưng 異dị 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 燃nhiên 與dữ 可khả 燃nhiên 異dị 。 應ưng 離ly 可khả 燃nhiên 別biệt 有hữu 燃nhiên 。 分phân 別biệt 是thị 可khả 燃nhiên 是thị 燃nhiên 。 處xứ 處xứ 離ly 可khả 燃nhiên 應ưng 有hữu 燃nhiên 。 而nhi 實thật 不bất 爾nhĩ 是thị 故cố 異dị 亦diệc 不bất 可khả 。

復phục 次thứ 。

如như 是thị 常thường 應ưng 燃nhiên 。 不bất 因nhân 可khả 燃nhiên 生sanh 。

則tắc 無vô 燃nhiên 火hỏa 功công 。 亦diệc 名danh 無vô 作tác 火hỏa 。

若nhược 燃nhiên 可khả 燃nhiên 異dị 。 則tắc 燃nhiên 不bất 待đãi 可khả 燃nhiên 而nhi 常thường 燃nhiên 。 若nhược 常thường 燃nhiên 者giả 則tắc 自tự 住trụ 其kỳ 體thể 。 不bất 待đãi 因nhân 緣duyên 人nhân 功công 則tắc 空không 。 人nhân 功công 者giả 。 將tương 護hộ 火hỏa 令linh 燃nhiên 。 是thị 功công 現hiện 有hữu 。 是thị 故cố 知tri 火hỏa 不bất 異dị 可khả 燃nhiên 。

復phục 次thứ 若nhược 燃nhiên 異dị 可khả 燃nhiên 燃nhiên 即tức 無vô 作tác 。 離ly 可khả 燃nhiên 火hỏa 何hà 所sở 然nhiên 。 若nhược 爾nhĩ 者giả 火hỏa 則tắc 無vô 作tác 。 無vô 作tác 火hỏa 無vô 有hữu 是thị 事sự 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 火hỏa 不bất 從tùng 因nhân 緣duyên 生sanh 。 人nhân 功công 亦diệc 空không 答đáp 曰viết 。

燃nhiên 不bất 待đãi 可khả 燃nhiên 。 則tắc 不bất 從tùng 緣duyên 生sanh 。

火hỏa 若nhược 常thường 燃nhiên 者giả 。 人nhân 功công 則tắc 應ưng 空không 。

燃nhiên 可khả 燃nhiên 若nhược 異dị 。 則tắc 不bất 待đãi 可khả 燃nhiên 有hữu 燃nhiên 。 若nhược 不bất 待đãi 可khả 燃nhiên 有hữu 然nhiên 。 則tắc 無vô 相tướng 因nhân 法pháp 。 是thị 故cố 不bất 從tùng 因nhân 緣duyên 生sanh 。

復phục 次thứ 若nhược 燃nhiên 異dị 可khả 燃nhiên 。 則tắc 應ưng 常thường 燃nhiên 。 若nhược 常thường 燃nhiên 者giả 。 應ưng 離ly 可khả 燃nhiên 別biệt 見kiến 有hữu 燃nhiên 。 更cánh 不bất 須tu 人nhân 功công 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 汝nhữ 謂vị 燃nhiên 時thời 。 名danh 為vi 可khả 燃nhiên 者giả 。

爾nhĩ 時thời 但đãn 有hữu 薪tân 。 何hà 物vật 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。

若nhược 謂vị 先tiên 有hữu 薪tân 燒thiêu 時thời 名danh 可khả 燃nhiên 者giả 。 是thị 事sự 不bất 爾nhĩ 。 若nhược 離ly 燃nhiên 別biệt 有hữu 可khả 燃nhiên 者giả 。 云vân 何hà 言ngôn 燃nhiên 時thời 名danh 可khả 燃nhiên 。

復phục 次thứ 。

若nhược 異dị 則tắc 不bất 至chí 。 不bất 至chí 則tắc 不bất 燒thiêu 。

不bất 燒thiêu 則tắc 不bất 滅diệt 。 不bất 滅diệt 則tắc 常thường 住trụ 。

若nhược 燃nhiên 異dị 可khả 燃nhiên 。 則tắc 燃nhiên 不bất 應ưng 至chí 可khả 燃nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 相tương 待đãi 成thành 故cố 。 若nhược 燃nhiên 不bất 相tương 待đãi 成thành 。 則tắc 自tự 住trụ 其kỳ 體thể 。 何hà 用dụng 可khả 燃nhiên 。 是thị 故cố 不bất 至chí 。 若nhược 不bất 至chí 則tắc 不bất 燃nhiên 可khả 燃nhiên 何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 有hữu 不bất 至chí 而nhi 能năng 燒thiêu 故cố 。 若nhược 不bất 燒thiêu 則tắc 無vô 滅diệt 。 應ưng 常thường 住trụ 自tự 相tương/tướng 。 是thị 事sự 不bất 爾nhĩ 。 問vấn 曰viết 。

燃nhiên 與dữ 可khả 燃nhiên 異dị 。 而nhi 能năng 至chí 可khả 燃nhiên 。

如như 此thử 至chí 彼bỉ 人nhân 。 彼bỉ 人nhân 至chí 此thử 人nhân 。

燃nhiên 與dữ 可khả 燃nhiên 異dị 。 而nhi 能năng 至chí 可khả 燃nhiên 。 如như 男nam 至chí 於ư 女nữ 。 如như 女nữ 至chí 於ư 男nam 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 謂vị 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 二nhị 俱câu 相tương 離ly 者giả 。

如như 是thị 燃nhiên 則tắc 能năng 。 至chí 於ư 彼bỉ 可khả 燃nhiên 。

若nhược 離ly 燃nhiên 有hữu 可khả 燃nhiên 。 若nhược 離ly 可khả 燃nhiên 有hữu 燃nhiên 。 各các 自tự 成thành 者giả 。 如như 是thị 則tắc 應ứng 。 燃nhiên 至chí 可khả 燃nhiên 。 而nhi 實thật 不bất 爾nhĩ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 離ly 燃nhiên 無vô 可khả 燃nhiên 。 離ly 可khả 燃nhiên 無vô 燃nhiên 故cố 。 今kim 離ly 男nam 有hữu 女nữ 。 離ly 女nữ 有hữu 男nam 。 是thị 故cố 汝nhữ 喻dụ 非phi 也dã 。 喻dụ 不bất 成thành 故cố 。 燃nhiên 不bất 至chí 可khả 燃nhiên 。 問vấn 曰viết 。 燃nhiên 可khả 燃nhiên 相tương 待đãi 而nhi 有hữu 。 因nhân 可khả 燃nhiên 有hữu 燃nhiên 。 因nhân 燃nhiên 有hữu 可khả 燃nhiên 。 二nhị 法pháp 相tướng 待đãi 成thành 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 因nhân 可khả 燃nhiên 燃nhiên 。 因nhân 燃nhiên 有hữu 可khả 燃nhiên 。

先tiên 定định 有hữu 何hà 法pháp 。 而nhi 有hữu 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。

若nhược 因nhân 可khả 燃nhiên 而nhi 燃nhiên 成thành 。 亦diệc 應ưng 因nhân 燃nhiên 可khả 燃nhiên 成thành 。 是thị 中trung 若nhược 先tiên 定định 有hữu 可khả 燃nhiên 。 則tắc 因nhân 可khả 燃nhiên 。 而nhi 燃nhiên 成thành 。 若nhược 先tiên 定định 有hữu 燃nhiên 。 則tắc 因nhân 燃nhiên 可khả 燃nhiên 成thành 。 今kim 若nhược 因nhân 可khả 燃nhiên 而nhi 燃nhiên 成thành 者giả 。 則tắc 先tiên 有hữu 可khả 燃nhiên 而nhi 後hậu 有hữu 燃nhiên 。 不bất 應ưng 待đãi 燃nhiên 而nhi 有hữu 可khả 燃nhiên 。 何hà 以dĩ 故cố 可khả 燃nhiên 在tại 先tiên 燃nhiên 在tại 後hậu 故cố 。 若nhược 燃nhiên 不bất 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 是thị 則tắc 可khả 燃nhiên 不bất 成thành 。 又hựu 可khả 燃nhiên 不bất 在tại 餘dư 處xứ 離ly 於ư 燃nhiên 故cố 。 若nhược 可khả 燃nhiên 不bất 成thành 。 燃nhiên 亦diệc 不bất 成thành 。 若nhược 先tiên 燃nhiên 後hậu 有hữu 可khả 燃nhiên 。 燃nhiên 亦diệc 有hữu 如như 是thị 過quá 。 是thị 故cố 燃nhiên 可khả 燃nhiên 。 二nhị 俱câu 不bất 成thành 。

復phục 次thứ 。

若nhược 因nhân 可khả 燃nhiên 燃nhiên 。 則tắc 燃nhiên 成thành 復phục 成thành 。

是thị 為vi 可khả 燃nhiên 中trung 。 則tắc 為vi 無vô 有hữu 燃nhiên 。

若nhược 欲dục 因nhân 可khả 燃nhiên 而nhi 成thành 燃nhiên 。 則tắc 燃nhiên 成thành 已dĩ 復phục 成thành 。

何hà 以dĩ 故cố 。 燃nhiên 自tự 住trụ 於ư 燃nhiên 中trung 。 若nhược 燃nhiên 不bất 自tự 住trụ 其kỳ 體thể 。 從tùng 可khả 燃nhiên 成thành 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 事sự 。 是thị 故cố 有hữu 是thị 燃nhiên 從tùng 可khả 燃nhiên 成thành 。 今kim 則tắc 燃nhiên 成thành 復phục 成thành 。 有hữu 如như 是thị 過quá 。

復phục 有hữu 可khả 燃nhiên 無vô 燃nhiên 過quá 。

何hà 以dĩ 故cố 。 可khả 燃nhiên 離ly 燃nhiên 自tự 住trụ 其kỳ 體thể 故cố 。 是thị 故cố 燃nhiên 可khả 燃nhiên 相tương/tướng 因nhân 待đãi 。 無vô 有hữu 是thị 事sự 。

復phục 次thứ 。

若nhược 法pháp 因nhân 待đãi 成thành 。 是thị 法pháp 還hoàn 成thành 待đãi 。

今kim 則tắc 無vô 因nhân 待đãi 。 亦diệc 無vô 所sở 成thành 法pháp 。

若nhược 法pháp 因nhân 待đãi 成thành 。 是thị 法pháp 還hoàn 成thành 本bổn 因nhân 待đãi 。 如như 是thị 決quyết 定định 則tắc 無vô 二nhị 事sự 。 如như 因nhân 可khả 燃nhiên 而nhi 成thành 燃nhiên 。 還hoàn 因nhân 於ư 燃nhiên 而nhi 成thành 可khả 燃nhiên 。 是thị 則tắc 二nhị 俱câu 無vô 定định 。 無vô 定định 故cố 不bất 可khả 得đắc 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 法pháp 有hữu 待đãi 成thành 。 未vị 成thành 云vân 何hà 待đãi 。

若nhược 成thành 已dĩ 有hữu 待đãi 。 成thành 已dĩ 何hà 用dụng 待đãi 。

若nhược 法pháp 因nhân 待đãi 成thành 。 是thị 法pháp 先tiên 未vị 成thành 。 未vị 成thành 則tắc 無vô 。 無vô 則tắc 云vân 何hà 有hữu 因nhân 待đãi 。 若nhược 是thị 法pháp 先tiên 已dĩ 成thành 已dĩ 成thành 。 何hà 用dụng 因nhân 待đãi 。 是thị 二nhị 俱câu 不bất 相tương 因nhân 待đãi 。 是thị 故cố 汝nhữ 先tiên 說thuyết 燃nhiên 可khả 燃nhiên 相tương/tướng 因nhân 待đãi 成thành 。 無vô 有hữu 是thị 事sự 。 是thị 故cố 。

因nhân 可khả 燃nhiên 無vô 燃nhiên 。 不bất 因nhân 亦diệc 無vô 燃nhiên 。

因nhân 燃nhiên 無vô 可khả 燃nhiên 。 不bất 因nhân 無vô 可khả 燃nhiên 。

今kim 因nhân 待đãi 可khả 燃nhiên 燃nhiên 不bất 成thành 。 不bất 因nhân 待đãi 可khả 燃nhiên 燃nhiên 亦diệc 不bất 成thành 。 可khả 燃nhiên 亦diệc 如như 是thị 。 因nhân 燃nhiên 不bất 因nhân 燃nhiên 。 二nhị 俱câu 不bất 成thành 。 是thị 過quá 先tiên 已dĩ 說thuyết 。

復phục 次thứ 。

燃nhiên 不bất 餘dư 處xứ 來lai 。 燃nhiên 處xứ 亦diệc 無vô 燃nhiên 。

可khả 燃nhiên 亦diệc 如như 是thị 。 餘dư 如như 去khứ 來lai 說thuyết 。

燃nhiên 不bất 於ư 餘dư 方phương 來lai 入nhập 可khả 燃nhiên 可khả 燃nhiên 中trung 亦diệc 無vô 燃nhiên 。 析tích 薪tân 求cầu 燃nhiên 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 可khả 燃nhiên 亦diệc 如như 是thị 。 不bất 從tùng 餘dư 處xứ 來lai 入nhập 燃nhiên 中trung 。 燃nhiên 中trung 亦diệc 無vô 可khả 燃nhiên 。 如như 燃nhiên 已dĩ 不bất 燃nhiên 未vị 燃nhiên 不bất 燃nhiên 燃nhiên 時thời 不bất 燃nhiên 。 是thị 義nghĩa 如như 去khứ 來lai 中trung 說thuyết 。 是thị 故cố 。

可khả 燃nhiên 即tức 非phi 然nhiên 。 離ly 可khả 燃nhiên 無vô 燃nhiên 。

燃nhiên 無vô 有hữu 可khả 燃nhiên 。 燃nhiên 中trung 無vô 可khả 燃nhiên 。

可khả 燃nhiên 中trung 無vô 燃nhiên 。

可khả 燃nhiên 即tức 非phi 燃nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 先tiên 已dĩ 說thuyết 作tác 作tác 者giả 一nhất 過quá 故cố 。 離ly 可khả 燃nhiên 無vô 燃nhiên 。 有hữu 常thường 燃nhiên 等đẳng 過quá 故cố 。 燃nhiên 無vô 有hữu 可khả 燃nhiên 。 燃nhiên 中trung 無vô 可khả 燃nhiên 。 可khả 燃nhiên 中trung 無vô 燃nhiên 。 以dĩ 有hữu 異dị 過quá 故cố 。 三tam 皆giai 不bất 成thành 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 說thuyết 燃nhiên 可khả 燃nhiên 答đáp 曰viết 。 如như 因nhân 可khả 燃nhiên 有hữu 燃nhiên 。 如như 是thị 因nhân 受thọ 有hữu 受thọ 者giả 。 受thọ 名danh 五ngũ 陰ấm 。 受thọ 者giả 名danh 人nhân 。 燃nhiên 可khả 燃nhiên 不bất 成thành 故cố 受thọ 受thọ 者giả 亦diệc 不bất 成thành 。

何hà 以dĩ 故cố 。

以dĩ 燃nhiên 可khả 燃nhiên 法pháp 。 說thuyết 受thọ 受thọ 者giả 法pháp 。

及cập 以dĩ 說thuyết 瓶bình 衣y 。 一nhất 切thiết 等đẳng 諸chư 法pháp 。

如như 可khả 燃nhiên 非phi 燃nhiên 。 如như 是thị 受thọ 非phi 受thọ 者giả 。 作tác 作tác 者giả 一nhất 過quá 故cố 。 又hựu 離ly 受thọ 無vô 受thọ 者giả 。 異dị 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 以dĩ 異dị 過quá 故cố 。 三tam 皆giai 不bất 成thành 。 如như 受thọ 受thọ 者giả 。 外ngoại 瓶bình 衣y 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 同đồng 上thượng 說thuyết 。 無vô 生sanh 畢tất 竟cánh 空không 。 是thị 故cố 。

若nhược 人nhân 說thuyết 有hữu 我ngã 。 諸chư 法pháp 各các 異dị 相tướng 。

當đương 知tri 如như 是thị 人nhân 。 不bất 得đắc 佛Phật 法Pháp 味vị 。

諸chư 法pháp 從tùng 本bổn 已dĩ 來lai 無vô 生sanh 。 畢tất 竟cánh 寂tịch 滅diệt 相tương/tướng 。 是thị 故cố 品phẩm 末mạt 說thuyết 是thị 偈kệ 。 若nhược 人nhân 說thuyết 我ngã 相tương/tướng 。 如như 犢độc 子tử 部bộ 眾chúng 說thuyết 。 不bất 得đắc 言ngôn 色sắc 即tức 是thị 我ngã 。 不bất 得đắc 言ngôn 離ly 色sắc 是thị 我ngã 。 我ngã 在tại 第đệ 五ngũ 不bất 可khả 說thuyết 藏tạng 中trung 。 如như 薩tát 婆bà 多đa 部bộ 眾chúng 說thuyết 。 諸chư 法pháp 各các 各các 相tương/tướng 。 是thị 善thiện 是thị 不bất 善thiện 是thị 無vô 記ký 。 是thị 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 等đẳng 別biệt 。 異dị 如như 是thị 等đẳng 人nhân 。 不bất 得đắc 諸chư 法pháp 寂tịch 滅diệt 相tương/tướng 。 以dĩ 佛Phật 語ngữ 作tác 。 種chủng 種chủng 戲hí 論luận 。

中Trung 論Luận 觀Quán 本Bổn 際Tế 品Phẩm 第đệ 十thập 一nhất (# 八bát 偈kệ )#

問vấn 曰viết 。 無vô 本bổn 際tế 經kinh 說thuyết 。 眾chúng 生sanh 往vãng 來lai 生sanh 死tử 。 本bổn 際tế 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 中trung 說thuyết 有hữu 眾chúng 生sanh 有hữu 生sanh 死tử 。 以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên 故cố 。 而nhi 作tác 是thị 說thuyết 。

答đáp 曰viết 。

大đại 聖thánh 之chi 所sở 說thuyết 。 本bổn 際tế 不bất 可khả 得đắc 。

生sanh 死tử 無vô 有hữu 始thỉ 。 亦diệc 復phục 無vô 有hữu 終chung 。

聖thánh 人nhân 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 者giả 外ngoại 道đạo 五ngũ 神thần 通thông 。 二nhị 者giả 阿A 羅La 漢Hán 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 三tam 者giả 得đắc 神thần 通thông 大đại 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 於ư 三tam 種chủng 中trung 最tối 上thượng 故cố 言ngôn 大đại 聖thánh 。 佛Phật 所sở 言ngôn 說thuyết 。 無vô 不bất 是thị 實thật 說thuyết 。 生sanh 死tử 無vô 始thỉ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 生sanh 死tử 初sơ 後hậu 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 言ngôn 無vô 始thỉ 汝nhữ 謂vị 若nhược 無vô 初sơ 後hậu 。 應ưng 有hữu 中trung 者giả 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 無vô 有hữu 始thỉ 終chung 。 中trung 當đương 云vân 何hà 有hữu 。

是thị 故cố 於ư 此thử 中trung 。 先tiên 後hậu 共cộng 亦diệc 無vô 。

因nhân 中trung 後hậu 故cố 有hữu 初sơ 。 因nhân 初sơ 中trung 故cố 有hữu 後hậu 。 若nhược 無vô 初sơ 無vô 後hậu 。 云vân 何hà 有hữu 中trung 。 生sanh 死tử 中trung 無vô 初sơ 中trung 後hậu 。 是thị 故cố 說thuyết 先tiên 後hậu 共cộng 不bất 可khả 得đắc 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 使sử 先tiên 有hữu 生sanh 。 後hậu 有hữu 老lão 死tử 者giả 。

不bất 老lão 死tử 有hữu 生sanh 。 不bất 生sanh 有hữu 老lão 死tử 。

若nhược 先tiên 有hữu 老lão 死tử 。 而nhi 後hậu 有hữu 生sanh 者giả 。

是thị 則tắc 為vi 無vô 因nhân 。 不bất 生sanh 有hữu 老lão 死tử 。

生sanh 死tử 眾chúng 生sanh 。 若nhược 先tiên 生sanh 漸tiệm 有hữu 老lão 。 而nhi 後hậu 有hữu 死tử 者giả 。 則tắc 生sanh 無vô 老lão 死tử 。 法pháp 應ưng 生sanh 有hữu 老lão 死tử 老lão 死tử 有hữu 生sanh 。 又hựu 不bất 老lão 死tử 而nhi 生sanh 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。 又hựu 不bất 因nhân 生sanh 有hữu 老lão 死tử 。 若nhược 先tiên 老lão 死tử 後hậu 生sanh 。 老lão 死tử 則tắc 無vô 因nhân 。 生sanh 在tại 後hậu 故cố 。 又hựu 不bất 生sanh 何hà 有hữu 老lão 死tử 。 若nhược 謂vị 生sanh 老lão 死tử 先tiên 後hậu 不bất 可khả 。 謂vị 一nhất 時thời 成thành 者giả 。 是thị 亦diệc 有hữu 過quá 。

何hà 以dĩ 故cố 。

生sanh 及cập 於ư 老lão 死tử 。 不bất 得đắc 一nhất 時thời 共cộng 。

生sanh 時thời 則tắc 有hữu 死tử 。 是thị 二nhị 俱câu 無vô 因nhân 。

若nhược 生sanh 老lão 死tử 一nhất 時thời 則tắc 不bất 然nhiên 何hà 以dĩ 故cố 。 生sanh 時thời 即tức 有hữu 死tử 故cố 。 法pháp 應ưng 生sanh 時thời 有hữu 死tử 時thời 無vô 。 若nhược 生sanh 時thời 有hữu 死tử 。 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 若nhược 一nhất 時thời 生sanh 則tắc 無vô 有hữu 相tướng 因nhân 。 如như 牛ngưu 角giác 一nhất 時thời 出xuất 則tắc 不bất 相tương 因nhân 。 是thị 故cố 。

若nhược 使sử 初sơ 後hậu 共cộng 。 是thị 皆giai 不bất 然nhiên 者giả 。

何hà 故cố 而nhi 戲hí 論luận 。 謂vị 有hữu 生sanh 老lão 死tử 。

思tư 惟duy 生sanh 老lão 死tử 三tam 皆giai 有hữu 過quá 故cố 。 即tức 無vô 生sanh 畢tất 竟cánh 空không 。 汝nhữ 今kim 何hà 故cố 貪tham 著trước 。 戲hí 論luận 生sanh 老lão 死tử 。 謂vị 有hữu 決quyết 定định 相tướng 。

復phục 次thứ 。

諸chư 所sở 有hữu 因nhân 果quả 。 相tương 及cập 可khả 相tương/tướng 法pháp 。

受thọ 及cập 受thọ 者giả 等đẳng 。 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 法pháp 。

非phi 但đãn 於ư 生sanh 死tử 。 本bổn 際tế 不bất 可khả 得đắc 。

如như 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 本bổn 際tế 皆giai 亦diệc 無vô 。

一nhất 切thiết 法pháp 者giả 。 所sở 謂vị 因nhân 果quả 相tương/tướng 可khả 相tương/tướng 。 受thọ 及cập 受thọ 者giả 等đẳng 。 皆giai 無vô 本bổn 際tế 。 非phi 但đãn 生sanh 死tử 無vô 本bổn 際tế 。 以dĩ 略lược 開khai 示thị 故cố 。 說thuyết 生sanh 死tử 無vô 本bổn 際tế 。

中Trung 論Luận 觀Quán 苦Khổ 品Phẩm 第đệ 十thập 二nhị (# 十thập 偈kệ )#

有hữu 人nhân 說thuyết 曰viết 。

自tự 作tác 及cập 他tha 作tác 。 共cộng 作tác 無vô 因nhân 作tác 。

如như 是thị 說thuyết 諸chư 苦khổ 。 於ư 果quả 則tắc 不bất 然nhiên 。

有hữu 人nhân 言ngôn 。 苦khổ 惱não 自tự 作tác 。 或hoặc 言ngôn 他tha 作tác 。 或hoặc 言ngôn 亦diệc 自tự 作tác 亦diệc 他tha 作tác 。 或hoặc 言ngôn 無vô 因nhân 作tác 。 於ư 果quả 皆giai 不bất 然nhiên 。 於ư 果quả 皆giai 不bất 然nhiên 者giả 。 眾chúng 生sanh 以dĩ 眾chúng 緣duyên 致trí 苦khổ 。 厭yếm 苦khổ 欲dục 求cầu 滅diệt 。 不bất 知tri 苦khổ 惱não 實thật 因nhân 緣duyên 有hữu 四tứ 種chủng 謬mậu 。 是thị 故cố 說thuyết 於ư 。 果quả 皆giai 不bất 然nhiên 何hà 以dĩ 故cố 。

苦khổ 若nhược 自tự 作tác 者giả 。 則tắc 不bất 從tùng 緣duyên 生sanh 。

因nhân 有hữu 此thử 陰ấm 故cố 。 而nhi 有hữu 彼bỉ 陰ấm 生sanh 。

若nhược 苦khổ 自tự 作tác 。 則tắc 不bất 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 自tự 名danh 從tùng 自tự 性tánh 生sanh 。 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 因nhân 前tiền 五ngũ 陰ấm 有hữu 後hậu 五ngũ 陰ấm 生sanh 。 是thị 故cố 苦khổ 不bất 得đắc 自tự 作tác 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 言ngôn 此thử 五ngũ 陰ấm 作tác 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 者giả 。 則tắc 是thị 他tha 作tác 。

答đáp 曰viết 。

是thị 事sự 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 謂vị 此thử 五ngũ 陰ấm 。 異dị 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 者giả 。

如như 是thị 則tắc 應ứng 言ngôn 。 從tùng 他tha 而nhi 作tác 苦khổ 。

若nhược 此thử 五ngũ 陰ấm 與dữ 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 異dị 。 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 與dữ 此thử 五ngũ 陰ấm 異dị 者giả 。 應ưng 從tùng 他tha 作tác 。 如như 縷lũ 與dữ 布bố 異dị 者giả 。 應ưng 離ly 縷lũ 有hữu 布bố 。 若nhược 離ly 縷lũ 無vô 布bố 者giả 。 則tắc 布bố 不bất 異dị 縷lũ 。 如như 是thị 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 異dị 此thử 五ngũ 陰ấm 者giả 。 則tắc 應ưng 離ly 此thử 五ngũ 陰ấm 有hữu 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 。 若nhược 離ly 此thử 五ngũ 陰ấm 無vô 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 者giả 。 則tắc 此thử 五ngũ 陰ấm 不bất 異dị 彼bỉ 五ngũ 陰ấm 。 是thị 故cố 不bất 應ưng 。 言ngôn 苦khổ 從tùng 他tha 作tác 。 問vấn 曰viết 自tự 作tác 者giả 。 是thị 人nhân 人nhân 自tự 作tác 苦khổ 。 自tự 受thọ 苦khổ 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 人nhân 自tự 作tác 苦khổ 。 離ly 苦khổ 何hà 有hữu 人nhân 。

而nhi 謂vị 於ư 彼bỉ 人nhân 。 而nhi 能năng 自tự 作tác 苦khổ 。

若nhược 謂vị 人nhân 自tự 作tác 苦khổ 者giả 。 離ly 五ngũ 陰ấm 苦khổ 。 何hà 處xứ 別biệt 有hữu 人nhân 。 而nhi 能năng 自tự 作tác 苦khổ 。 應ưng 說thuyết 是thị 人nhân 。 而nhi 不bất 可khả 說thuyết 。 是thị 故cố 苦khổ 非phi 人nhân 自tự 作tác 。 若nhược 謂vị 人nhân 不bất 自tự 作tác 苦khổ 。 他tha 人nhân 作tác 苦khổ 與dữ 此thử 人nhân 。 者giả 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。

若nhược 苦khổ 他tha 人nhân 作tác 。 而nhi 與dữ 此thử 人nhân 者giả 。

若nhược 當đương 離ly 於ư 苦khổ 。 何hà 有hữu 此thử 人nhân 受thọ 。

若nhược 他tha 人nhân 作tác 苦khổ 。 與dữ 此thử 人nhân 者giả 。 離ly 五ngũ 陰ấm 無vô 有hữu 此thử 人nhân 受thọ 。

復phục 次thứ 。

苦khổ 若nhược 彼bỉ 人nhân 作tác 。 持trì 與dữ 此thử 人nhân 者giả 。

離ly 苦khổ 何hà 有hữu 人nhân 。 而nhi 能năng 授thọ 於ư 此thử 。

若nhược 謂vị 彼bỉ 人nhân 作tác 苦khổ 授thọ 與dữ 此thử 人nhân 者giả 。 離ly 五ngũ 陰ấm 苦khổ 。 何hà 有hữu 彼bỉ 人nhân 作tác 苦khổ 持trì 與dữ 此thử 人nhân 。 若nhược 有hữu 者giả 應ưng 說thuyết 其kỳ 相tương/tướng 。

復phục 次thứ 。

自tự 作tác 若nhược 不bất 成thành 。 云vân 何hà 彼bỉ 作tác 苦khổ 。

若nhược 彼bỉ 人nhân 作tác 苦khổ 。 即tức 亦diệc 名danh 自tự 作tác 。

種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên 。 彼bỉ 自tự 作tác 苦khổ 不bất 成thành 而nhi 言ngôn 他tha 作tác 苦khổ 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 彼bỉ 相tương 待đãi 故cố 。 若nhược 彼bỉ 作tác 苦khổ 於ư 彼bỉ 亦diệc 名danh 自tự 作tác 苦khổ 。 自tự 作tác 苦khổ 先tiên 已dĩ 破phá 。 汝nhữ 受thọ 自tự 作tác 苦khổ 不bất 成thành 故cố 。 他tha 作tác 亦diệc 不bất 成thành 。

復phục 次thứ 。

苦khổ 不bất 名danh 自tự 作tác 。 法pháp 不bất 自tự 作tác 法pháp 。

彼bỉ 無vô 有hữu 自tự 體thể 。 何hà 有hữu 彼bỉ 作tác 苦khổ 。

自tự 作tác 苦khổ 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 刀đao 不bất 能năng 自tự 割cát 。 如như 是thị 法Pháp 不phủ 。 能năng 自tự 作tác 法pháp 。 是thị 故cố 不bất 能năng 自tự 作tác 。 他tha 作tác 亦diệc 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 離ly 苦khổ 無vô 彼bỉ 自tự 性tánh 。 若nhược 離ly 苦khổ 有hữu 彼bỉ 自tự 性tánh 者giả 。 應ưng 言ngôn 彼bỉ 作tác 苦khổ 。 彼bỉ 亦diệc 即tức 是thị 苦khổ 。 云vân 何hà 苦khổ 自tự 作tác 苦khổ 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 自tự 作tác 他tha 作tác 不bất 然nhiên 。 應ưng 有hữu 共cộng 作tác 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 此thử 彼bỉ 苦khổ 成thành 。 應ưng 有hữu 共cộng 作tác 苦khổ 。

此thử 彼bỉ 尚thượng 無vô 作tác 。 何hà 況huống 無vô 因nhân 作tác 。

自tự 作tác 他tha 作tác 猶do 尚thượng 有hữu 過quá 。 何hà 況huống 無vô 因nhân 作tác 。 無vô 因nhân 多đa 過quá 。 如như 破phá 作tác 作tác 者giả 品phẩm 中trung 說thuyết 。

復phục 次thứ 。

非phi 但đãn 說thuyết 於ư 苦khổ 。 四tứ 種chủng 義nghĩa 不bất 成thành 。

一nhất 切thiết 外ngoại 萬vạn 物vật 。 四tứ 義nghĩa 亦diệc 不bất 成thành 。

佛Phật 法Pháp 中trung 雖tuy 說thuyết 五ngũ 受thọ 陰ấm 為vi 苦khổ 。 有hữu 外ngoại 道Đạo 人Nhân 。 謂vị 苦khổ 受thọ 為vi 苦khổ 。 是thị 故cố 說thuyết 。 不bất 但đãn 說thuyết 於ư 苦khổ 四tứ 種chủng 義nghĩa 不bất 成thành 。 外ngoại 萬vạn 物vật 。 地địa 水thủy 山sơn 木mộc 等đẳng 。 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 亦diệc 不bất 成thành 。

中Trung 論Luận 觀Quán 行Hành 品Phẩm 第đệ 十thập 三tam (# 九cửu 偈kệ )#

問vấn 曰viết 。

如như 佛Phật 經Kinh 所sở 說thuyết 。 虛hư 誑cuống 妄vọng 取thủ 相tương/tướng 。

諸chư 行hành 妄vọng 取thủ 故cố 。 是thị 名danh 為vi 虛hư 誑cuống 。

佛Phật 經Kinh 中trung 說thuyết 。 虛hư 誑cuống 者giả 。 即tức 是thị 妄vọng 取thủ 相tương/tướng 。 第đệ 一nhất 實thật 者giả 。 所sở 謂vị 涅Niết 槃Bàn 。 非phi 妄vọng 取thủ 相tương/tướng 。 以dĩ 是thị 經Kinh 說thuyết 故cố 。 當đương 知tri 有hữu 諸chư 行hành 虛hư 誑cuống 妄vọng 取thủ 相tương/tướng 。

答đáp 曰viết 。

虛hư 誑cuống 妄vọng 取thủ 者giả 。 是thị 中trung 何hà 所sở 取thủ 。

佛Phật 說thuyết 如như 是thị 事sự 。 欲dục 以dĩ 示thị 空không 義nghĩa 。

若nhược 妄vọng 取thủ 相tương/tướng 法pháp 即tức 是thị 虛hư 誑cuống 者giả 。 是thị 諸chư 行hành 中trung 為vi 何hà 所sở 取thủ 。 佛Phật 如như 是thị 說thuyết 。 當đương 知tri 說thuyết 空không 義nghĩa 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 知tri 一nhất 切thiết 諸chư 行hành 皆giai 是thị 空không 。

答đáp 曰viết 。

一nhất 切thiết 諸chư 行hành 。 虛hư 妄vọng 相tương/tướng 故cố 空không 。 諸chư 行hành 生sanh 滅diệt 不bất 住trụ 。 無vô 自tự 性tánh 故cố 空không 。 諸chư 行hành 名danh 五ngũ 陰ấm 。 從tùng 行hành 生sanh 故cố 。 五ngũ 陰ấm 名danh 行hành 。 是thị 五ngũ 陰ấm 皆giai 虛hư 妄vọng 。 無vô 有hữu 定định 相tướng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 嬰anh 兒nhi 時thời 色sắc 非phi 匍bồ 匐bặc 時thời 色sắc 。 匍bồ 匐bặc 時thời 色sắc 非phi 行hành 時thời 色sắc 。 行hành 時thời 色sắc 非phi 童đồng 子tử 時thời 色sắc 。 童đồng 子tử 時thời 色sắc 非phi 壯tráng 年niên 時thời 色sắc 。 壯tráng 年niên 時thời 色sắc 非phi 老lão 年niên 時thời 色sắc 。 如như 色sắc 念niệm 念niệm 不bất 住trụ 故cố 。 分phân 別biệt 決quyết 定định 。 性tánh 不bất 可khả 得đắc 。 嬰anh 兒nhi 色sắc 為vi 即tức 是thị 匍bồ 匐bặc 色sắc 乃nãi 至chí 老lão 年niên 色sắc 為vi 異dị 。 二nhị 俱câu 有hữu 過quá 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 嬰anh 兒nhi 色sắc 即tức 是thị 匍bồ 匐bặc 色sắc 。 乃nãi 至chí 老lão 年niên 色sắc 者giả 。 如như 是thị 則tắc 是thị 一nhất 色sắc 皆giai 為vi 嬰anh 兒nhi 。 無vô 有hữu 匍bồ 匐bặc 乃nãi 至chí 老lão 年niên 。 又hựu 如như 泥nê 團đoàn 常thường 是thị 泥nê 團đoàn 終chung 不bất 作tác 瓶bình 。

何hà 以dĩ 故cố 。 色sắc 常thường 定định 故cố 。 若nhược 嬰anh 兒nhi 色sắc 異dị 匍bồ 匐bặc 色sắc 者giả 。 則tắc 嬰anh 兒nhi 不bất 作tác 匍bồ 匐bặc 。 匍bồ 匐bặc 不bất 作tác 嬰anh 兒nhi 。

何hà 以dĩ 故cố 。 二nhị 色sắc 異dị 故cố 。 如như 是thị 童đồng 子tử 。 少thiếu 年niên 壯tráng 年niên 老lão 年niên 色sắc 不bất 應ưng 相tương 續tục 。 有hữu 失thất 親thân 屬thuộc 法pháp 無vô 父phụ 無vô 子tử 。 若nhược 爾nhĩ 者giả 。 唯duy 有hữu 嬰anh 兒nhi 應ưng 得đắc 父phụ 。 餘dư 則tắc 匍bồ 匐bặc 乃nãi 至chí 老lão 年niên 不bất 應ưng 有hữu 分phần/phân 。 是thị 故cố 二nhị 俱câu 有hữu 過quá 。 問vấn 曰viết 。 色sắc 雖tuy 不bất 定định 。 嬰anh 兒nhi 色sắc 滅diệt 已dĩ 。 相tương 續tục 更cánh 生sanh 乃nãi 至chí 老lão 年niên 色sắc 。 無vô 有hữu 如như 上thượng 過quá 。

答đáp 曰viết 。

嬰anh 兒nhi 色sắc 相tướng 續tục 生sanh 者giả 。 為vi 滅diệt 已dĩ 相tương 續tục 生sanh 。 為vi 不bất 滅diệt 相tương 續tục 生sanh 。 若nhược 嬰anh 兒nhi 色sắc 滅diệt 。 云vân 何hà 有hữu 相tướng 續tục 。 以dĩ 無vô 因nhân 故cố 。 如như 雖tuy 有hữu 薪tân 可khả 燃nhiên 。 火hỏa 滅diệt 故cố 無vô 有hữu 相tương 續tục 。 若nhược 嬰anh 兒nhi 色sắc 不bất 滅diệt 而nhi 相tương 續tục 者giả 。 則tắc 嬰anh 兒nhi 色sắc 不bất 滅diệt 。 常thường 住trụ 本bổn 相tướng 亦diệc 無vô 相tướng 續tục 。 問vấn 曰viết 。 我ngã 不bất 說thuyết 滅diệt 不bất 滅diệt 故cố 相tương 續tục 生sanh 。 但đãn 說thuyết 不bất 住trụ 相tương 似tự 生sanh 故cố 言ngôn 相tương 續tục 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 爾nhĩ 者giả 。 則tắc 有hữu 定định 色sắc 而nhi 更cánh 生sanh 。 如như 是thị 應ưng 有hữu 千thiên 萬vạn 種chủng 色sắc 。 但đãn 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 如như 是thị 亦diệc 無vô 相tướng 續tục 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 處xử 求cầu 色sắc 無vô 有hữu 定định 相tướng 。 但đãn 以dĩ 世thế 俗tục 言ngôn 說thuyết 故cố 有hữu 。 如như 芭ba 蕉tiêu 樹thụ 。 求cầu 實thật 不bất 可khả 得đắc 。 但đãn 有hữu 皮bì 葉diệp 。 如như 是thị 智trí 者giả 求cầu 色sắc 相tướng 。 念niệm 念niệm 滅diệt 更cánh 無vô 實thật 色sắc 可khả 得đắc 。 不bất 住trụ 色sắc 形hình 色sắc 相tướng 。 相tương 似tự 次thứ 第đệ 生sanh 。 難nan 可khả 分phân 別biệt 。 如như 燈đăng 炎diễm 分phân 別biệt 定định 。 色sắc 不bất 可khả 得đắc 。 從tùng 是thị 定định 色sắc 更cánh 有hữu 色sắc 。 生sanh 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 色sắc 無vô 性tánh 故cố 空không 。 但đãn 以dĩ 世thế 俗tục 言ngôn 說thuyết 故cố 有hữu 。 受thọ 亦diệc 如như 是thị 。 智trí 者giả 種chủng 種chủng 觀quán 察sát 。 次thứ 第đệ 相tương 似tự 故cố 生sanh 滅diệt 。 難nan 可khả 別biệt 知tri 。 如như 水thủy 流lưu 相tương 續tục 。 但đãn 以dĩ 覺giác 故cố 說thuyết 三tam 受thọ 在tại 身thân 。 是thị 故cố 當đương 知tri 。 受thọ 同đồng 色sắc 說thuyết 。 想tưởng 因nhân 名danh 相tướng 生sanh 。 若nhược 離ly 名danh 相tướng 則tắc 不bất 生sanh 。 是thị 故cố 佛Phật 說thuyết 。 分phân 別biệt 知tri 名danh 字tự 相tương/tướng 故cố 名danh 為vi 想tưởng 。 非phi 決quyết 定định 先tiên 有hữu 。 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 無vô 定định 性tánh 。 無vô 定định 性tánh 故cố 。 如như 影ảnh 隨tùy 形hình 。 因nhân 形hình 有hữu 影ảnh 。 無vô 形hình 則tắc 無vô 影ảnh 。 影ảnh 無vô 決quyết 定định 性tánh 。 若nhược 定định 有hữu 者giả 。 離ly 形hình 應ưng 有hữu 影ảnh 。 而nhi 實thật 不bất 爾nhĩ 。 是thị 故cố 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 無vô 自tự 性tánh 故cố 不bất 可khả 得đắc 。 想tưởng 亦diệc 如như 是thị 。 但đãn 因nhân 外ngoại 名danh 相tướng 。 以dĩ 世thế 俗tục 言ngôn 說thuyết 故cố 有hữu 。 識thức 因nhân 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 等đẳng 。 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 等đẳng 生sanh 。 以dĩ 眼nhãn 等đẳng 諸chư 根căn 別biệt 異dị 故cố 。 識thức 有hữu 別biệt 異dị 。 是thị 識thức 為vi 在tại 色sắc 為vi 在tại 眼nhãn 為vi 在tại 中trung 間gian 。 無vô 有hữu 決quyết 定định 。 但đãn 生sanh 已dĩ 識thức 塵trần 識thức 此thử 人nhân 識thức 彼bỉ 人nhân 。 知tri 此thử 人nhân 識thức 為vi 即tức 是thị 知tri 彼bỉ 人nhân 識thức 。 為vi 異dị 是thị 二nhị 。 難nan 可khả 分phân 別biệt 。 如như 眼nhãn 識thức 耳nhĩ 識thức 亦diệc 。 難nan 可khả 分phân 別biệt 。 以dĩ 難nạn/nan 分phân 別biệt 故cố 。 或hoặc 言ngôn 一nhất 或hoặc 言ngôn 異dị 。 無vô 有hữu 決quyết 定định 分phân 別biệt 。 但đãn 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 故cố 。 眼nhãn 等đẳng 分phân 別biệt 故cố 空không 無vô 自tự 性tánh 。 如như 伎kỹ 人nhân 含hàm 一nhất 珠châu 出xuất 已dĩ 復phục 示thị 人nhân 則tắc 生sanh 疑nghi 。 為vi 是thị 本bổn 珠châu 為vi 更cánh 有hữu 異dị 。 識thức 亦diệc 如như 是thị 。 生sanh 已dĩ 更cánh 生sanh 。 為vi 是thị 本bổn 識thức 為vi 是thị 異dị 識thức 。 是thị 故cố 當đương 知tri 。 識thức 不bất 住trụ 故cố 無vô 自tự 性tánh 。 虛hư 誑cuống 如như 幻huyễn 。 諸chư 行hành 亦diệc 如như 是thị 。 諸chư 行hành 者giả 身thân 口khẩu 意ý 。 行hành 有hữu 二nhị 種chủng 淨tịnh 不bất 淨tịnh 。 何hà 等đẳng 為vi 不bất 淨tịnh 。

惱não 眾chúng 生sanh 貪tham 著trước 等đẳng 名danh 不bất 淨tịnh 。 不bất 惱não 眾chúng 生sanh 。 實thật 語ngữ 不bất 貪tham 著trước 等đẳng 名danh 淨tịnh 。 或hoặc 增tăng 或hoặc 減giảm 。 淨tịnh 行hạnh 者giả 。 在tại 人nhân 中trung 欲dục 天thiên 色sắc 天thiên 無vô 色sắc 天thiên 受thọ 果quả 報báo 已dĩ 則tắc 減giảm 。 還hoàn 作tác 故cố 名danh 增tăng 。 不bất 淨tịnh 行hạnh 者giả 亦diệc 如như 是thị 。 在tại 地địa 獄ngục 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 阿a 修tu 羅la 。 中trung 受thọ 果quả 報báo 已dĩ 則tắc 減giảm 。 還hoàn 作tác 故cố 名danh 增tăng 。 是thị 故cố 諸chư 行hành 有hữu 增tăng 有hữu 減giảm 故cố 不bất 住trụ 。 如như 人nhân 有hữu 病bệnh 。 隨tùy 宜nghi 將tương 適thích 病bệnh 則tắc 除trừ 愈dũ 。 不bất 將tương 適thích 病bệnh 則tắc 還hoàn 集tập 。 諸chư 行hành 亦diệc 如như 是thị 。 有hữu 增tăng 有hữu 減giảm 。 故cố 不bất 決quyết 定định 。 但đãn 以dĩ 世thế 俗tục 言ngôn 說thuyết 故cố 有hữu 。 因nhân 世thế 諦đế 故cố 得đắc 見kiến 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。 所sở 謂vị 無vô 明minh 緣duyên 諸chư 行hành 。 從tùng 諸chư 行hành 有hữu 識thức 著trước 。 識thức 著trước 故cố 有hữu 名danh 色sắc 。 從tùng 名danh 色sắc 有hữu 六lục 入nhập 。 從tùng 六lục 入nhập 有hữu 觸xúc 。 從tùng 觸xúc 有hữu 受thọ 。 從tùng 受thọ 有hữu 愛ái 。 從tùng 愛ái 有hữu 取thủ 。 從tùng 取thủ 有hữu 有hữu 。 從tùng 有hữu 有hữu 生sanh 。 從tùng 生sanh 有hữu 老lão 死tử 。 憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não 。 恩ân 愛ái 別biệt 苦khổ 。 怨oán 憎tăng 會hội 苦khổ 等đẳng 。 如như 是thị 諸chư 苦khổ 。 皆giai 以dĩ 行hành 為vi 本bổn 。 佛Phật 以dĩ 世thế 諦đế 故cố 說thuyết 。 若nhược 得đắc 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 諦đế 生sanh 真chân 智trí 慧tuệ 者giả 則tắc 無vô 明minh 息tức 。 無vô 明minh 息tức 故cố 諸chư 行hành 亦diệc 不bất 集tập 。 諸chư 行hành 不bất 集tập 故cố 見kiến 諦Đế 所sở 斷đoạn 。 身thân 見kiến 疑nghi 戒giới 取thủ 等đẳng 斷đoạn 。 及cập 思tư 惟duy 所sở 斷đoạn 貪tham 恚khuể 色sắc 染nhiễm 無vô 色sắc 染nhiễm 調điều 戲hí 無vô 明minh 亦diệc 斷đoạn 。 以dĩ 是thị 斷đoạn 故cố 一nhất 一nhất 分phần/phân 滅diệt 。 所sở 謂vị 無vô 明minh 。 諸chư 行hành 識thức 名danh 色sắc 。 六lục 入nhập 觸xúc 受thọ 。 愛ái 取thủ 有hữu 生sanh 。 老lão 死tử 憂ưu 悲bi 苦khổ 。 惱não 恩ân 愛ái 別biệt 苦khổ 。 怨oán 憎tăng 會hội 苦khổ 等đẳng 皆giai 滅diệt 。 以dĩ 是thị 滅diệt 故cố 五ngũ 陰ấm 身thân 畢tất 竟cánh 滅diệt 。 更cánh 無vô 有hữu 餘dư 。 唯duy 但đãn 有hữu 空không 。 是thị 故cố 佛Phật 欲dục 示thị 空không 義nghĩa 故cố 。 說thuyết 諸chư 行hành 虛hư 誑cuống 。

復phục 次thứ 諸chư 法pháp 無vô 性tánh 故cố 虛hư 誑cuống 。 虛hư 誑cuống 故cố 空không 。 如như 偈kệ 說thuyết 。

諸chư 法pháp 有hữu 異dị 故cố 。 知tri 皆giai 是thị 無vô 性tánh 。

無vô 性tánh 法pháp 亦diệc 無vô 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 故cố 。

諸chư 法pháp 無vô 有hữu 性tánh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 諸chư 法pháp 雖tuy 生sanh 不bất 住trụ 自tự 性tánh 。 是thị 故cố 無vô 性tánh 。 如như 嬰anh 兒nhi 定định 住trụ 自tự 性tánh 者giả 。 終chung 不bất 作tác 匍bồ 匐bặc 乃nãi 至chí 老lão 年niên 。 而nhi 嬰anh 兒nhi 次thứ 第đệ 相tương 續tục 。 有hữu 異dị 相tướng 現hiện 匍bồ 匐bặc 乃nãi 至chí 老lão 年niên 。 是thị 故cố 說thuyết 見kiến 諸chư 法pháp 異dị 相tướng 故cố 知tri 無vô 性tánh 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 諸chư 法pháp 異dị 相tướng 無vô 性tánh 即tức 有hữu 無vô 性tánh 法pháp 有hữu 何hà 咎cữu 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 無vô 性tánh 云vân 何hà 有hữu 法pháp 。 云vân 何hà 有hữu 相tướng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 有hữu 根căn 本bổn 。 故cố 但đãn 為vi 破phá 性tánh 故cố 說thuyết 無vô 性tánh 。 是thị 無vô 性tánh 法pháp 若nhược 有hữu 者giả 。 不bất 名danh 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 若nhược 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 云vân 何hà 有hữu 無vô 性tánh 法pháp 。 問vấn 曰viết 。

諸chư 法pháp 若nhược 無vô 性tánh 。 云vân 何hà 說thuyết 嬰anh 兒nhi 。

乃nãi 至chí 於ư 老lão 年niên 。 而nhi 有hữu 種chủng 種chủng 異dị 。

諸chư 法pháp 若nhược 無vô 性tánh 則tắc 無vô 有hữu 異dị 。 相tương/tướng 而nhi 汝nhữ 說thuyết 有hữu 異dị 相tướng 。 是thị 故cố 有hữu 諸chư 法pháp 性tánh 若nhược 無vô 諸chư 法pháp 性tánh 云vân 何hà 有hữu 異dị 相tương/tướng 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 諸chư 法pháp 有hữu 性tánh 。 云vân 何hà 而nhi 得đắc 異dị 。

若nhược 諸chư 法pháp 無vô 性tánh 。 云vân 何hà 而nhi 有hữu 異dị 。

若nhược 諸chư 法pháp 決quyết 定định 有hữu 性tánh 。 云vân 何hà 可khả 得đắc 異dị 性tánh 。 名danh 決quyết 定định 有hữu 不bất 可khả 變biến 異dị 。 如như 真chân 金kim 不bất 可khả 變biến 。 又hựu 如như 暗ám 性tánh 不bất 變biến 為vi 明minh 。 明minh 性tánh 不bất 變biến 為vi 暗ám 。

復phục 次thứ 。

是thị 法pháp 則tắc 無vô 異dị 。 異dị 法pháp 亦diệc 無vô 異dị 。

如như 壯tráng 不bất 作tác 老lão 。 老lão 亦diệc 不bất 作tác 壯tráng 。

若nhược 法pháp 有hữu 異dị 者giả 。 則tắc 應ưng 有hữu 異dị 相tướng 。 為vi 即tức 是thị 法pháp 異dị 。 為vi 異dị 法pháp 異dị 。 是thị 二nhị 不bất 然nhiên 。 若nhược 即tức 是thị 法pháp 異dị 。 則tắc 老lão 應ưng 作tác 老lão 。 而nhi 老lão 實thật 不bất 作tác 老lão 。 若nhược 異dị 法pháp 異dị 者giả 。 老lão 與dữ 壯tráng 異dị 壯tráng 應ưng 作tác 老lão 。 而nhi 壯tráng 實thật 不bất 作tác 老lão 。 二nhị 俱câu 有hữu 過quá 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 法pháp 即tức 異dị 。 有hữu 何hà 咎cữu 。 如như 今kim 眼nhãn 見kiến 年niên 少thiếu 經kinh 日nhật 月nguyệt 歲tuế 數số 則tắc 老lão 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 是thị 法pháp 即tức 異dị 。 乳nhũ 應ưng 即tức 是thị 酪lạc 。

離ly 乳nhũ 有hữu 何hà 法pháp 。 而nhi 能năng 作tác 於ư 酪lạc 。

若nhược 是thị 法pháp 即tức 異dị 者giả 。 乳nhũ 應ưng 即tức 是thị 酪lạc 。 更cánh 不bất 須tu 因nhân 緣duyên 。 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 乳nhũ 與dữ 酪lạc 有hữu 種chủng 種chủng 異dị 故cố 。 乳nhũ 不bất 即tức 是thị 酪lạc 。 是thị 故cố 法pháp 不bất 即tức 異dị 。 若nhược 謂vị 異dị 法pháp 為vi 異dị 者giả 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。 離ly 乳nhũ 更cánh 有hữu 何hà 物vật 為vi 酪lạc 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 是thị 法pháp 不bất 異dị 。 異dị 法pháp 亦diệc 不bất 異dị 。 是thị 故cố 不bất 應ưng 。 偏thiên 有hữu 所sở 執chấp 。 問vấn 曰viết 。 破phá 是thị 破phá 異dị 猶do 有hữu 空không 在tại 。 空không 即tức 是thị 法pháp 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 有hữu 不bất 空không 法pháp 。 則tắc 應ưng 有hữu 空không 法pháp 。

實thật 無vô 不bất 空không 法pháp 。 何hà 得đắc 有hữu 空không 法pháp 。

若nhược 有hữu 不bất 空không 法pháp 。 相tương/tướng 因nhân 故cố 應ưng 有hữu 空không 法pháp 。 而nhi 上thượng 來lai 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên 。 破phá 不bất 空không 法pháp 。 不bất 空không 法pháp 無vô 故cố 則tắc 無vô 相tướng 待đãi 。 無vô 相tương 待đãi 故cố 。 何hà 有hữu 空không 法pháp 。 問vấn 曰viết 。 汝nhữ 說thuyết 不bất 空không 法pháp 無vô 故cố 空không 法pháp 亦diệc 無vô 。 若nhược 爾nhĩ 者giả 。 即tức 是thị 說thuyết 空không 。 但đãn 無vô 相tương 待đãi 故cố 。 不bất 應ưng 有hữu 執chấp 。 若nhược 有hữu 對đối 應ưng 有hữu 相tương 待đãi 。 若nhược 無vô 對đối 則tắc 無vô 相tướng 待đãi 。 相tương 待đãi 無vô 故cố 則tắc 無vô 相tướng 。 無vô 相tướng 故cố 則tắc 無vô 執chấp 。 如như 是thị 即tức 為vi 說thuyết 空không 。

答đáp 曰viết 。

大đại 聖thánh 說thuyết 空không 法pháp 。 為vi 離ly 諸chư 見kiến 故cố 。

若nhược 復phục 見kiến 有hữu 空không 。 諸chư 佛Phật 所sở 不bất 化hóa 。

大đại 聖thánh 為vi 破phá 。 六lục 十thập 二nhị 諸chư 見kiến 。 及cập 無vô 明minh 愛ái 等đẳng 諸chư 煩phiền 惱não 故cố 說thuyết 空không 。 若nhược 人nhân 於ư 空không 復phục 生sanh 見kiến 者giả 。 是thị 人nhân 不bất 可khả 化hóa 。 譬thí 如như 有hữu 病bệnh 須tu 服phục 藥dược 可khả 治trị 。 若nhược 藥dược 復phục 為vi 病bệnh 則tắc 不bất 可khả 治trị 。 如như 火hỏa 從tùng 薪tân 出xuất 以dĩ 水thủy 可khả 滅diệt 。 若nhược 從tùng 水thủy 生sanh 為vi 用dụng 何hà 滅diệt 。 如như 空không 是thị 水thủy 能năng 滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não 火hỏa 。 有hữu 人nhân 罪tội 重trọng 貪tham 著trước 心tâm 深thâm 。 智trí 慧tuệ 鈍độn 故cố 。 於ư 空không 生sanh 見kiến 。 或hoặc 謂vị 有hữu 空không 。 或hoặc 謂vị 無vô 空không 。 因nhân 有hữu 無vô 還hoàn 起khởi 煩phiền 惱não 。 若nhược 以dĩ 空không 化hóa 此thử 人nhân 者giả 。 則tắc 言ngôn 我ngã 久cửu 知tri 是thị 空không 。 若nhược 離ly 是thị 空không 則tắc 無vô 涅Niết 槃Bàn 道Đạo 。 如như 經kinh 說thuyết 。 離ly 空không 無vô 相tướng 無vô 作tác 門môn 。 得đắc 解giải 脫thoát 者giả 。 但đãn 有hữu 言ngôn 說thuyết 。

中trung 論luận 觀quán 合hợp 品phẩm 第đệ 十thập 四tứ (# 八bát 偈kệ )# 。

說thuyết 曰viết 。 上thượng 破phá 根căn 品phẩm 中trung 。 說thuyết 見kiến 所sở 見kiến 見kiến 者giả 皆giai 不bất 成thành 。 此thử 三tam 事sự 無vô 異dị 法pháp 故cố 則tắc 無vô 合hợp 。 無vô 合hợp 義nghĩa 今kim 當đương 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 眼nhãn 等đẳng 三tam 事sự 無vô 合hợp 。

答đáp 曰viết 。

見kiến 可khả 見kiến 見kiến 者giả 。 是thị 三tam 各các 異dị 方phương 。

如như 是thị 三tam 法Pháp 異dị 。 終chung 無vô 有hữu 合hợp 時thời 。

見kiến 是thị 眼nhãn 根căn 。 可khả 見kiến 是thị 色sắc 塵trần 。 見kiến 者giả 是thị 我ngã 。 是thị 三tam 事sự 各các 在tại 異dị 處xứ 。 終chung 無vô 合hợp 時thời 。 異dị 處xứ 者giả 。 眼nhãn 在tại 身thân 內nội 色sắc 在tại 身thân 外ngoại 。 我ngã 者giả 或hoặc 言ngôn 在tại 身thân 內nội 。 或hoặc 言ngôn 遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 是thị 故cố 無vô 合hợp 。

復phục 次thứ 若nhược 謂vị 有hữu 見kiến 法pháp 。 為vi 合hợp 而nhi 見kiến 不bất 合hợp 而nhi 見kiến 。 二nhị 俱câu 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 合hợp 而nhi 見kiến 者giả 。 隨tùy 有hữu 塵trần 處xứ 應ưng 有hữu 根căn 有hữu 我ngã 。 但đãn 是thị 事sự 不bất 然nhiên 。 是thị 故cố 不bất 合hợp 。 若nhược 不bất 合hợp 而nhi 見kiến 者giả 。 根căn 我ngã 塵trần 各các 在tại 異dị 處xứ 。 亦diệc 應ưng 有hữu 見kiến 。 而nhi 不bất 見kiến 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 眼nhãn 根căn 在tại 此thử 不bất 見kiến 遠viễn 處xứ 瓶bình 。 是thị 故cố 二nhị 俱câu 不bất 見kiến 。 問vấn 曰viết 。 我ngã 意ý 根căn 塵trần 。 四tứ 事sự 合hợp 故cố 有hữu 知tri 生sanh 。 能năng 知tri 瓶bình 衣y 等đẳng 萬vạn 物vật 。 是thị 故cố 有hữu 見kiến 可khả 見kiến 見kiến 者giả 。

答đáp 曰viết 。

是thị 事sự 根căn 品phẩm 中trung 已dĩ 破phá 。 今kim 當đương 更cánh 說thuyết 。 汝nhữ 說thuyết 四tứ 事sự 合hợp 故cố 知tri 生sanh 。 是thị 知tri 為vi 見kiến 瓶bình 衣y 等đẳng 物vật 已dĩ 生sanh 。 為vi 未vị 見kiến 而nhi 生sanh 。 若nhược 見kiến 已dĩ 生sanh 者giả 。 知tri 則tắc 無vô 用dụng 。 若nhược 未vị 見kiến 而nhi 生sanh 者giả 。 是thị 則tắc 未vị 合hợp 。 云vân 何hà 有hữu 知tri 生sanh 。 若nhược 謂vị 四tứ 事sự 一nhất 時thời 合hợp 而nhi 知tri 生sanh 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。 若nhược 一nhất 時thời 生sanh 則tắc 無vô 相tướng 待đãi 。

何hà 以dĩ 故cố 。 先tiên 有hữu 瓶bình 次thứ 見kiến 後hậu 知tri 生sanh 。 一nhất 時thời 則tắc 無vô 先tiên 後hậu 。 知tri 無vô 故cố 見kiến 可khả 見kiến 見kiến 者giả 亦diệc 無vô 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 如như 幻huyễn 如như 夢mộng 。 無vô 有hữu 定định 相tướng 。 何hà 得đắc 有hữu 合hợp 。 無vô 合hợp 故cố 空không 。

復phục 次thứ 。

染nhiễm 與dữ 於ư 可khả 染nhiễm 。 染nhiễm 者giả 亦diệc 復phục 然nhiên 。

餘dư 入nhập 餘dư 煩phiền 惱não 。 皆giai 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

如như 見kiến 可khả 見kiến 見kiến 者giả 無vô 合hợp 故cố 。 染nhiễm 可khả 染nhiễm 染nhiễm 者giả 亦diệc 應ưng 無vô 合hợp 。 如như 說thuyết 見kiến 可khả 見kiến 見kiến 者giả 三tam 法pháp 。 則tắc 說thuyết 聞văn 可khả 聞văn 聞văn 者giả 餘dư 入nhập 等đẳng 。 如như 說thuyết 染nhiễm 可khả 染nhiễm 染nhiễm 者giả 。 則tắc 說thuyết 瞋sân 可khả 瞋sân 瞋sân 者giả 餘dư 煩phiền 惱não 等đẳng 。

復phục 次thứ 。

異dị 法pháp 當đương 有hữu 合hợp 。 見kiến 等đẳng 無vô 有hữu 異dị 。

異dị 相tướng 不bất 成thành 故cố 。 見kiến 等đẳng 云vân 何hà 合hợp 。

凡phàm 物vật 皆giai 以dĩ 異dị 故cố 有hữu 合hợp 。 而nhi 見kiến 等đẳng 異dị 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 無vô 合hợp 。

復phục 次thứ 。

非phi 但đãn 見kiến 等đẳng 法pháp 。 異dị 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。

所sở 有hữu 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 亦diệc 無vô 異dị 相tướng 。

非phi 但đãn 見kiến 可khả 見kiến 見kiến 者giả 等đẳng 三tam 事sự 異dị 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 無vô 異dị 相tướng 。 問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 無vô 有hữu 異dị 相tướng 。

答đáp 曰viết 。

異dị 因nhân 異dị 有hữu 異dị 。 異dị 離ly 異dị 無vô 異dị 。

若nhược 法pháp 從tùng 因nhân 出xuất 。 是thị 法pháp 不bất 異dị 因nhân 。

汝nhữ 所sở 謂vị 異dị 。 是thị 異dị 因nhân 異dị 法pháp 故cố 名danh 為vi 異dị 。 離ly 異dị 法pháp 不bất 名danh 為vi 異dị 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 法pháp 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 是thị 法pháp 不bất 異dị 因nhân 。 因nhân 壞hoại 果quả 亦diệc 壞hoại 故cố 。 如như 因nhân 樑lương 椽chuyên 等đẳng 有hữu 舍xá 。 舍xá 不bất 異dị 樑lương 椽chuyên 。 樑lương 椽chuyên 等đẳng 壞hoại 舍xá 亦diệc 壞hoại 故cố 。 問vấn 曰viết 。 若nhược 有hữu 定định 異dị 法pháp 。 有hữu 何hà 咎cữu 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 離ly 從tùng 異dị 異dị 。 應ưng 餘dư 異dị 有hữu 異dị 。

離ly 從tùng 異dị 無vô 異dị 。 是thị 故cố 無vô 有hữu 異dị 。

若nhược 離ly 從tùng 異dị 有hữu 異dị 法pháp 者giả 。 則tắc 應ưng 離ly 餘dư 異dị 有hữu 異dị 法pháp 。 而nhi 實thật 離ly 從tùng 異dị 無vô 有hữu 異dị 法pháp 。 是thị 故cố 無vô 餘dư 異dị 。 如như 離ly 五ngũ 指chỉ 異dị 有hữu 拳quyền 異dị 者giả 拳quyền 異dị 。 應ưng 於ư 瓶bình 等đẳng 異dị 物vật 有hữu 異dị 。 今kim 離ly 五ngũ 指chỉ 異dị 。 拳quyền 異dị 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 拳quyền 異dị 。 於ư 瓶bình 等đẳng 無vô 有hữu 異dị 法pháp 。 問vấn 曰viết 。 我ngã 經kinh 說thuyết 。 異dị 相tướng 不bất 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 分phân 別biệt 總tổng 相tương/tướng 故cố 有hữu 異dị 相tướng 。 因nhân 異dị 相tướng 故cố 有hữu 異dị 法pháp 。

答đáp 曰viết 。

異dị 中trung 無vô 異dị 相tướng 。 不bất 異dị 中trung 亦diệc 無vô 。

無vô 有hữu 異dị 相tướng 故cố 。 則tắc 無vô 此thử 彼bỉ 異dị 。

汝nhữ 言ngôn 分phân 別biệt 總tổng 相tương/tướng 故cố 有hữu 異dị 相tướng 。 因nhân 異dị 相tướng 故cố 有hữu 異dị 法pháp 。 若nhược 爾nhĩ 者giả 。 異dị 相tướng 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 如như 是thị 即tức 說thuyết 眾chúng 緣duyên 法pháp 。 是thị 異dị 相tướng 離ly 異dị 。 法pháp 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 異dị 相tướng 因nhân 異dị 法pháp 而nhi 有hữu 。 不bất 能năng 獨độc 成thành 。 今kim 異dị 法pháp 中trung 無vô 異dị 相tướng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 先tiên 有hữu 異dị 法pháp 故cố 何hà 用dụng 異dị 相tướng 。 不bất 異dị 法pháp 中trung 亦diệc 無vô 異dị 相tướng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 異dị 相tướng 在tại 不bất 異dị 法pháp 中trung 。 不bất 名danh 不bất 異dị 法pháp 。 若nhược 二nhị 處xứ 俱câu 無vô 。 即tức 無vô 異dị 相tướng 。 異dị 相tướng 無vô 故cố 此thử 。 彼bỉ 法pháp 亦diệc 無vô 。

復phục 次thứ 異dị 法pháp 無vô 故cố 亦diệc 無vô 合hợp 。

是thị 法pháp 不bất 自tự 合hợp 。 異dị 法pháp 亦diệc 不bất 合hợp 。

合hợp 者giả 及cập 合hợp 時thời 。 合hợp 法pháp 亦diệc 皆giai 無vô 。

是thị 法pháp 自tự 體thể 不bất 合hợp 。 以dĩ 一nhất 故cố 。 如như 一nhất 指chỉ 不bất 自tự 合hợp 。 異dị 法pháp 亦diệc 不bất 合hợp 。 以dĩ 異dị 故cố 。 異dị 事sự 已dĩ 成thành 不bất 須tu 合hợp 故cố 。 如như 是thị 思tư 惟duy 。 合hợp 法pháp 不bất 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 說thuyết 合hợp 者giả 合hợp 時thời 合hợp 法pháp 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。

中Trung 論Luận 卷quyển 第đệ 二nhị