TRUNG KHOA
DU GIÀ THÍ THỰC KHOA NGHI

Quảng Minh dịch chú

Thay lời tựa

Từng nghe, pháp không tự khởi, nhờ cảnh mới sanh, đạo chẳng hư hành, gặp duyên liền ứng. Hôm nay, hoa đàn la liệt, Phật sự xiển dương, hương xông triện báu, ráng mây năm màu như bay bổng, nến vẹt sen vàng, ngôi sao một trời thêm lấp lánh, nhạc pháp trỗi tiết tấu vô sanh, tiếng Phạn giảng tông phong tối thượng. Quy y bậc năm mắt sáu thông, nghinh thỉnh vị ngàn hiền muôn thánh. Đó là, đấng Giác vương trụ thế, đem giáo pháp lợi sanh, hẳn có nhân duyên, để làm khuôn phép. Nguyên do, tôn giả A Nan, trong rừng tập định, đêm gặp chúa qủy, trong miệng lửa cháy, đầu tóc rối bù, hình thù xấu xí, tay chân rệu như xe mục nát, lửa đói bập bùng, cổ họng mỏng như chiếc kim châm. Thấy vậy làm lạ, hỏi qủy tên gì, đáp rằng Diện Nhiên, thầy ba ngày nữa, chết vào loài ta. A Nan hoảng sợ, quay về Từ tôn đại giác, kể rõ đầu đuôi, cúi xin phương pháp cứu khổ. Phật rủ phương tiện, cứu giúp rộng sâu, liền bày cách lợi diên niên, đọc tụng lời chơn uy đức, thí cho pháp thực cam lộ, khiến cho ngạ qủy no đủ, gia trì thần chú bí truyền, nghiêm vệ đàn nghi Hoa tạng. Tuy nhiên, một phen khải thỉnh, pháp truyền ngàn năm, Kim Sơn 1 tu chỉnh, không đèn tự sáng, đấu thực Ma Già 2, thí cùng pháp giới. Nếu không linh nghiệm, kim cổ truyền chi? Thật có công năng, mới mong diễn thuyết ! Nơi tiếng Phạn vang, thấu trời Hữu đảnh trên cùng, lúc lời Đường xướng, triệt đáy Phong luân dưới chót. Muốn rõ bày lẽ Thánh, nên bộc bạch lời đây, việc Phật rốt thành, cùng về chân tánh. Kệ rằng:

Tối Thắng Quang Minh Tự Tại Vương Như lai tuyên nói diệu khôn lường 3

Xưa vì Khánh Hỷ sanh hoảng sợ
Diệm Khẩu lời sấm báo họa ương
Cúi đầu khẩn cầu thưa giáo chủ
Hưng từ tế vật cách lợi sanh
Xưa nay hành trì thêm vận dụng
Phàm Thánh cùng đi giải thoát trường.

Trích Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Yếu Tập

***

Con kính dâng dịch phẩm này lên Giác linh chư vị sư trưởng là Hòa thượng Từ Thoàn, Hòa thượng Định Thành, Hòa thượng Minh Hạnh và Thượng tọa Minh Phát.
Con kính dâng lên Thượng tọa Lệ Trang, đương vi sám chủ, và chư vị kinh sư, cùng tất cả bậc thầy được tôn cao vì hơn các chúng khác.
Con kính dâng lên cha mẹ hiện tiền, cầu nguyện thung huyên thân tâm an ổn, phát nguyện tu trì.
Ngưỡng mong dịch phẩm này có thể giúp ích cho các bậc thiện hữu tri thức có cái nhìn khái quát về Trai đàn chẩn tế mà sanh tâm cảm kích ân sâu của Phật.
Con xin chân thành tri ân Thượng tọa Lệ Trang, Thầy đã cho con nguồn cảm hứng, kích lệ và cung cấp nhiều tài liệu qúy báu để dịch phẩm hoàn thành.
Con xin cảm niệm nhiệt tình của Đại đức Quảng Chơn luôn cổ võ và đóng góp nhiều ý kiến chuyên nghiệp.
Bản cảo dịch phẩm này manh nha từ cuối năm 2001,
có nhiều chỗ sai không thể tha thứ, nay làm cẩn trọng hơn, cùng thêm chú thích tỉ mĩ, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những sai lầm, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi chỉ giáo cho con.
Ngày vía đức Địa Tạng đại sĩ vị đại sĩ đại bi, đại nguyện, đại định, đại lực và đại tinh tấn quá hơn các vị bồ tát, phó cảm hết thảy sở cầu như pháp của tất cả những người chí tâm xưng niệm.

PL.2552  30/ 7/ Mậu Tý  30.8.2008
Quảng Minh dịch chú

Dịch âm

TRUNG KHOA DU GIÀ THÍ THỰC KHOA NGHI
TRUNG KHOA DU GIÀ THÍ THỰC KHOA NGHI

(Sau khi Thầy sám chủ và ban kinh sư niệm hương yết Tổ xong thì đi ra chánh điện để tham lễ Tam bảo, lúc đó ban lễ nhạc đánh điệu tham lễ. Thầy sám chủ lễ 1 lạy rồi qùy xuống niệm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, gia trì thủ xích, xướng bài Trầm nhũ rồi cử tán bài Giới định:)

Trầm nhũ chiên đàn giá mạc luân
Kim lư tài nhiệt phún tường vân
Nhân uân biến triệt tam thiên giới
Vi thoại vi tường đạt Thế tôn.
Giới định chân hương
Phần khởi sung thiên thượng
Tín chủ kiền thành
Nhiệt tại kim lư phóng
Khoảnh khắc nhân uân
Tức biến mãn thập phương
Tích nhựt Da Du
Miễn nạn tiêu tai chướng.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát (3 lần)

Sám chủ: Thăng trầm tam giới thiệt khả thương

Luân hồi lục đạo khổ nan đương
Bổn tự tư tu đăng thượng phẩm
Chỉ nhân trục vọng lạc biên hương.
Hắc hắc minh đồ vô nhật nguyệt
Mang mang nghiệp hải thiểu từ hàng
Dục khai Cam lộ vô giá hội
Đàn nội tiên tu khải Giác hoàng.

(Thầy sám chủ qùy bạch:)

Cái văn, hồng luân tây trụy, u ám sơ hôn, mãn thiên tinh đẩu thư quang, đại địa hỏa cự phát diệm. Ô viên thước loại quy sào huyệt, hồng đồ nhân mã bôn gia hương. Tiêu lâu cổ hướng đinh đương, thảo giản khê thanh thảm thiết. Cấm môn cao tỏa bế, sài hộ mật thâm quan, chánh nãi nhân tàng qủy xuất chi thời, đương thị siêu cô độ u chi tế. Kim thần phụng Phật trượng ngã sa môn (mỗ), cung tựu án tiền, cao thiết nghê đài, phóng thí Mông sơn cam lộ pháp thực nhất diên, sở hữu tham lễ Giác hoàng. Ngưỡng lao đại chúng đồng âm tán dương Tam bảo:

Khể thủ quy y Đại giác tôn Vô thượng Năng nhân
Quán kiến chúng sanh thọ khổ tân Hạ Đâu Suất thiên
Hoàng cung giáng chất Tuyết lãnh tu hành
Thước sào đảnh tam tằng luỹ Lục tải dư xuân
Nhược nhân quy y Phật Bất đoạ trầm luân
Cô hồn quy y Phật Bất đoạ trầm luân.
 
Khể thủ quy y pháp tam thừa Bối diệp linh văn
A Nan kết tập đại tạng kinh Cú cú siêu thăng
Hoa Nghiêm áo điển Diệu Pháp Liên kinh
Kim Quang Minh, Tâm Địa Quán Phật Báo Ân kinh
Nhược nhân quy y pháp Bất đoạ hà sa
Cô hồn quy y pháp Bất đoạ hà sa.
 
Khể thủ quy y lục hoà tăng Các hiển thần thông
Tam tạng tây thiên khứ thủ kinh Thập vạn dư trình
Chí Công đạm cáp La Thập thôn châm
Kiều Trần Như, Tân Đầu Lô Thập đại cao tăng
Nhược nhân quy y tăng Bất đoạ bàng sanh
Cô hồn quy y tăng Bất đoạ bàng sanh.
 
Khể thủ quy y Phật pháp tăng Tam bảo từ tôn
Cấp Cô trưởng giả mãi Kỳ Viên Bố mãn kim tiền
Thiện Tài đồng tử Ngũ thập tam tham
Siêu sanh tử, độ cô hồn Tảo đắc siêu sanh
Nhược nhân quy y Phật pháp tăng Tam bảo Bất đoạ A Tỳ
Cô hồn quy y Phật pháp tăng Tam bảo Bất đoạ A Tỳ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ gia trì lên mão Tỳ lô trước khi đội lên, vừa thán:)

Quan Âm bồ tát diệu nan lường
Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu
Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng
Khổ hải thường tác độ nhân chu.

Cử tán: Nam mô Đại bi Quán Thế Âm bồ tát.

(Thầy sám chủ và ban kinh sư cùng đi ra đàn tràng, đến trước bàn Diện Nhiên Đại Sĩ mới dứt niệm Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát. Thầy sám chủ niệm hương phụng thỉnh Diện Nhiên đại sĩ và triệu thỉnh cô hồn trong sáu nẻo, dâng hương, cử tán:)

Quan Âm Bồ tát Diện Nhiên vương
Thống lãnh cô hồn phó đạo tràng
Hỷ xả từ bi thường cứu khổ
Hà sa ngạ qủy tận siêu thăng.

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ và ban kinh sư đi đến trước bàn Ngũ phương, cử tán:)

Nam bắc đông tây tứ bộ châu
Bá thiên sát độ diệc năng thù
Tu di đảnh thượng an cung điện
Đại địa cô hồn thoát khổ khâu.
Đông phương thế giới A Súc Phật.
Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật.
Tây phương thế giới Di Đà Phật.
Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật.
Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật.
Chưởng ốc minh châu quang bất muội
Thủ trì kim tích nạp thiện duyên
Tam đồ ngục nội bố từ vân
Ngũ thú ba trung trình cao trạo.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.
Đại từ đại bi mẫn chúng sanh
Đại hỷ đại xả tế hàm thức
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm
Chúng đẳng chí tâm qui mạng lễ.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Khải giáo A Nan Đà Tôn giả.
Hương thủy trùng trùng Hoa tạng giới
Nhân thiên vi nhiễu Pháp trung vương

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Kế đến vị Thầy tả bạch lên đài, đứng cạnh chỗ ngồi của mình nơi bàn kinh sư, nâng ngang thủ lư, vỗ thủ xích và xướng thỉnh Thầy sám chủ đăng bảo toạ:)

Bảo toạ cao cao vô ngại
Thượng hữu thiên thùy bảo cái
Thỉnh sư na bộ đăng đài
Đại vị cô hồn thuyết giới.

(Thầy sám chủ chắp tay hứa khả:)

Viên minh nhất điểm bổn phi không
Liễu chứng vô vi hướng thượng tông
Tam thế chư Phật na nhất bộ
Đại lưu bảo toạ tức ngô đăng.

(Tả bạch vỗ thủ xích đáp:)

Đả cổ tam thông đăng bảo tọa
Phất tử cô hồn tận siêu thăng. (câu này 2 lần)

(Ba hồi chuông trống bát nhã, Thầy sám chủ bước lên đài, đứng phía sau màn song khai, xoay mặt vào trong, định tâm, chuông trống vẫn đổ. Chư vị kinh sư đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình. Tiếp nối chuông trống là 3 hồi trống đạo cùng nhạc khí của ban lễ nhạc. Thầy sám chủ bấy giờ hành trì ấn chú để kết giới tràng. Vén màn song khai, Thầy sám chủ đã quay mặt ra trước đàn tràng.)

Tả bạch: Hội khải Mông sơn tối thắng duyên Giác Hoàng thùy phạm lợi nhân thiên

Hữu bạch: Kinh tuyên bí điển siêu đồ thán Giáo diễn chân thừa cứu đảo huyền

Kinh sư: Nan Đà tôn giả nhân tập định Cứu khổ Quán Âm thị Diện Nhiên

Kinh sư: Hưng từ tế vật chân tam muội Cảm quả phao ân vạn cổ truyền.

(Thầy sám chủ hai tay nâng thủ lư, xướng tán:)

Cát tường hội khải Cam lộ môn khai
Cô hồn phất tử giáng lâm lai
Văn pháp phó hương trai Vĩnh thoát luân hồi
U ám nhất thời khai.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Thầy sám chủ dâng hương, kết ấn Tam muội, bạch rằng:)

Thử nhất biện hương, bất tùng thiên giáng, khởi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới, nhất khí tài phân chi hậu, chi diệp biến mãn thập phương, siêu nhật nguyệt chi quang hoa, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Tức giới, tức định, tức tuệ, phi mộc, phi hỏa, phi yên, thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu sa giới. Ngã kim nhiệt hướng kim lư, đoan thân cúng dường: Thường trụ Tam bảo, sát hải vạn linh, lịch đại Tổ sư, nhất thiết Thánh chúng. Hà sa phẩm loại, u hiển Thánh phàm, tất trượng chân hương, phổ đồng cúng dường.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

Cử tán: Phật diện du như tịnh mãn nguyệt Diệc như thiên nhật phóng quang minh Viên quang phổ chiếu ư thập phương Hỷ xả từ bi giai cụ túc.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Phật Pháp Tăng Tam bảo. (3 lần)

Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Hạ màn, sau khi Thầy sám chủ an vị nơi bảo toạ, chư vị kinh sư cũng an tọa. Vén màn, vị tả bạch thán:)

Hải chấn triều âm thuyết phổ môn
Cửu liên hoa lý hiện đồng chân
Dương chi nhất trích chân cam lộ
Tán tác sơn hà đại địa xuân.
Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Thầy sám chủ tay trái cầm tịnh bình, tay phải bắt ấn Cam lộ, gia trì chân ngôn Làm sạch pháp giới: Án lam, vỗ thủ xích, xướng rằng:)

Phù thủy thử giả, bát công đức thủy tự thiên chân, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập Tỳ lô hoa tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ. Quyên trừ khí giới, đản địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tác dương xuân, khiết uế bang nhi thành tịnh độ. Sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trược uế, Thánh phàm u hiển tổng thanh lương.

Tả bạch: Bồ tát liễu đầu cam lộ thủy

Dương chi nhất trích biến thập phương

Hữu bạch: Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ

Linh thử pháp diên thường thanh tịnh.

(Thầy sám chủ, tay trái cầm tịnh bình, tay phải dựa bình theo dáng phò duyên, định tâm quán tưởng từ nơi chặn giữa chân mày của Quán Âm đại sĩ phóng ra một đạo hào quang chiếu thẳng vào trong bình nước.)

Sám chủ: Giáo hữu mật ngôn, cẩn đương trì tụng:

Đồng tụng: Nam mô Đại bi hội thượng Phật bồ tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị đa. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô

cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà già. Ma ha phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát ba tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị. Sa ra sa ra. Tất lị tất lị. Tô lô tô lô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra da, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da, Bà lô cát đế, Thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ rót nước từ trong bình ra chén nhỏ sạch. Vị hữu bạch dâng Ngũ Phật quan lên Thầy sám chủ.)

Sám chủ: Ngũ phương ngũ Phật đại oai thần Kết giới hàng ma biến sát trần Kim tiêu Tỳ Lô quan thượng hiện Nhất chiêm nhất lễ tổng quy chân.

(Thầy sám chủ gia trì lên Ngũ Phật quan, sau đó vị hữu bạch giúp gắn Ngũ Phật quan lên mão Tỳ Lô, đại chúng tán và tụng thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề:)

Khể thủ quy y Tô tất đế
Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi
Ngã kim xưng tán Đại chuẩn đề
Duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ.

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha: Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

Tụng: Thời đáo pháp vương tọa Nhân thiên phổ hộ trì Ngả kim đăng hiển mật Phụng thỉnh Tỳ Lô tôn.

(Hai tay nâng thủ lư, vỗ thủ xích, Thầy sám chủ xướng “Tỳ Lô Như Lai”, đại chúng đứng dậy chắp tay, hoà “Đại quang minh tạng”)

Sám chủ: Tỳ Lô Như Lai. (3 lần) Chúng hoà: Đại quang minh tạng. (3 lần) Tả bạch: Ngũ phương kết giới.

(Đại chúng an tọa.)

Cử tán: Hồng hồng án ma ni hồng

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật

Án ma ni hồng

Thập phương thế giới, án già hồng, diệc vô tỷ

Hồng hồng án ma ni hồng

Thế gian sở hữu ngã tận kiến

Án ma ni hồng

Nhất thiết vô hữu, án già hồng, như Phật giả

Hồng hồng án ma ni hồng.

Đông phương thế giới A Súc Phật

Án ma ni hồng

Kỳ thân thanh sắc, án già hồng, phóng quang minh

Hồng hồng án ma ni hồng

Thủ ấn chấp trì kim cang xử

Án ma ni hồng

Chúng đẳng chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ

Hồng hồng án ma ni hồng.

Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật

Án ma ni hồng

Kỳ thân xích sắc, án già hồng, phóng quang minh

Hồng hồng án ma ni hồng

Thủ ấn chấp trì ma ni bảo

Án ma ni hồng

Chúng đẳng chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ

Hồng hồng án ma ni hồng.

Tây phương thế giới Di Đà Phật

Án ma ni hồng

Kỳ thân bạch sắc, án già hồng, phóng quang minh

Hồng hồng án ma ni hồng

Thủ ấn chấp trì diệu liên hoa

Án ma ni hồng

Chúng đẳng chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ

Hồng hồng án ma ni hồng.

Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật

Án ma ni hồng

Kỳ thân hắc sắc, án già hồng, phóng quang minh

Hồng hồng án ma ni hồng

Thủ ấn chấp trì luân tương giao

Án ma ni hồng

Chúng đẳng chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ

Hồng hồng án ma ni hồng.

Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật

Án ma ni hồng

Kỳ thân huỳnh sắc, án già hồng, phóng quang minh

Hồng hồng án ma ni hồng

Thủ ấn chấp trì thiên bức luân

Án ma ni hồng

Chúng đẳng chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ

Hồng hồng án ma ni hồng.

Hộ án tát lỵ qua đát tha a nga đa, bố tư tất, độ tất, già lư kiết, can đích, nễ vĩ đích, sa bố đáp, bố tả minh cát tát mô, đích la tư phấn la, nạp tam ma, da già hồng. (3 lần)

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ hai tay nâng chén nước, thỉnh nước cam lộ:)

Bình trung cam lộ Như lai trí
Yếu khử trần lao bất tịnh thân
Ngã kim khất thủ chưởng trung tồn
Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.

Tả bạch: Tịnh pháp giới chân ngôn:

Sám chủ: Án lam, án lam sa ha. (3 lần)

Hữu bạch: Điểm tịnh chân ngôn:

Sám chủ: Án già mục cát tạt la di ma nghênh tô lỗ tô lỗ sa ha. (3 lần)

Tả bạch: Gia trì hoa mễ chân ngôn:

Sám chủ: Án qua tư la lỗ di già hồng. (3 lần)

Hữu bạch: Gia trì bảo linh chân ngôn:

Sám chủ: Án qua tư la tát đáp già hồng

Án qua tư la khán trá già hồng. (3 lần)

Sám chủ: Án, (3 lần)

Chúng hòa: Già hồng. (3 lần)

(Thầy sám chủ sái linh 3 lần xong, chuyển linh 3 lần, tán thán công năng của linh xử, rằng:)

Ngã kim chấn linh ngữ
Thanh biến thập phương xứ
Lễ thỉnh chư Thánh hiền
Tất giai vân tập lại.

Tán: Tả thủ chấp trì vi diệu thất bảo đạc

Hồng âm chấn động thập phương cập tam tế
Phạn âm liệu lượng kinh giác ma oán tâm
Tồi toái tà yêu vọng lượng chư qủy mị
Hữu thủ chấp trì Kim cang hàng ma xử
Uy thế lực trọng bát vạn tứ thiên cân
Tồi hoại thiên dữ phi thiên ma quyến thuộc
Phổ sử hồi quang phản chiếu nhi khát ngưỡng
Nội ngoại ma oán, tam độc, tứ hại đẳng
Chú thư, yểm muội, ba tuần cập ngoại đạo
Tam tiêm hỏa luân khiển ma biến không lực
Năng sử mộng tưởng điên đảo giai viễn ly
Tứ phương bát diện phẫn nộ chư thiên ma
Văn ngã tác pháp đế thính nhi tín thọ
Lang mang bát đát, bí mật diệu già đà
Đàn chỉ tảo đãng hung ác cập hoạ sùng.

(Thần chú Mười hai nhân duyên:)

Án da đáp nghê, ma hê đô bất la, ba qua hê đôn đích sơn đáp tháp, cát đạt hiệt qua nhi đát đích sơn, tạt đích ni lỗ đích da bang bát đế, ma hạt thích la, ma nạp da sa ha.

(Đặt linh trên án, Thầy sám chủ xướng rằng:)

Ngã cập pháp giới nhất thiết hữu tình, tùng kim vi thỉ, cập chí vị chứng bồ đề chi gian, thệ nguyện quy y Kim Cang Thượng sư Tam bảo.

Tả bạch: Thượng sư, Tam bảo chân ngôn:

(Thầy sám chủ nâng một nắm hoa gạo trong lòng bàn tay trái, quán tưởng.)

Sám chủ: Nại mồ cô lỗ tỳ da, nại mồ bột tháp da, nại mồ đạt nhi ma da, nại mồ tang kiệt da. (3 lần, Tả bạch và Hữu bạch 2 lần sau)

Sám chủ: Án lị lị cáp cáp hồng hồng phấn đát.

Án thất lị ma cáp ca la cáp cáp hồng hồng phấn đát sa ha. (3 lần)

Sám chủ: Án, (3 lần)

Chúng hòa: Già hồng (3 lần)

(Thầy sám chủ cầm hoa gạo rải sái vào hư không, quán tưởng hoa gạo ấy rơi xuống biến thành hương hoa, phẩm vật cúng dường Tam bảo. Tả bạch vỗ thủ xích, thán rằng:)

La liệt hương hoa kiến bảo đàn
Trùng trùng Phật cảnh nhất hào đoan,
Tâm dung diệu lý, hư không thiểu
Đạo khế chân như, pháp giới khoan,
Tướng hảo từ bi, thu nguyệt mãn
Hoá thân đằng vận mộ vân phồn,
Hương yên đôi lý chiêm ứng hiện
Vạn tượng sum la hải ấn hàm.

(Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, toàn thể đại chúng đứng dậy chắp tay, hòa theo lời xướng thỉnh:)

Sám chủ: Thích Ca Như Lai.

Chúng hoà: Chứng minh công đức.

Sám chủ: Quan Thế Âm Bồ tát.

Chúng hoà: Mật thuỳ gia hộ.

Sám chủ: A Nan Đà tôn giả.

Chúng hoà: Hưng quyền khải giáo.

(Đại chúng an tọa. Rung linh 3 lần, rồi niệm kệ Tự tánh:)

Phương tiện tự tánh bất hoại thể
Kim cang bất hoại đại dũng thức
Tối thắng vô tỷ siêu xuất tướng
Kim thử sở tác giai thành tựu.
Thắng tuệ tự tánh thậm thâm tánh
Diễn thuyết tối thượng pháp luân âm
Dĩ kim sanh hiện phương tiện thân
Kim thử sở tác nguyện đắc thành.

(Tụng tiếp kệ Làm sạch đất: )

Nhất thiết phương ngung sở hữu địa
Ngõa lịch sa tích đẳng giai vô
Lưu ly bảo địa bình như chưởng
Nhu nhuyến vi diệu nguyện an trụ.
Du như Cực lạc quốc trang nghiêm
Diệu bảo vi địa chúng hoa phu
Viên lâm trì chiểu vô khuyết thiếu
Dĩ đại pháp âm nguyện cụ túc.
Tùng xuất thế gian phục năng hiện
Chủng chủng thất bảo chi sở thành
Vô lượng quang minh biến chiếu xứ
Chư Phật, Bồ tát nguyện an trụ.

(Tụng thần chú Âm nhạc: )

Án qua tư la, khán chi di, la nạp, la nạp bất la, la nạp bất la, la nạp tam bất la, la nạp tam bất la, la nạp tát lỵ qua, bột tháp xích đích la, bất la tạt lỵ tháp, ma hạt bất la ni nha, ba la miệt đáp na, đạt tốc ba vi tát lỵ qua, tháp lỵ ma, kía lỵ, đạt da tán, đa sa nạp cát lỵ hồng hồng, phấn tra sa ha. (3 lần)

Tả bạch: Khiển ma chân ngôn:

Sám chủ: Án qua tư la, á di lỵ đạt, côn tra lợi, cát nạp cát nạp, hồng hồng, phấn tra. (3 lần)

Tả bạch: Phục ma chân ngôn:

Sám chủ: Án qua tư la, nã kháp già hồng.

Tả bạch: Hoả luân chân ngôn:

Sám chủ: Án qua tư la, tá la già nại lặc, hạt nại đáp hạt, ba tạt ma tháp, bang tạt la nạp, hồng, phấn tra. (3 lần)

(Tả bạch: Mạn đà la chân ngôn: )

Sám chủ: Án tát lỵ qua, đáp tháp cát đáp la đích, nại ma hạt mạn đáp lặc, bố tạt di khát, tát mô đích la, tư phấn la nạp, tam ma da già hồng. (3 lần)

(Thầy sám chủ tay nâng ngang thủ lư, vỗ thủ xích, bạch rằng:)

Phật Pháp Tăng bảo, thể biến thập phương, cung kính thỉnh kỳ, tất mông cảm ứng. Tư đương xiển dương thí thực chi sơ, tiên tu quy kính Tam bảo, yếu kỳ pháp sự châu long, thứ sử thắng nhân thành tựu. Đại chúng từ bi, tề thanh ứng hoà:

(Thầy sám chủ nâng thủ lư, cử tán Tam quy y:)

Chí tâm tín lễ Phật đà da, lưỡng túc tôn, tam giác viên, vạn đức cụ, thiên nhân điều ngự sư, án già hồng, phàm Thánh đại từ phụ. Tùng chân giới, đằng ứng chất, bi hoá phổ, thụ cùng tam tế thời, hoành biến thập phương xứ. Chấn pháp lôi, minh pháp cổ, quảng diễn quyền thật giáo, án già hồng, đại khai phương tiện lộ. Nhược quy y năng tiêu diệt, tiêu diệt địa ngục khổ.

Chí tâm tín lễ đạt ma da, ly dục tôn, bảo tạng thu, ngọc hàm trữ, kết tập ư tây vực, án già hồng, phiên dịch truyền đông độ. Tổ sư hoằng, hiền triết phán, thành chương sớ, tam thừa phân đốn tiệm, ngũ giáo định tông thú. Quỷ thần khâm, long thiên hộ, đạo mê tiêu nguyệt chỉ, án già hồng, trừ nhiệt chân cam lộ. Nhược quy y năng tiêu diệt, tiêu diệt ngạ quỷ khổ.

Chí tâm tín lễ tăng già da, chúng trung tôn, ngũ đức sư, lục hoà lữ, lợi sanh vi sự nghiệp, án già hồng, hoằng pháp thị gia vụ. Tỵ hiêu trần, thường yến toạ, tịch tịnh xứ, giá thân phục xuế y, sung phúc thải tân vi. Bát giáng long, tích giải hổ, pháp đăng thường biến chiếu, án già hồng, tổ ấn tương truyền phó. Nhược quy y năng tiêu diệt, tiêu diệt bàng sanh khổ.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ đặt thủ lư lên án, xướng tụng:)

Đại chúng phát quảng đại tâm:

Quy y Kim Cang Thượng sư.
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát, duy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Khể thủ thập phương điều ngự sư Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp Tam thừa, tứ quả giải thoát tăng Nguyện tứ từ bi lâm pháp hội.

Tả bạch: Phụng thỉnh Tam bảo.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

(Đại chúng đứng dậy chắp tay cùng hoà, 2 vị kinh sư nâng 2 đài hương, 2 vị khác nâng 2 đài đăng, Thầy sám chủ nâng thủ lư, thỉnh rằng:)

Sám chủ: Nam mô nhất phụng thỉnh, tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, chư Phật Pháp Tăng, Kim cang Mật Tích, vệ pháp thần vương, thiên long bát bộ, bà la môn tiên, nhất thiết Thánh chúng.

Tả bạch: Nam mô nhất phụng thỉnh, tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, chư Phật Pháp Tăng, Kim cang Mật Tích, vệ pháp thần vương, thiên long bát bộ, bà la môn tiên, nhất thiết Thánh chúng.

Hữu bạch: Nam mô nhất phụng thỉnh, tận hư không biến pháp giới, vi trần sát độ trung, chư Phật Pháp Tăng, Kim cang Mật Tích, vệ pháp thần vương, thiên long bát bộ, bà la môn tiên, nhất thiết Thánh chúng.

Tả bạch: Duy nguyện, bất vi bản thệ, lân mẫn phàm tình, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

(Đại chúng an tọa.)

Sám chủ: Cẩn y Du già giáo Thiết lập mạn đà la

Duy nguyện Tam bảo tôn Từ bi ai nạp thọ.

Tả bạch: Ấn hiện đàn nghi.

Sám chủ: Án qua tư la, tạt giới la, hồng, tạt, hồng, bang, hộc. (3 lần)

(Đại chúng niệm danh hiệu 35 đức Phật:)

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh Đại hỷ đại xả tế hàm thức
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm
Chúng đẳng chí tâm qui mạng lễ.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật
Nam mô Bảo Quang Phật
Nam mô Long Tôn Vương Phật
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật
Nam mô Bảo Hoả Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Phật
Nam mô Vô Cấu Phật
Nam mô Ly Cấu Phật
Nam mô Dũng Thí Phật
Nam mô Thanh Tịnh Phật
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
Nam mô Ta Lưu Na Phật
Nam mô Thuỷ Thiên Phật
Nam mô Kiên Đức Phật
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
Nam mô Quang Đức Phật
Nam mô Vô Ưu Đức Phật
Nam mô Na La Diên Phật
Nam mô Công Đức Hoa Phật
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật
Nam mô Tài Công Đức Phật
Nam mô Đức Niệm Phật
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
Nam mô Thiện Du Bộ Phật
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.
 
Nguyện tương dĩ thử thắng công đức
Hồi hướng vô thượng chân pháp giới
Tánh tướng Phật pháp cập tăng già
Nhị đế dung thông tam muội ấn
Như thị vô lượng công đức hải
Ngã kim giai tất tận hồi hướng.
Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý
Kiến hoặc, đàn báng, ngã pháp đẳng
Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng
Tất giai tiêu diệt tận vô dư
Niệm niệm trí châu ư pháp giới
Quảng độ chúng sinh giai b8ất thối.
Nãi chí hư không thế giới tận
Chúng sinh cập nghiệp, phiền não tận
Như thị tứ pháp quảng vô biên
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát ma ha tát (3 lần)

Tỳ Lô Giá Na Phật
Nguyện lực châu sa giới
Nhất thiết quốc độ trung
Hằng chuyển vô thượng luân.

Sám chủ: Đại chúng mặc niệm Tâm kinh nhất biến.

(Lễ nhạc vẫn trỗi, đại chúng tịnh tâm mặc niệm Tâm kinh)

Sám chủ: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. (3 lần)

Chúng hòa: Bồ đề tát bà ha. (3 lần)

(Tụng Khải cáo thập phương, đầu tiên thầy sám chủ khởi xướng, câu kế tiếp là vị tả bạch, sau đó là thầy sám chủ, cứ thế xoay vần cho đến hết bài. Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, xướng:)

Khải cáo thập phương
Nhất thiết chư Phật
Bát nhã bồ tát
Kim Cang thiên đẳng
Cập chư nghiệp đạo
Vô lượng Thánh hiền
Ngã kim chúng đẳng Dĩ đại từ bi
Thừa Phật thần lực
Triệu thỉnh thập phương
Tận hư không giới
Tam đồ địa ngục
Chư ác thú trung
Khoáng kiếp cơ hư
Nhất thiết ngạ quỷ
Diêm La chư ty
Thiên tào địa phủ
Nghiệp đạo minh quan
Bà la môn tiên
Cửu viễn tiên vong
Khoáng dã minh linh
Hư không chư thiên
Cập chư quyến thuộc
Dị loại qủy thần.
Duy nguyện chư Phật
Bát nhã bồ tát
Kim cang thiên đẳng
Vô lượng Thánh hiền
Cập chư nghiệp đạo
Nguyện tứ uy quang
Bi tăng hộ niệm.
Phổ nguyện thập phương
Tận hư không giới
Thiên tào địa phủ
Nghiệp đạo minh quan
Vô lượng ngạ qủy
Đa sanh phụ mẫu
Tiên vong cửu viễn
Bà la môn tiên
Nhất thiết oan gia
Phụ ư tài mạng
Chủng chủng loại tộc
Dị loại qủy thần
Các cập quyến thuộc
Thừa Như lai lực
Ư thử thời trung
Quyết định giáng lâm
Đắc thọ Như lai
Thượng diệu pháp vị
Thanh tịnh cam lộ
Ẩm thực sung túc
Tư nhuận thân điền
Phước đức trí tuệ
Phát bồ đề tâm
Vĩnh ly tà hạnh
Quy kính Tam bảo
Hành đại từ bi
Lợi ích hữu tình
Cầu vô thượng đạo
Bất thọ luân hồi
Chư ác thú quả
Thường sanh thiện gia
Ly chư bố uý
Thân thường thanh tịnh
Chứng vô thượng đạo
Khẩu thường thanh tịnh
Chứng vô thượng đạo
Ý thường thanh tịnh
Chứng vô thượng đạo.

(Kế đến là sáu phần hiến cúng Thượng sư, Tam bảo:)

Thập phương nhất thiết sát
Chư Phật bồ tát chúng
Vô lượng chư Thánh hiền
Cập chư nghiệp đạo quan
Duy nguyện Đại từ bi
Giáng lâm ư pháp hội
Tiếp thọ hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc
Vi phân thiểu cúng dường.

Tán: Hồng tự dũng xuất hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc thiên mẫu

Nhất diện, tứ tí phóng quang minh

Thượng nhị thủ ấn trì diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc

Hạ nhị thủ ấn luân tương giao

Hồng, án á hồng, án ma ni hồng, hộc rị

Diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc thiên mẫu cúng dường Phật

Nguyện ngã Phật từ bi ai nạp thọ.

Nhân duyên tự tánh sở xuất sanh

Sở hữu chủng chủng vi diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc

Phụng hiến Thượng sư, Tam bảo tôn

Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.

Hộ án, tát ly qua, đát tha a nga đa, bố tư tất, độ tất, á lô cát, can đích, nễ vi đích, sa bố đáp, bố tả minh hát, tam mồ đích la, tư phát la nạp, tam ma á hồng.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Thầy sám chủ kết ấn Vận tâm cúng dường, sau đó tụng kệ Quán Âm:)

Phổ Đà lạc già thường nhập định
Tuỳ duyên phó cảm mỵ bất châu
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê
Thị tắc danh vi Quán Tự Tại.

Tả bạch: Thứ nhập Quán Âm thiền định.

Đồng tụng: Nam mô vô tận Tam bảo tôn
Ngã kim thệ phát bồ đề tâm
Duy nguyện từ bi lai nhiếp thọ
Tốc chứng Quán Âm vi diệu thân.

Tả bạch: Trừng tâm bế mục quán tâm trung
Viên mãn hạo khiết tịnh nguyệt thượng
Tự chủng quang minh thành liên hoa
Hoa trung hữu nhất Quán Tự Tại
Tướng hảo cụ túc vô tỷ đối
Tả thủ chấp trì diệu liên hoa
Hữu thủ ư diệp tác khai thế.
Bồ tát tư duy hữu tình thân
Các cụ giác ngộ chi liên hoa
Thanh tịnh pháp giới vô hoặc nhiễm
Bát diệp các hữu nhất Như lai.
Như lai nhập định già phu tọa
Các các diện hướng Quán Tự Tại
Hạng bội viên quang thân kim sắc
Quang minh lãng chiếu cực hoảng diệu.
Kế tưởng kỳ hoa tiệm thư đại
Kỳ lượng châu biến hư không giới
Tư bỉ giác hoa chiếu pháp giới
Như lai hải hội cộng quảng đại.
Tâm nhược bất di ư thử định
Lân mẫn nhất thiết chư chúng sanh
Giác hoa mông chiếu thoát khổ não
Tiện đồng bồ tát Quán Tự Tại.
Liên hoa tiệm thâu đồng kỷ lượng
Phục kết Tự Tại Quán Âm ấn

Sám chủ: Gia trì tứ xứ tụng mật ngôn

Tự thân diệc đẳng Quán Tự Tại .

Hữu bạch: Thứ nhập Quán Âm thiền định ấn.

Sám chủ: Án qua tư la tháp la ma hộc rị. (3 lần)

Chúng hòa: Hồng đắc lãm, hộc rị a. (3 lần)

Sám chủ: Dĩ thử thiền định thắng công đức
Hồi hướng pháp giới chư chúng sanh
Đồng kiến tây phương Vô Lượng Quang
Thành tựu Phổ Hiền quảng đại nguyện.
Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy tâm tạo.

Tả bạch: Thứ kết Phá địa ngục ấn.

Sám chủ: Na mồ a sắt tra, a sắt tra, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bột tháp, câu chi nẫm, án tả lặc nạp, phạ bà tế, đề lị đề lị hồng. (3 lần)

Do thử ấn chú
Uy thần lực cố
Sở hữu chư thú
Địa ngục chi môn.

Sám chủ: Tùy thử ấn chú. (3 lần)

Chúng hoà: Hoát nhiên tự khai. (3 lần)

Tả bạch: Địa Tạng, Thập Vương khởi ai lân

Hữu bạch: Yết án tiêu danh nạp thiện duyên

Kinh sư: Cô hồn tu trượng Như lai giáo

Kinh sư: Nguyện bằng pháp lực phán sanh thiên. (Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, đại chúng đứng dậy, đồng kính thỉnh:)

Tả bạch: Phụng thỉnh Địa Tạng Vương Bồ tát.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Sám chủ: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh, chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề, địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Kim đương phụng thỉnh, U minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát ma ha tát.

Tả bạch: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh, thủ kình phan cái, thân quải hoa man, đạo chúng sanh quy Cực lạc chi bang, dẫn cô hồn phó đạo tràng chi hội. Kim đương phụng thỉnh, U minh lộ thượng, Dẫn Hồn Vương Bồ tát ma ha tát.

Hữu bạch: Nam mô nhất tâm phụng thỉnh, Tần Quảng, Sở Giang tinh Tống Đế; Ngũ Quan, Diêm La, Biến Thành Vương; Thái Sơn, Bình Chánh nhị minh quân; Đô Thị, Chuyển Luân thập điện chúa, Diêm ma la giới chưởng phán âm ty, Phong đô thập bát từ vương, thống lãnh nhất âm chân tể.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

(Đại chúng an tọa. Thầy sám chủ bạch:)

Vận tâm bình đẳng Pháp lực vô biên

Cung đối Hàn lâm tiền Xưng dương bảo hiệu.

Tụng: Nam mô Đa Bảo Như lai, Quảng Bác Thân, Diệu Sắc Thân, Cam Lộ Vương Như lai.

Nam mô Bạt già phạt đế.

Chú thanh trực thượng hàn vân tiêu Lộ điều điều

La hán sanh hoan giai trừ oán.

Án, tô nảnh tô nảnh dĩ vi nhiễu, hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.

Thu võ ngô đồng diệp lạc thời Dạ thê thê

Triệu thỉnh cô hồn lai phó hội.

Án, thừa thử thừa thử thượng liên đài, hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.

Kim dạ đạo tràng pháp diên khai Hội nhiên lai

Triệu thỉnh cô hồn lai phó hội.

Án, tiêu lâu tiêu lâu cổ giao bi, hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.

Án, bộ bộ đế ri, già rị, đa rị, đát đa nga đa da (3 lần) Cô hồn văn triệu viễn lai lâm.

Sám chủ: Nhất tâm triệu thỉnh: Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ anh hồn nhi hà tại. Sơ nhiệt danh hương, sơ thân triệu thỉnh, tiến bạt hương linh, tánh huý , nhất vị chánh hồn.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Sám chủ: Nhất tâm triệu thỉnh: Viễn quan sơn hữu sắc, cận thính thủy vô thanh, xuân khứ hoa hoàn ngự, nhân lai điểu bất kinh. Tái nhiệt danh hương, tái thân triệu thỉnh, tiến bạt hương linh, tánh huý , nhất vị chánh hồn.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Sám chủ: Nhất tâm triệu thỉnh: Phù sanh như mộng, huyễn chất phỉ kiên, bất bằng ngã Phật chi từ, hạt toại siêu thăng chi lộ. Tam nhiệt danh hương, tam thân triệu thỉnh, tiến bạt hương linh, tánh huý , nhất vị chánh hồn.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

(Thỉnh 12 loại cô hồn:)

Sám chủ: 1. Nhất tâm triệu thỉnh: Lụy triều đế chúa, lịch đại hầu vương, cửu trùng điện khuyết cao cư, vạn lý sơn hà độc cứ.

Tả bạch: Tây lai chiến hạm, thiên niên vượng khí nga thâu, bắc khứ loan dư, ngũ quốc oan thanh vị đoạn.

Hữu bạch: Ô hô, đỗ quyên khiếu lạc đào hoa nguyệt, huyết nhiễm chi đầu hận chánh trường.

Tả bạch: Như thị tiền vương hậu bá chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 2. Nhất tâm triệu thỉnh: Trúc đàn bái tướng, kiến tiết phong hầu, lực di kim đảnh thiên cân, thân tác trường thành vạn lý.

Tả bạch: Sương hàn báo trướng, đồ cần hãn mã chi lao, phong tức lang yên, không phụ phàn long chi vọng.

Hữu bạch: Ô hô, tướng quân chiến mã kim hà tại, dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu.

Tả bạch: Như thị anh hùng tướng soái chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 3. Nhất tâm triệu thỉnh: Ngũ lăng tài tuấn, bách quận hiền lương, tam niên thanh tiết vi quan, nhất phiến đan tâm báo chúa.

Tả bạch: Nam châu bắc huyện, cửu ly tang tử chi hương, hải giác thiên nhai, viễn táng bồng lai chi đảo.

Hữu bạch: Ô hô, hoạn huống tiêu tiêu tùy thệ thủy, ly hồn yểu yểu cách Dương quan.

Tả bạch: Như thị văn quan tể phụ chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 4. Nhất tâm triệu thỉnh: Huỳnh môn tài tử, bạch ốc thư sanh, thám hoa túc bộ văn lâm, xạ sách thân du cức viện.

Tả bạch: Huỳnh đăng phi tán, tam niên đồ dụng công phu, thiết nghiên ma xuyên, thập tải mạn thí tân khổ.

Hữu bạch: Ô hô, thất xích hồng la thư tánh tự, nhất bôi hoàng thổ cái văn chương.

Tả bạch: Như thị văn nhân cử tử chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 5. Nhất tâm triệu thỉnh: Xuất trần thượng sĩ, phi tích cao tăng, tinh tu ngũ giới tịnh nhân, phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

Tả bạch: Hoàng hoa túy trúc, không đàm bí mật chân thuyên, bạch cổ lê nô, đồ diễn khổ không diệu kệ.

Hữu bạch: Ô hô, kinh song lãnh tẩm tam canh nguyệt, thiền thất hư minh bán dạ đăng.

Tả bạch: Như thị tri y Thích tử chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 6. Nhất tâm triệu thỉnh: Hoàng quan dã khách, vũ phục tiên lưu, đào nguyên động lý tu chân, lãng uyển châu tiền dưỡng tánh.

Tả bạch: Tam hoa cửu luyện, thiên tào vị hứa tiêu danh, tứ đại vô thường, địa phủ nan dung chuyển hạn.

Hữu bạch: Ô hô, lâm quán sương hàn đan táo lãnh, tiêu đàn phong thảm hạnh hoa hy.

Tả bạch: Như thị huyền môn đạo sĩ chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 7. Nhất tâm triệu thỉnh: Giang hồ ky lữ, nam bắc kinh thương, đồ tài vạn lý du hành, tích hóa thiên kim mậu dịch.

Tả bạch: Phong ba bất trắc, thân cao ngư phúc chi trung, đồ lộ nan phòng, mạng táng dương trường chi hiểm.

Hữu bạch: Ô hô, trệ phách bắc tùy vân ám ám, khách hồn đông trục thủy du du.

Tả bạch: Như thị tha hương khách lữ chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 8. Nhất tâm triệu thỉnh: Nhung y chiến sĩ, lâm trận kiện nhi, hồng kỳ ảnh lý tranh hùng, bạch nhẫn tòng trung địch mạng.

Tả bạch: Cổ kim sơ chấn, thiếp thời phúc phá trường xuyên, thắng bại tài phân, biến địa chi thương thủ toải.

Hữu bạch: Ô hô, mịch mịch hoàng sa văn qủy khốc, mang mang bạch cốt thiểu nhân thâu.

Tả bạch: Như thị trận vong binh tốt chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 9. Nhất tâm triệu thỉnh: Hoài thai thập nguyệt, tọa thảo tam triêu, sơ hân loan phụng hoà minh, thứ vọng hùng bi hiệp mộng.

Tả bạch: Phụng cung dục xướng, cát hung chỉ tại phiến thời, chương ngõa vị phân, mẫu tử giai quy trường dạ.

Hữu bạch: Ô hô, hoa chánh khai thời tao cấp vũ, nguyệt đương minh xứ phúc ô vân.

Tả bạch: Như thị huyết hồ sản nạn chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 10. Nhất tâm triệu thỉnh: Nhung di man địch, ám á mang lung, cần lao thất mạng dung nô, đố kỵ thương thân tỳ thiếp.

Tả bạch: Khinh khi Tam bảo, tội khiên tích nhược hà sa, ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Hữu bạch: Ô hô, trường dạ mang mang hà nhật hiểu, u quan ẩn ẩn bất tri xuân.

Tả bạch: Như thị sân ngoan bội nghịch chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 11. Nhất tâm triệu thỉnh: Cung vi mỹ nữ, khuê các giai nhân, yên chi họa diện tranh nghiên, long xạ huân y cạnh tiếu.

Tả bạch: Vân thâu vũ hiết, hồn tiêu kim cốc chi viên, nguyệt khuyết hoa tàn, trường đoạn mã ngôi chi dịch.

Hữu bạch: Ô hô, tích nhật phong lưu đô bất kiến, lục dương phương thảo độc lâu hàn.

Tả bạch: Như thị quần thoa phụ nữ chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 12. Nhất tâm triệu thỉnh: Cơ hàn cái giả, hình lục tù nhân, ngộ thủy hỏa dĩ thương thân, phùng hổ lang nhi thất mạng.

Tả bạch: Huyền lương phục độc, thiên kim oán khí trầm trầm, lôi kích nhai băng, nhất điểm kinh hồn dạng dạng.

Hữu bạch: Ô hô, mộ vũ thanh yên hàn thước tháo, thu phong hoàng diệp loạn nha phi.

Tả bạch: Như thị thương vong hoạnh tử chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Hữu bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

(Lời thỉnh chung:)

Sám chủ: Nhất tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, Diện Nhiên sở thống, bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Tả bạch: Nhất tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, Diện Nhiên sở thống, bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Hữu bạch: Nhất tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, Diện Nhiên sở thống, bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Tả bạch: Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Sám chủ: Thượng lai triệu thỉnh dĩ quang lâm, sở hữu điệp văn, cẩn đương tuyên độc.

(Thầy sám chủ tuyên điệp xong, vỗ thủ xích một cái, dụ thêm bài văn răn nhắc, rằng:)

Sám chủ: Cái văn, đại địa sơn hà chi nội, không hành thuỷ lục chi trung, cô hồn trệ phách, hoạnh tử yểu vong, thượng chí vương hầu tương tướng, hạ chí sĩ nông công thương, tôn ty nam nữ, hoặc u tù linh ngữ, hoặc bộ hãm sa trường, hoặc nịch hà đọa tiệm, trúng thang trúng dược, tự vẫn tự ải, sản nạn chung thân, ôn hoàn yểu thọ, hoặc thiên lôi chấn kích, vương pháp gia hình, chú trớ vong thân. Như tư đẳng loại, nan dĩ cụ trần, ký vô phần mộ nhi khả y, na hữu từ đường nhi thiết tế.

Tả bạch: Độc lập nhai sào thọ hạ, y thê hải ngạn nan đầu, tùng giao vũ đả phong suy, bất giác hàn lai thử vãng. Tứ thời vô cốt nhục dĩ truy tu, bát tiết thiểu thân bằng nhi hưởng tế. Thê thê thảm thảm chỉ tại minh đồ, yểu yểu minh minh mạc cầu xuất ly. Hạnh ngộ kim tiêu vô giá chi hội, trượng thừa hoằng nguyện bí mật chi công, hà sa phất tử tùng tư nhập Thánh siêu phàm, lụy thế oan thân, tự thử thừa ân giải thoát.

Sám chủ: Di, liên đài bất ly đương xứ, tịnh độ chỉ tại mục tiền, bất lao đàn chỉ chứng Vô sanh, tức tâm tiện tham Quán Tự Tại.

Nam mô Tiến Vãng Sanh Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

( Vị tả bạch vỗ thủ xích, vịnh kệ rằng:)

Giác hoàng mật ngữ tráng hoàng đô
Đại xiển tông phong hà xứ vô
Nhất thiên giai khí di tinh đẩu
Vạn tượng đằng huy diệu chúc lư
Tiếp dẫn tứ sanh đăng cửu phẩm
Đề huề lục đạo xuất tam đồ
Thử dạ hạnh phùng lương tiêu cảnh
Chuông khánh giao gia khả thán cô.

(Thán Khô lâu:)

Tạc nhật hoang giao khứ ngoạn du, hốt đổ nhất cá đại đức khô lâu. Kinh cức tòng trung thảo một khâu. Lãnh sưu sưu.

Phong suy hà diệp đảo sầu. Khô lâu. Nễ tại đích thủy hà biên. Ngọa sái thanh phong, thúy thảo vi chiên, nguyệt tác đăng. Lãnh thanh thanh. Hựu vô nhất cá lai vãng đệ huynh. Khô lâu. Nễ tại lộ bàng giá quân tử. Nễ thị thùy. Gia nhất cá tiên vong, vũ đả phong suy tợ tuyết sương, thống can trường, lệ uông uông. Khô lâu. Ngã kháng nễ, chỉ lạc đắc nhất đối nhãn khuôn. Kham thán phù sanh năng kỷ hà. Kim ô ngọc thố lai vãng như thoa, bách tuế quang âm nhất sát na. Mạc ta đà. Tảo cầu xuất ly liễu. Khổ hải kiếp ma. Kim tiêu thí chủ, tu thiết minh dương hội. Kim lư nội, tài phần trước bảo hương, quảng triệu cô hồn phó đạo tràng. Tiêu tội chướng. Thọ triêm phước lợi, tốc vãng Tây phương. Tiêu tội chướng. Thọ triêm phước lợi, tốc vãng Tây phương.

Thượng lai triệu thỉnh, tất dĩ lai lâm, đại chúng từ bi, đồng thanh thán trạo:

Tu thiết trai diên
A Nan nhân duyên
khởi Cứu khổ Quán Âm
Thị hiện Tiêu Diện quỷ
Niệm Phật tuyên dương
Bí mật công đức lực
Bạt tế cô hồn
Lai thọ cam lộ vị.
 
Cận đại tiên triều
Đế chúa tôn vinh vị
Huân thích hầu vương
Ngọc diệp kim chi quí
Tể chấp trung cung
Thể nữ, tần phi loại
Mộng đoạn hoa tư
Lai thọ cam lộ vị.
 
Quốc sĩ triều thần
Kinh vĩ khuông thời thế
Mục hóa lê dân
Vị toại trung lương chí
Thất sủng hoài ưu
Trích giáng biên bang địa
Luyến quốc du hồn
Lai thọ cam lộ vị.
 
Võ tướng nhung thần
Thống lãnh tam quân đội
Kết trận giao phong
La cổ huyên thiên địa
Bắc chiến nam chinh
Thất hảm sa trường nội
Vị quốc vong thân
Lai thọ cam lộ vị.
 
Học cổ cùng kinh
Cẩm tú văn chương sĩ
Ánh tuyết du quang
Khổ chí hàn song nội
Mạng vận ta đà
Kim bảng vô danh tự
Uất uất u hồn
Lai thọ cam lộ vị.
 
Cát ái từ thân
Tảo nhập không môn nội
Phỏng đạo tầm sư
Chỉ vị siêu sanh tử
Thử vãng hàn lai
Bất giác vô thường chí
Phản chiếu hồi quang
Lai thọ cam lộ vị.
 
Vũ phục hoàng quan
Tảo phát tu chân chí
Luyện dược thiêu đơn
Dưỡng tánh hoàn nguyên khí
Khổ hạnh lao thần
Chỉ vọng đăng tiên vị
Mạc luyến hình hồn
Lai thọ cam lộ vị.
Hiếu tử hiền tôn
Nghĩa dũng trung lương sĩ
Liệt nữ, trinh thê
Thị tử như quy khứ
Trượng tiết vong xu
Thiên cổ lưu anh khí
Cảnh cảnh linh hồn
Lai thọ cam lộ vị.
 
Nữ đạo ni lưu
Thân trụ hoàng kim địa
Loan phụng duyên không
Bất nhiễm nhân gian sự
Vị liễu vô vi
Lưu lãng hư sanh tử
Thanh tịnh u hồn
Lai thọ cam lộ vị.
 
Địa lý, thiên văn
Y dược, âm dương loại
Bốc quái chiếm quy
Phong giám tịnh tinh sĩ
Báo cát đàm hung
Nan miễn vô thường đối
Xả ngụy quy chân
Lai thọ cam lộ vị.
 
Tọa mãi hành thương
Chủng chủng kinh doanh bối
Nghệ thuật đa năng
Mậu dịch cầu tài lợi
Bối tỉnh ly hương
Tử tại tha phương địa
Lữ mộng du du
Lai thọ cam lộ vị.
 
Phạm pháp tao hình
Lao ngục trường u hệ
Phụ mạng mưu tài
Trái chủ nợ oan gia loại
Ác tật thiên tai
Đống tử cơ vong bối
Tốc ly huỳnh tuyền
Lai thọ cam lộ vị.
 
Mã đạp xa thương
Tường áp thân hình tồi
Qủy kích lôi oanh
Tự vẫn huyền lương ải
Thủy hỏa phàn thiêu
Hổ giảo xà thương loại
Cửu hoạnh cô hồn
Lai thọ cam lộ vị.
 
Ẩm huyết nhự mao
Sanh trưởng man di địa
Phụ trái thường lao
Tỳ thiếp tinh nô lệ
Ám á manh lung
Tàn tật vô y thị
Thọ khổ oan hồn
Lai thọ cam lộ vị.
 
Ngỗ nghịch gia nương
Oán độc thiên hòa địa
Báng Phật khi Tăng
Hủy tượng phần kinh kệ
Tà kiến thâm trầm
Khổ báo vô biên tế
Thập ác uông hồn
Lai thọ cam lộ vị.
 
Đại thí môn khai
Tiến bạt cô hồn bối
Tổ nể tiên vong
Ngũ tánh oan gia loại
Bát nạn tam đồ
Bình đẳng câu siêu tế
Trượng Phật quang minh
Lai thọ cam lộ vị.
 
A Di Đà Phật
Túc hữu vô biên thệ
Quán kiến chúng sanh
Khổ hải thường phiêu nịch
Thùy thủ ân cần
Đặc giá từ hàng tế
Phổ tải chúng sanh
Đồng phó Liên trì hội.

Nam mô Liên Trì Hội Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Nhập Tiểu Mông Sơn:)

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát. (3 lần)

Mãnh hoả diệm diệm chiếu thiết thành
Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn
Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ
Thính tụng Hoa Nghiêm tứ cú kinh.

Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy tâm tạo.

Phá địa ngục chân ngôn: Án dà ra đế dà sa bà ha (3 lần)

Phổ triệu thỉnh chân ngôn: Án bộ bộ đế ri, dà rị, đa rị, đát đa nga đa da (3 lần)

Giải oan kết chân ngôn: Án tam đà ra dà đà sa bà ha (3 lần)

(Phụng thỉnh Tam bảo:)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

Nam mô Thường trú thập phương Phật
Nam mô Thường trú thập phương Pháp
Nam mô Thường trú thập phương Tăng
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Minh dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ tát
Nam mô Khải giáo A Nan Đà tôn giả.

(Quy y Tam bảo:)

Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng
Quy y Phật, lưỡng túc tôn
Quy y Pháp, ly dục tôn
Quy y Tăng, chúng trung tôn.
 
Quy y Phật bất đọa địa ngục
Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ
Quy y Tăng bất đọa súc sanh.

Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. (3 lần)

(Sám hối:)

Phật tử, hữu tình, cô hồn sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân khẩu ý chi sở sanh
Nhất thiết Phật tử, hữu tình, cô hồn giai sám hối.

(Phát nguyện:)

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

Diệt định nghiệp chân ngôn: Án bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần)

Diệt nghiệp chướng chân ngôn: Án a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

Khai yết hầu chân ngôn: Án bộ bộ để rị dà đa rị đát đá nga đa da. (3 lần)

Tam muội da giới chân ngôn: Án tam muội da tát đoả phạm. (3 lần)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

Cam lộ thủy chân ngôn: Nam mô tô rô ba da, đát tha nga đa da, đát điệt tha: án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Nhất tự thủy luân chân ngôn: Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

Nhũ hải chân ngôn: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (3 lần)

(Niệm Phật:)

Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Uý Như Lai
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai.

Thần chú gia trì tịnh pháp thực, pháp thí thực, cam lộ thủy
Phổ thí hà sa chúng Phật tử, hữu tình, cô hồn
Nguyện giai bảo mãn xả xan tham
Tốc thoát u minh, sanh tịnh độ
Quy y Tam bảo phát bồ đề
Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo
Công đức vô biên tận vị lai
Nhất thiết Phật tử, hữu tình, cô hồn đồng pháp thực.
 
Nhữ đẳng Phật tử, hữu tình, cô hồn chúng
Ngã kim thí nhữ cúng
Thử thực biến thập phương
Nhất thiết Phật tử, hữu tình, cô hồn công.
 
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ Phật tử, hữu tình, cô hồn
Giai cộng thành Phật đạo.

Thí vô giá thực chân ngôn: Án mục lực lăng ta bà ha (3 lần)

Phổ cúng dường chân ngôn: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hộc (3 lần)

(Tuyên điệp xong, Thầy sám chủ xướng:)

Thượng lai tu thiết trai diên, thí thực cô hồn, sự dĩ hoàn long, cẩn cụ điệp văn, ngoại đàn thượng bằng hỏa hóa.

Tả bạch: Đại chúng đồng niệm Tôn thắng chú:

Na mô bạt già phạt đế, đề lệ lô ca bát ra đế tì thất sắc tra da bột đà da, bạc già phạt đế, đát điệt tha. Án, tì du đà da sa ma tam mạn đa phạ bà sa, sa bá ra nõa yết đế ca ha na, sa bà phạ luân thuật địa a tì tiến giả tô yết đa phạt chiết na, a mật lật đa sái kê, a ha ra a ha ra, a du tán đà ra ni, du đà da du đà da, già già na tì thuật đề, ô sắc ni sa tì chiết da thuật đề, sa ha sa ra yết ra thấp nhị san châu địa đế, tát bà đát tha yết đa địa sắc tra na át địa sắc sỉ đế mộ điệt lệ, bạt chiết ra ca da tăng ha đa na thuật đề, tát bà phạt ra nõa tì thuật đề, bát ra đế nỉ phạt đát na a du thuật đề, tát mạt na a địa sắc sỉ đế, mạt nhĩ mạt nhĩ, đát đạt đa bộ đa câu đê bát lợi thuật đề, tì tát phổ tra bột địa thuật đề, xá da xá da, tì xá da tì xá da, tát mạt ra tát mạt ra bột đà át địa sắc sỉ đa thuật đề, bạt chiết lê bạt chiết ra yết tì, bạt chiết lam bà phạt đô, ma ma (xưng tên …) tát bà tát đỏa tả ca da tì thuật đề, tát bà yết đế bát lợi thuật đề, tát bà đát tha yết đa tam ma thấp bà sa yết địa sắc sỉ đế, bột đà bột đà bổ đà da bổ đà da tam mạn đa bát lợi thuật đề, tát bà đát tha yết đa địa sắc tra na át địa sắc sỉ đế, sa bà ha. (3 lần)

Vãng sanh chân ngôn: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đa tất đam bà tì, a di lị đa tì ca lan đế, a di lị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà đà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Phổ hồi hướng chân ngôn: Án, sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng tát cáp ra, ma ha thích cáp ra hồng. (3 lần)

Nguyện trú cát tường dạ cát tường
Trú dạ lục thời hằng cát tường
Nhất thiết thời trung Cát tường giả
Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ.
 
Nguyện trú cát tường dạ cát tường
Trú dạ lục thời hằng cát tường
Nhất thiết thời trung Cát tường giả
Nguyện chư Tam bảo ai nhiếp thọ.
 
Nguyện trú cát tường dạ cát tường
Trú dạ lục thời hằng cát tường
Nhất thiết thời trung Cát tường giả
Nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ.
 
Tứ sanh đăng ư bảo địa
Tam hữu thác hóa liên trì
Hà sa ngạ quỉ chứng tam hiền
Vạn loại hữu tình đăng thập địa.

Nam mô Siêu Thập Địa Bồ tát ma ha tát (3 lần).

(Hạ màn. Thầy sám chủ phục nguyện:)

Kiến văn như huyễn ế
Tam giới nhược không hoa
Văn phục ế căn trừ
Trần tiêu giác viên tịnh.

Phục dĩ: Chân nguyên trạm tịch, nãi tội tánh chi bản không, khổ hải hồng thâm, trục vọng ba nhi bất tức. Do chúng sanh chi nghiệp cảm, trí trường kiếp dĩ trầm luân: thọ báo địa ngục chi trung, vĩnh ly khổ sở, chuyển sanh ngạ qủy chi nội, trường nhận cơ hư. Ký vô giải thoát chi kỳ, ninh hữu siêu thăng chi lộ.

Tả bạch: Phỉ trượng Như lai chi từ nguyện, hạt giải ác thú chi đảo huyền. Chú tụng chân thuyên, thí cam lộ chi pháp thực, đăng nhiên bảo cự, chúc minh giới chi u đồ, phổ sử mê lưu, câu siêu lạc quốc. Kim dạ đạo tràng, dĩ thử thí thực công đức, hồi hướng: Thiết vi sơn nội, Diện Nhiên đại sĩ, thống lãnh tam thập lục bộ, vô lượng vô biên, hằng hà sa số, chư ngạ qủy chúng.

Hữu bạch: Phục nguyện: Tự tùng khoáng kiếp, trực chí kim sanh, thích nghiệp chướng dĩ tiêu dung, tuyết tội khiên nhi thanh tịnh. Hoạch thang dũng phất biến thành bát đức chi liên trì. Lư diệm giao huy hóa tác thất trân chi hương cái. Kiếm thọ giai vi ngọc thọ, đao sơn tận tác bảo sơn, biến giới thiết sàng, hiện bồ đề chi pháp tọa, mãn phủ đồng trấp, hóa cam lộ chi đề hồ.

Tả bạch: Vãng tích trái chủ chi tương phùng, câu mông giải thoát, tích kiếp oan gia chi cộng hội, các toại tiêu diêu. Ngục chủ hưng từ, minh quan trì thiện. Đa sanh phụ mẫu, tùng tư nhập Thánh siêu phàm, lụy thế oán thân, tự thử thừa ân giải thoát.

Hữu bạch: Thiên thượng ngũ suy bất hiện, nhân gian tứ tướng giai không, tu la xả tận sân tâm, địa ngục tức chư khổ não. Hà sa ngạ qủy, hóa nhiệt não nhi tác thanh lương, thập loại hàm sanh, xả mê đồ nhi đăng giác ngạn.

Sám chủ: Phổ nguyện: Thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng chư quốc độ, nhất thiết hữu tình cộng chứng chân thường. Thử thế giới, tha thế giới, vô lượng chư thế giới, vô tận hàm thức tề thành Phật đạo. Tứ ân phổ báo, tam hữu quân tư, pháp giới chúng sanh, đồng viên chủng trí.

Chúng tụng: Chư Phật, chánh pháp, Bồ tát Tăng
Trực chí bồ đề ngã quy y
Ngã dĩ sở tu chư thiện căn
Vị lợi hữu tình nguyện thành Phật.

Sám chủ: Thế xuất thế gian. (3 lần, vỗ thủ xích)

Chúng hòa: Tuỳ nguyện sở thành. (3 lần)

Cẩn y du già giáo
Kiến trí khải pháp diên
Phổ nguyện chư hữu tình
Giai cộng thành Phật đạo.

Tả bạch: Thỉnh kết Viên mãn phụng tống ấn. Án qua tư la mục kía tra mục. (3 lần)

(Thầy sám chủ xuống đàn, chư vị kinh sư tiếp tục tụng thần chú 100 chữ Kim cang tát đỏa, 3 lần để bổ khuyết:)

Ngàn qua tư la tát đoả, tô tát ma da, ma nạp ba lạt da.

Qua tư la tát đoả, đế nô bát đế sắt tráp.

Đắc lị sừ di phấn ngoã.

Tô độ thúc di phấn ngoã.

A nô la ngật đô di phấn ngoã.

Tô độ thúc di phấn ngoã.

Tát lị qua ta đề di bất la da sát.

Tát lị qua cát lị ma, tô tạt di.

Mục đạt thích lị dương quách lỗ.

Hồng.

Ha ha ha ha hộc.

Phấn cát loan tát lị ngõa, đáp tháp cát đạt, qua tư la ma di môn tát.

Qua tư la phấn qua.

Ma ha tát ma da, tát đoả ha. (3 lần)

(Kệ hồi hướng:)

Thí thực công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát
Thập phương tam thế nhất thiết
Phật Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Chư tôn Bồ tát ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật

Tả bạch: Thượng lai tu thiết Mông Sơn, cam lộ pháp thực nhất diên, công đức viên mãn, vô hạn lương nhân, phổ triêm sa giới. (3 lần, câu cuối)

Chúng hòa: Hoà nam Thánh chúng. (3 lần)

***

Dịch nghĩa & chú thích

TRUNG KHOA DU GIÀ THÍ THỰC KHOA NGHI
TRUNG KHOA DU GIÀ THÍ THỰC KHOA NGHI

(Sau khi Thầy sám chủ và ban kinh sư niệm hương yết Tổ xong thì đi ra chánh điện để tham lễ Tam bảo, lúc đó ban lễ nhạc đánh điệu tham lễ. Thầy sám chủ lễ 1 lạy rồi qùy xuống niệm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, gia trì thủ xích, xướng bài Trầm nhũ rồi cử tán bài Giới định:)

Trầm nhũ chiên đàn tối thượng hương
Lư vàng vừa bén khắp mây vương
Ba ngàn thế giới hương ngào ngạt
Ứng hiện muôn màu nguyện cúng dường.4
 
Giới định chân hương
Vừa bén xông thiên thượng
Đệ tử kính thành
Lư vàng tỏa khôn lường
Phút chốc ngất trời
Thơm ngát cả mười phương
Thuở xưa Da Du
Thoát nạn tiêu tai chướng.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát (3 lần)

Sám chủ: Ba cõi thăng trầm thật đáng thương
Sáu nẻo luân hồi khổ khó đương
Vốn phải tư tu 5 lên thượng phẩm
Do vì theo vọng lạc quê hương.
Đường mê mờ mịt không nhựt nguyệt
Biển nghiệp mênh mông thiếu thuyền từ
Muốn khai Cam lộ vô giá hội 6
Trong đàn trước phải bạch Giác Hoàng.

(Thầy sám chủ qùy bạch:)

Nghe nói: Vầng hồng Tây lặn, bàng bạc hoàng hôn, đầy trời sao đêm lấp lánh, khắp đất đèn đuốc lập loè, vượn đen chim chóc quay về ổ, đường hồng người ngựa vội về làng, trống 7 tiêu lâu thúc giục mông lung, cỏ khe suối rì rào thảm thiết, cổng thành cấm vời cao đóng chặt, cửa nhà gỗ xộc xệch âm u, chính là lúc con người yên nghỉ, ma quỷ hiện hình, cũng là khi siêu độ cô hồn, thoát cõi U minh.

Giờ này, ngày tháng năm, nương theo lời Phật dạy, đệ tử là sa môn 8, kính đến trước án, trên thiết nghê đài 9, làm lễ phóng thí Mông Sơn 10 một bữa pháp thực cam lộ. Mỗi khi tham lễ Giác Hoàng, cúi xin đại chúng chung lời tán dương Tam Bảo:

Cúi đầu quy y Đại Giác Tôn Vô thượng Năng nhân
Thấy biết chúng sanh chịu khổ ương Từ cung Đâu Suất
Giáng xuống hoàng cung Núi tuyết tu hành
Trên đầu tổ thước ba tầng Qua sáu mùa xuân
Nếu ai quy y Phật Chẳng đoạ địa ngục
Cô hồn quy y Phật Chẳng đoạ địa ngục.
 
Cúi đầu quy y pháp ba thừa Lá bối lời thiêng
A Nan kết tập đại tạng kinh Câu cú siêu thăng
Hoa Nghiêm nhiệm mầu Diệu Pháp Liên Hoa
Kim Quang Minh, Tâm Địa Quán Kinh Phật Báo Ân
Nếu ai quy y pháp Chẳng đoạ ngạ qủy
Cô hồn quy y pháp Chẳng đoạ ngạ qủy.

Cúi đầu quy y tăng sáu hòa Hiển bày thần thông
Tam tạng tây thiên đi thỉnh kinh 11
Mười vạn hành trình Chí Công 12 ăn cáp La Thập 13 nuốt châm
Kiều Trần Như, Tân Đầu Lô Mười đại cao tăng 14
Nếu ai quy y tăng Chẳng đoạ bàng sanh
Cô hồn quy y tăng Chẳng đoạ bàng sanh.

Cúi đầu quy y Phật pháp tăng Tam bảo từ tôn
Cấp Cô trưởng giả mua Kỳ Viên Trải đầy tiền vàng
Thiện Tài đồng tử Năm mươi ba tham 15
Vượt sanh tử, cứu cô hồn Mau được siêu sanh
Nếu ai quy y Phật pháp tăng Tam bảo Chẳng đoạ A Tỳ
Cô hồn quy y Phật pháp tăng Tam bảo Chẳng đoạ A Tỳ. 16

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ gia trì lên mão Tỳ lô trước khi đội lên, vừa thán:)

Quan Âm bồ tát diệu khôn lường
Thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu
Ngàn nơi cầu thỉnh ngàn nơi ứng
Biển khổ thuyền giong cứu độ người.

Cử tán: Nam mô Đại bi Quán Thế Âm bồ tát.17

(Thầy sám chủ và ban kinh sư cùng đi ra đàn tràng, đến trước bàn Diện Nhiên Đại Sĩ mới dứt niệm Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát. Thầy sám chủ niệm hương phụng thỉnh Diện Nhiên đại sĩ và triệu thỉnh cô hồn trong sáu nẻo, dâng hương, cử tán:)

Quan Âm Bồ tát Diện Nhiên vương
Thống lãnh cô hồn đến đạo tràng
Hỷ xả từ bi thường cứu khổ
Hà sa ngạ qủy thảy siêu thăng. 18

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ và ban kinh sư đi đến trước bàn Ngũ phương, cử tán:)

Nam bắc đông tây bốn bộ châu
Trăm ngàn quốc độ rất đặc thù
Trên đỉnh Tu Di an cung điện
Đại địa cô hồn thoát khổ đau. 19

Đông phương thế giới A Súc Phật.
Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật.
Tây phương thế giới Di Đà Phật.
Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật.
Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật.
 
Tay nắm minh châu sáng chẳng mê
Tay cầm kim tích buộc thiện duyên
Ba cõi ngục tù bủa từ vân
Năm nẻo phong ba vững tay chèo.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát.
Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài
Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm qui mạng lễ.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Khải giáo A Nan Đà Tôn giả.
Hương thủy [ note] Hương thủy = hương thủy hải: Biển nước thơm. Theo vũ trụ quan Phật giáo, thế giới gồm có 8 núi, 8 biển, theo thứ tự từng lớp vây quanh núi Tu di. Trong đó, trừ biển thứ 8 là nước mặn, còn những biển kia đều chứa nước tám công đức, có mùi vị thơm tho, cho nên gọi là hương thủy.[/note] trùng trùng Hoa Tạng giới
Trời người vi nhiễu Pháp trung vương. 20

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Kế đến vị Thầy tả bạch lên đài, đứng cạnh chỗ ngồi của mình nơi bàn kinh sư, nâng ngang thủ lư, vỗ thủ xích và xướng thỉnh Thầy sám chủ đăng bảo toạ:)

Bảo toạ cao vời không ngại
Trên có lọng báu trời giăng
Thỉnh Thầy dời bước lên đài
Thay Phật thuyết giới cô hồn.

(Thầy sám chủ chắp tay hứa khả:)

Tròn sáng một điểm vốn chẳng không
Thể chứng vô vi hướng thượng tông
Ba đời chư Phật kìa một bước
Tạm lưu bảo tọa tôi xin đăng. 21

(Tả bạch vỗ thủ xích đáp:)

Trống nổi ba hồi đăng bảo toạ
Cô hồn vất vưởng thảy siêu thăng. (
câu này 2 lần)

(Ba hồi chuông trống bát nhã, Thầy sám chủ bước lên đài, đứng phía sau màn song khai, xoay mặt vào trong, định tâm, chuông trống vẫn đổ. Chư vị kinh sư đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình. Tiếp nối chuông trống là 3 hồi trống đạo cùng nhạc khí của ban lễ nhạc. Thầy sám chủ bấy giờ hành trì ấn chú để kết giới tràng 22. Vén màn song khai, Thầy sám chủ đã quay mặt ra trước đàn tràng.)

Tả bạch: Mở hội Mông Sơn tối thắng duyên
Giác Hoàng thương xót lợi nhân thiên

Hữu bạch: Nói kinh mật ngữ qua khốn khó
Giảng pháp chân thừa cứu đảo huyền 23

Kinh sư: Nan Đà tôn giả đang thiền định
Quán Âm cứu khổ hoá Diện Nhiên
 
Kinh sư: Từ tâm cứu tế tam muội thật
Cảm quả ân sâu vạn kiếp truyền. 24

(Thầy sám chủ hai tay nâng thủ lư, xướng tán:)

Cát tường hội mở Cam lộ môn 25 khai
Cô hồn vất vưởng thảy về đây
Nghe pháp dự cơm chay Thoát hẳn luân hồi
U ám cũng vừa bay. 26

Nam mô Vân Lai Tập Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Thầy sám chủ dâng hương, kết ấn Tam muội, bạch rằng:)

Một nén hương bày, chẳng từ trời giáng, đâu thuộc đất sanh, trước cả lúc lưỡng nghi còn chưa chuyển biến, nguồn cội lấp đầy ba cõi, sau cả khi thái cực vừa mới phân ly  , cành lá biến khắp mười phương, vượt qua nhựt nguyệt ánh quang hoa, bao hàm giang sơn nét tú lệ. Là giới, là định, là tuệ, chẳng cây, chẳng lửa, chẳng khói, thâu lại trong một vi trần, 27 bủa ra xông khắp pháp giới. Đệ tử đốt nén hương trầm, thành tâm cúng dường: Tam bảo thường trụ mười phương, muôn vạn tánh linh cõi nước, Thầy tổ truyền đăng nhiều đời, hết thảy Thánh chúng. Vô số phẩm loại, u hiển Thánh phàm đều nương chân hương này mà cùng cúng dường khắp cả. 28

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

Cử tán: Phật diện như là trăng tròn lặng
Như ngàn mặt nhựt phóng quang minh
Hào quang khắp chiếu mười phương cõi
Hỷ xả từ bi thảy đủ đầy. 29

Nam mô Tận hư không khắp pháp giới, quá hiện vị lai, Phật Pháp Tăng Tam bảo. (3 lần)

Nam mô Đăng Bảo Toạ Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Hạ màn, sau khi Thầy sám chủ an vị nơi bảo toạ, chư vị kinh sư cũng an tọa. Vén màn, vị tả bạch thán:)

Biển động triều dâng tiếng Phổ môn
Chín tầng sen ngát hiện đồng chân
Cam lồ giọt nước cành dương rải
Nhuần thấm sơn hà cảnh sắc xuân. 30

Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Thầy sám chủ tay trái cầm tịnh bình, tay phải bắt ấn Cam lộ, gia trì chân ngôn Làm sạch pháp giới: Án lam, vỗ thủ xích, xướng rằng:)

Phàm nước đây là, nước tám công đức [ note] Bát công đức thủy = nước đủ 8 đặc tánh qúi: 1. Trong sạch, 2. Mát mẻ, 3. Ngọt ngào, 4. Nhẹ nhàng, 5. Nhuần gội, 6. Không gây tai họa, 7. Hết bịnh kể cả bịnh đói và mọi thứ tội ác, 8. Trưởng dưỡng giác quan và thiện căn.[/note] từ thiên chân 31, rửa trước chúng sanh nghiệp cấu trần, vào đầy Tỳ Lô Hoa tạng giới 32, tắm gội trong đây thoát trầm luân 33. Nước chẳng rửa nước, gọi tuyệt diệu pháp thân, bụi không dơ bụi, rằng về làm chính mình 34. Nước này gột sạch thế giới, cọ rửa đàn tràng, rảy lên cây khô trở nên xanh tươi, làm sạch cõi dơ chuyển thành đất tịnh. Cho nên chỗ nói là, trong ngoài khoảng giữa 35 không dơ bẩn, Thánh phàm 36 u hiển toàn sạch trong.

Tả bạch: Cành liễu đã tuôn dòng cam lộ
Cho hay một giọt bủa mười phương

Hữu bạch: Dơ bẩn tanh hôi thảy sạch trừ
Khiến tiệc pháp này thường thanh tịnh.

(Thầy sám chủ, tay trái cầm tịnh bình, tay phải dựa bình theo dáng phò duyên, định tâm quán tưởng từ nơi chặn giữa chân mày của Quán Âm đại sĩ phóng ra một đạo hào quang chiếu thẳng vào trong bình nước.)

Sám chủ: Trong giáo pháp có mật ngôn, kính nên trì tụng:

Đồng tụng: Nam mô Đại bi hội thượng Phật bồ tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị đa. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà già. Ma ha phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát ba tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị. Sa ra sa ra. Tất lị tất lị. Tô lô tô lô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra da, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da, Bà lô cát đế, Thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ rót nước từ trong bình ra chén nhỏ sạch. Vị hữu bạch dâng Ngũ Phật quan lên Thầy sám chủ.)

Sám chủ: Năm phương năm Phật đại oai thần
Kết giới hàng ma khắp cõi trần
Trên mão Tỳ Lô chư vị hiện
Một lần chiêm bái thảy về chân. 37

(Thầy sám chủ gia trì lên Ngũ Phật quan, sau đó vị hữu bạch giúp gắn Ngũ Phật quan lên mão Tỳ Lô, đại chúng tán và tụng thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề:)

Cúi đầu quy y Tô tất đế
Thành tâm đảnh lễ Thất câu chi
Đệ tử xưng tán đại Chuẩn Đề
Xin nguyện từ bi thầm gia hộ. 38

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm, đát điệt tha: Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

Tụng: Thời đến pháp vương tọa
Trời người đều hộ trì
Con nay đăng hiển mật
Phụng thỉnh Tỳ Lô tôn. 39

(Hai tay nâng thủ lư, vỗ thủ xích, Thầy sám chủ xướng “Tỳ Lô Như Lai”, đại chúng đứng dậy chắp tay, hoà “Đại quang minh tạng”)

Sám chủ: Tỳ Lô Như Lai. (3 lần)

Chúng hoà: Đại quang minh tạng. (3 lần)

Tả bạch: Kết giới năm phương.

(Đại chúng an tọa.)

Cử tán: Hồng hồng án ma ni hồng
Trên trời dưới trời ai như Phật
Án ma ni hồng
Mười phương thế giới, án già hồng, không sánh bằng
Hồng hồng án ma ni hồng
Thế gian có gì con thấy hết
Án ma ni hồng
Tất cả không ai, án già hồng, sánh bằng Phật
Hồng hồng án ma ni hồng.
 
Đông phương thế giới A Súc Phật
Án ma ni hồng
Ngài thân sắc xanh, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng
Tay ấn giữ gìn xử kim cang
Án ma ni hồng
Chúng con chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.

Nam phương thế giới Bảo Sanh Phật
Án ma ni hồng
Ngài thân sắc đỏ, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng
Tay ấn giữ gìn ngọc ma ni
Án ma ni hồng
Chúng con chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.

Tây phương thế giới Di Đà Phật
Án ma ni hồng
Ngài thân sắc trắng, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng
Tay ấn giữ gìn hoa sen mầu
Án ma ni hồng
Chúng con chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.
 
Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật
Án ma ni hồng
Ngài thân sắc đen, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng
Tay ấn giữ gìn vòng giao nhau
Án ma ni hồng
Chúng con chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.
 
Trung ương thế giới Tỳ Lô Phật
Án ma ni hồng
Ngài thân sắc vàng, án già hồng, phóng quang minh
Hồng hồng án ma ni hồng
Tay ấn giữ gìn vòng ngàn tăm
Án ma ni hồng
Chúng con chí tâm, án già hồng, xưng tán lễ
Hồng hồng án ma ni hồng.40

Hộ án tát lỵ qua đát tha a nga đa, bố tư tất, độ tất, già lư kiết, can đích, nễ vĩ đích, sa bố đáp 41, bố tả minh cát tát mô, đích la tư phấn la, nạp tam ma, da già hồng. (3 lần) 42

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ hai tay nâng chén nước, thỉnh nước cam lộ:)

Cam lộ 43 trong bình Như lai để
Chính khử trần lao bất tịnh thân
Nay con gìn giữ ở trong tay
Rảy khắp pháp diên thường thanh tịnh.

Tả bạch: Chân ngôn Làm sạch pháp giới 44:

Sám chủ: Án lam, án lam sa ha. (3 lần)

Hữu bạch: Chân ngôn Điểm tịnh 45:

Sám chủ: Án già mục cát tạt la di ma nghênh tô lỗ tô lỗ sa ha. (3 lần)

Tả bạch: Chân ngôn Gia trì hoa gạo 46:

Sám chủ: Án qua tư la lỗ di già hồng. (3 lần)

Hữu bạch: Chân ngôn Gia trì bảo linh 47:

Sám chủ: Án qua tư la tát đáp già hồng

Án qua tư la khán trá già hồng. (3 lần)

Sám chủ: Án, (3 lần)

Chúng hòa: Già hồng 48. (3 lần)

(Thầy sám chủ sái linh bằng gạo 3 lần xong, chuyển linh 3 lần, tán thán công năng của linh xử, rằng:)

Con nay rung linh ngữ 49
Vang vọng mười phương xứ
Lễ thỉnh chư Thánh hiền
Thảy đều vân tập lại.

Tán: Tay trái cầm nắm linh bảy báu vi diệu
Hồng âm chấn động mười phương cùng ba cõi
Phạn âm rỗng rãng lay tỉnh tâm ma oán
Đập nát tà yêu, vọng lượng và ma quái.
Tay phải cầm giữ xử kim cang hàng ma
Đầy uy thế, nặng tám vạn bốn ngàn cân
Hủy diệt thiên và phi thiên ma quyến thuộc
Khiến thảy hồi quang phản chiếu sanh khát ngưỡng.
Nội ngoại ma oán, tam độc 50 cùng tứ hại 51
Chú thư, yểm muội, ma ba tuần, ngoại đạo
Ba vòng lửa nhọn, sức khiển ma đầy trời
Làm cho xa lìa những mộng tưởng điên đảo.
Thiên ma phẫn nộ trong bốn phương, tám hướng
Biết con làm pháp sự, lắng nghe tín thọ
Lang mang bát đát, bí mật diệu già đà 52
Khảy móng tay quét sạch hung ác, hiểm hoạ. 53

(Thần chú Mười hai nhân duyên:)

Án da đáp nghê, ma hê đô bất la, ba qua hê đôn đích sơn đáp tháp, cát đạt hiệt qua nhi đát đích sơn, tạt đích ni lỗ đích da bang bát đế, ma hạt thích la, ma nạp da sa ha. 54

(Đặt linh trên án, Thầy sám chủ xướng rằng:)

Đệ tử cùng tất cả hữu tình trong pháp giới, bắt đầu từ hôm nay trở đi, nhẫn đến trong thời gian chưa chứng bồ đề, thệ nguyện quy y Kim Cang Thượng sư và Tam bảo. 55

Tả bạch: Chân ngôn (quy y) Thượng sư, Tam bảo:

(Thầy sám chủ nâng một nắm hoa gạo trong lòng bàn tay trái, quán tưởng.)

Sám chủ: Nại mồ cô lỗ tỳ da, nại mồ bột tháp da, nại mồ đạt nhi ma da, nại mồ tang kiệt da 56. (3 lần, Tả bạch và Hữu bạch 2 lần sau)

Sám chủ: Án lị lị cáp cáp hồng hồng phấn đát.

Án thất lị ma cáp ca la cáp cáp hồng hồng phấn đát sa ha. (3 lần)

Sám chủ: Án, (3 lần)

Chúng hòa: Già hồng (3 lần)

(Thầy sám chủ cầm hoa gạo rải sái vào hư không, quán tưởng hoa gạo ấy rơi xuống biến thành hương hoa, phẩm vật cúng dường Tam bảo. Tả bạch vỗ thủ xích, thán rằng:)

Bày biện hương hoa lập bảo đàn
Trùng trùng Phật cảnh trong tóc tơ, 57
Tâm dung diệu lý, hư không nhỏ
Đạo khế chân như, pháp giới to, 58
Tướng hảo từ bi, trăng thu sáng
Hoá thân vời vợi, mây chiều bồng, 59
Khói hương lãng đãng chiêm ứng hiện
Vạn vật bao la hải ấn trùm. 60

(Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, toàn thể đại chúng đứng dậy chắp tay, hòa theo lời xướng thỉnh:)

Sám chủ: Thích Ca Như Lai.

Chúng hoà: Chứng minh công đức.

Sám chủ: Quan Thế Âm Bồ tát.

Chúng hoà: Mật thuỳ gia hộ.

Sám chủ: A Nan Đà tôn giả.

Chúng hoà: Hưng quyền khải giáo.

(Đại chúng an tọa. Rung linh 3 lần, rồi niệm kệ Tự tánh:)

Phương tiện tự tánh, thể chẳng hư
Tạng thức kim cang vẫn y như 61
Tuệ giác cao tột siêu việt tướng
Con cũng nương đây mà thành tựu. 62
Tự tánh tuệ giác, tánh thẳm sâu
Diễn nói pháp âm thật nhiệm mầu 63
Từ vô sanh hiện thân phương tiện
Việc làm này đây nguyện được thành. 64

(Tụng tiếp kệ Làm sạch đất: 65 )

Chân trời góc biển có đất đai
Ngói sỏi cát đá không còn phủ
Đất báu lưu ly bằng phẳng xinh
Mềm mại tinh tế nguyện an trụ.
Như nước Cực lạc thật trang nghiêm
Đất bằng bảy báu, hoa giăng rũ
Ao đẹp, vườn xinh nhiều khôn tả
Cùng pháp âm lớn nguyện đủ đầy.
Từ xuất thế gian lại biến hiện
Mọi thứ bảy báu được thành tựu
Vô lượng ánh sáng chiếu khắp nơi
Chư Phật, Bồ tát nguyện an trụ 66 .

(Tụng thần chú Âm nhạc: 67 )

Án qua tư la, khán chi di, la nạp, la nạp bất la, la nạp bất la, la nạp tam bất la, la nạp tam bất la, la nạp tát lỵ qua, bột tháp xích đích la, bất la tạt lỵ tháp, ma hạt bất la ni nha, ba la miệt đáp na, đạt tốc ba vi tát lỵ qua, tháp lỵ ma, kía lỵ, đạt da tán, đa sa nạp cát lỵ hồng hồng, phấn tra sa ha. (3 lần)

Tả bạch: Chân ngôn Khiển ma 68:

Sám chủ: Án qua tư la, già di lỵ đạt, côn tra lợi, cát nạp cát nạp, hồng hồng, phấn tra. (3 lần)

Tả bạch: Chân ngôn Phục ma 69:

Sám chủ: Án qua tư la, nã kháp già hồng.

Tả bạch: Chân ngôn Hoả luân 70:

Sám chủ: Án qua tư la, tá la già nại lặc, hạt nại đáp hạt, ba tạt ma tháp, bang tạt la nạp, hồng, phấn tra. (3 lần)

(Tả bạch: Chân ngôn Mạn đà la 71: )

Sám chủ: Án tát lỵ qua, đáp tháp cát đáp la đích, nại ma hạt mạn đáp lặc, bố tạt di khát, tát mô đích la, tư phấn la nạp, tam ma da già hồng. (3 lần)

(Thầy sám chủ tay nâng ngang thủ lư, vỗ thủ xích, bạch rằng:)

Phật Pháp Tăng bảo, thể biến mười phương, cung kính thỉnh cầu, hẳn mong cảm ứng. Nay là lúc khởi đầu phát huy ý nghĩa thí thực, trước tiên phải quy kính Tam bảo để cầu mong pháp sự được tốt đẹp trọn vẹn, thứ nữa là để thành tựu nhân tố ưu việt 72. Kính xin đại chúng từ bi, đồng thanh ứng hoà:

(Thầy sám chủ nâng thủ lư, cử tán Tam quy y:)

Chí tâm tín lễ Phật đà da, đấng phước tuệ 73, tròn ba giác, đủ muôn đức, thầy điều ngự người trời, án già hồng, bậc cha lành phàm Thánh. Từ chân giới, ứng giáng thần 74, thương hoá khắp, thời gian dọc ba đời, không gian ngang mười phương 75. Nổi pháp lôi, gióng pháp cổ, rộng nói pháp quyền thực, án già hồng, mở lớn đường phương tiện 76. Nếu quy y năng tiêu diệt địa ngục khổ. Phật tử nếu quy y năng tiêu diệt địa ngục khổ.

Chí tâm tín lễ Đạt ma da, pháp ly dục 77, cất bảo tạng, chứa ngọc hàm, kết tập nơi Tây vực, án già hồng, phiên dịch truyền Đông độ. Tổ sư hoằng, hiền triết giải, thành chương sớ, ba thừa phân đốn tiệm, năm giáo định tông thú 78. Qủy thần vâng, long thiên giúp, mê ngộ tay chỉ trăng 79, án già hồng, trừ nóng cam lộ thật. Nếu quy y năng tiêu diệt ngạ quỷ khổ. Hữu tình nếu quy y năng tiêu diệt ngạ qủy khổ.

Chí tâm tín lễ Tăng già da, bậc tôn kính 80, thầy năm đức 81, chúng sáu hoà 82, lợi sanh làm sự nghiệp, án già hồng, hoằng pháp là việc nhà. Lánh phồn hoa, thường thiền toạ, chốn lặng lẽ, che thân mặc áo nạp, lấp bụng ăn rau dưa. Bát thâu rồng, gậy can cọp 83, đèn pháp thường chiếu khắp, án già hồng, ấn Tổ trao truyền nhau. Nếu quy y năng tiêu diệt bàng sanh khổ. Cô hồn nếu quy y năng tiêu diệt bàng sanh khổ. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

(Thầy sám chủ đặt thủ lư lên án, xướng tụng:)

Chúng con phát tâm rộng lớn:

Quy y Kim Cang Thượng sư.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Con nay phát tâm chẳng vì mình mà cầu xin phước báu người trời, cầu quả vị Thanh văn, Duyên giác, cho đến các địa vị Bồ tát quyền thừa, mà chỉ y theo đại thừa tối thượng, phát tâm bồ đề 84, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một lúc đồng được quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Kính lạy mười phương điều ngự sư
Giảng dạy thanh tịnh vi diệu pháp
Ba thừa, bốn quả giải thoát tăng 85
Cúi xin xót thương đến pháp hội.

Tả bạch: Phụng thỉnh Tam bảo.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

(Đại chúng đứng dậy chắp tay cùng hoà, 2 vị kinh sư nâng 2 đài hương, 2 vị khác nâng 2 đài đăng, Thầy sám chủ nâng thủ lư, thỉnh rằng:)

Sám chủ: Nam mô một lòng phụng thỉnh, tận hư không khắp pháp giới, vô số vi trần cõi nước, chư Phật Pháp Tăng, Kim cang Mật Tích 86, vệ pháp thần vương 87, thiên long tám bộ 88, bà la môn tiên 89, tất cả Thánh chúng.

Tả bạch: Nam mô một lòng phụng thỉnh, tận hư không khắp pháp giới, vô số vi trần cõi nước, chư Phật Pháp Tăng, Kim cang Mật Tích, vệ pháp thần vương, thiên long tám bộ, bà la môn tiên, tất cả Thánh chúng.

Hữu bạch: Nam mô một lòng phụng thỉnh, tận hư không khắp pháp giới, vô số vi trần cõi nước, chư Phật Pháp Tăng, Kim Cang Mật Tích, vệ pháp thần vương, thiên long tám bộ, bà la môn tiên, tất cả Thánh chúng.

Tả bạch: Xin nguyện, chẳng trái lời thề, xót thương hữu tình, đêm nay giờ này, quang lâm pháp hội.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.90

(Đại chúng an tọa.)

Sám chủ: Kính nương Du già giáo 91
Thiết lập mạn đà la 92
Xin nguyện Tam bảo tôn
Từ bi thương nạp thọ.

Tả bạch: Ấn hiện đàn nghi 93.

Sám chủ: Án qua tư la, tạt giới la, hồng, tạt, hồng, bang, hộc. (3 lần)

(Đại chúng niệm danh hiệu 35 đức Phật:)

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài
Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm qui mạng lễ.
 
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật
Nam mô Bảo Quang Phật
Nam mô Long Tôn Vương Phật
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật
Nam mô Bảo Hoả Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Phật
Nam mô Vô Cấu Phật
Nam mô Ly Cấu Phật
Nam mô Dũng Thí Phật
Nam mô Thanh Tịnh Phật
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
Nam mô Ta Lưu Na Phật
Nam mô Thuỷ Thiên Phật
Nam mô Kiên Đức Phật
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
Nam mô Quang Đức Phật
Nam mô Vô Ưu Đức Phật
Nam mô Na La Diên Phật
Nam mô Công Đức Hoa Phật
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật
Nam mô Tài Công Đức Phật
Nam mô Đức Niệm Phật
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
Nam mô Thiện Du Bộ Phật
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. 94

Nguyện đem công đức hơn hết này
Hồi hướng vô thượng chân pháp giới
Tam bảo bản thể và biểu tượng
Nhị đế dung thông tam muội ấn
Biển công đức vô lượng như thế
Con nay thảy xin trọn hồi hướng. 95
Thân, miệng, ý nghiệp của chúng sinh
Tà kiến, báng bổ, chấp ngã pháp
Cùng loại như vậy bao nghiệp chướng
Thảy đều tiêu diệt hết không còn
Mỗi niệm trí trùm khắp pháp giới
Rộng độ chúng sinh được bất thoái. 96
Nhẫn đến hư không thế giới cùng
Chúng sinh, nghiệp, phiền não có tận
Bốn pháp như vậy rộng không ngằn
Nguyện xin hồi hướng cũng như vậy. 97

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát ma ha tát (3 lần) 98

Tỳ Lô Giá Na Phật
Nguyện lực khắp sa giới
Trong hết thảy quốc độ
Thường chuyển pháp vô thượng.

Sám chủ: Đại chúng mặc niệm Tâm kinh một biến.

(Lễ nhạc vẫn trỗi, đại chúng tịnh tâm mặc niệm Tâm kinh)

Sám chủ: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. (3 lần)

Chúng hòa: Bồ đề tát bà ha. (3 lần)

(Tụng Khải cáo thập phương 99, đầu tiên thầy sám chủ khởi xướng, câu kế tiếp là vị tả bạch, sau đó là thầy sám chủ, cứ thế xoay vần cho đến hết bài. Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, xướng:)

Kính bạch mười phương
Hết thảy chư Phật
Bồ tát bát nhã
Kim cang, chư thiên
Vô lượng Thánh hiền
Trong các nghiệp đạo 100
Con nay xin đem
Tâm từ bi lớn
Nương thần lực Phật
Kính thỉnh mười phương
Tận hư không giới.
Ba đường, địa ngục
Và các cõi dữ,
Tất cả ngạ qủi
Nhiều kiếp đói khát,
Chư ty Diêm la
Thiên tào, địa phủ
Nghiệp đạo minh quan
Bà la môn tiên,
Người chết lâu xa
Linh hồn đồng nội
Chư thiên hư không
Cùng các quyến thuộc
Nhiều loại quỷ thần.
Cúi xin chư Phật
Bồ tát bát nhã
Kim cang, chư thiên
Thánh hiền vô lượng
Trong các nghiệp đạo
Nguyện ban oai quang
Thương hộ niệm thêm.
Khắp nguyện mười phương
Tận hư không giới
Thiên tào, địa phủ
Nghiệp đạo minh quan
Vô lượng ngạ quỷ
Cha mẹ nhiều đời
Người chết lâu xa
Bà la môn tiên,
Hết thảy oan gia
Cậy nhờ tài mạng,
Nhiều thứ loại tộc
Khác loại quỷ thần
Mỗi cùng quyến thuộc,
Nhờ sức Như lai
Vào thời khắc này
Quyết định về đây
Được Như lai cho
Thượng diệu pháp vị
Thanh tịnh cam lồ
Uống ăn đầy đủ
Thấm nhuần ruộng thân
Phước đức, trí tuệ
Phát tâm bồ đề
Rời hẳn tà hạnh
Quy kính Tam bảo
Khởi lòng thương lớn
Lợi ích hữu tình
Cầu đạo vô thượng
Chẳng thọ luân hồi
Các quả ác khổ
Thường sanh nhà lành
Lìa các sợ hãi
Thân thường thanh tịnh
Chứng đạo vô thượng
Miệng thường thanh tịnh
Chứng đạo vô thượng
Ý thường thanh tịnh
Chứng đạo vô thượng.

(Kế đến là sáu phần hiến cúng Thượng sư, Tam bảo:)101

Mười phương tất cả cõi
Chư Phật, chúng Bồ tát
Vô lượng bậc Thánh hiền
Cùng các quan nghiệp đạo
Xin nguyện từ bi lớn
Giáng lâm pháp hội này.
Tiếp thọ hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc
Chút ít dâng cúng dường

Tán: Chữ hồng tuôn ra hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc thiên mẫu
Một mặt, bốn tay phóng quang minh
Hai tay trên ấn cầm diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc
Hai tay dưới ấn vòng giao nhau
Hồng, án già hồng, án ma ni hồng, hộc rị
Diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc thiên mẫu cúng dường Phật
Nguyện Phật từ bi thương nạp thọ.
Nhân duyên tự tánh nơi xuất sanh 102
Bao nhiêu chủng loại vi diệu hoa, hương, đăng, đồ, quả, nhạc
Hiến cúng Thượng sư, Tam bảo tôn
Xin nguyện từ bi thương nạp thọ. 103

Hộ án, tát ly qua, đát tha a nga đa, bố tư tất, độ tất, á lô cát, can đích, nễ vi đích, sa bố đáp, bố tả minh hát, tam mồ đích la, tư phát la nạp, tam ma á hồng.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Thầy sám chủ kết ấn Vận tâm cúng dường [/note] Ấn vận tâm cúng dường: Chắp tay, các ngón bàn tay phải đan xen các ngón bàn tay trái, quán tưởng phía trên thủ ấn có một chữ án màu hoàng kim, biểu trưng chân lý của pháp thân, nơi lưu xuất hương hoa đăng đồ cõi trời, tràng phan bảo cái, các thứ kỷ nhạc, linh báu, màn ngọc, lầu các trang nghiêm, y phục, vòng hoa cõi trời v.v… Thầy sám chủ quán tưởng các thứ cúng dường ấy tràn đầy hư không, thành tâm mà dâng cúng. Sự cúng dường này thật là thù thắng nhiệm mầu.[/note], sau đó tụng kệ Quán Âm:)

Trên đỉnh Phổ Đà thường nhập định
Tuỳ duyên phó cảm mặc nơi đâu
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê
Nên gọi tên là Quán Tự Tại. 104

Tả bạch: Kế nhập Quán Âm thiền định. 105

Đồng tụng: Nam mô vô tận Tam bảo tôn 106
Con nay thệ phát bồ đề tâm
Cúi xin từ bi đến tiếp thọ
Mau chứng Quán Âm vi diệu thân.
Tả bạch: Lắng lòng khép mắt quán tâm tư
Tròn đầy trăng sáng lặng treo không
Tự chủng phóng quang thành sen đoá 107
Trong hoa có đức Quán Tự Tại
Tướng tốt đầy đủ chẳng so bì
Tay trái cầm nhành hoa sen báu
Tay phải bày thế cánh sen khai. 108
Bồ tát suy tư thân chúng sanh
Vốn đủ tánh giác, dụ hoa sen
Thanh tịnh pháp giới, không hoặc nhiễm
Tám cánh sen đều có Như lai. 109
Như lai nhập định già phu tọa
Mỗi vị mặt hướng Quán Tự Tại
Cổ mang vầng quang, thân kim sắc
Ánh sáng chói lọi rất rực rỡ. 110
Kế tưởng hoa này lớn dần ra
Lượng lớn bao trùm khắp hư không
Tưởng hoa tuệ giác chiếu pháp giới
Hải hội Như lai thật rộng lớn. 111
Nếu tâm chẳng rời thiền định này
Thương xót hết thảy chúng hữu tình
Hoa tuệ chiếu soi thoát khổ não
Liền như Bồ tát Quán Tự Tại. 112
Hoa sen thâu nhỏ như lúc trước 113
Lại kết Tự Tại Quán Âm ấn

Sám chủ: Gia trì bốn chỗ 114tụng mật ngôn Tự thân cũng là Quán Tự Tại 115.

Hữu bạch: Kế nhập ấn Quán Âm thiền định. 116

Sám chủ: Án qua tư la tháp la ma hộc rị. (3 lần)

Chúng hòa: Hồng đắc lãm, hộc rị a. (3 lần) 117

Sám chủ: Nguyện đem công đức thiền định này
Hồi hướng chúng sanh trong pháp giới
Đồng thấy Tây phương Vô Lượng Quang
Thành tựu Phổ Hiền nguyện quảng đại.

Nếu ai muốn biết rõ
Ba đời tất cả Phật
Nên xét thể vạn hữu
Hết thảy do tâm tạo. 118

Tả bạch: Kế kết ấn phá địa ngục.119

Sám chủ: Na ma a sắt tra, a sắt tra, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bột tháp, câu chi nẫm, án tả lặc nạp, phạ bà tế, đề lị đề lị hồng. (3 lần)

Do sức oai thần
Của ấn chú này
Bao nhiêu cửa nẻo
Địa ngục các đường.

Sám chủ: Do ấn chú này. (3 lần)

Chúng hoà: Bỗng nhiên tự mở. (3 lần)

Tả bạch: Địa Tạng, Thập Vương mở lòng thương

Hữu bạch: Xét án nêu tên nhận thiện duyên

Kinh sư: Cô hồn nghe theo lời Phật dạy

Kinh sư: Nguyện nhờ pháp lực được sanh thiên.

(Thầy sám chủ tay nâng thủ lư, đại chúng đứng dậy, đồng kính thỉnh:)

Tả bạch: Phụng thỉnh Địa Tạng Vương Bồ tát.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

Sám chủ: Nam mô một lòng phụng thỉnh, chúng sanh độ hết, mới chứng bồ đề, địa ngục chưa không, thệ chẳng thành Phật.

Nay xin phụng thỉnh, U minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát ma ha tát.

Tả bạch: Nam mô một lòng phụng thỉnh, tay cầm phan cái 120, thân quải vòng hoa, dắt chúng sanh về Cực lạc hương quê, dẫn cô hồn phó đạo tràng pháp hội. Nay xin phụng thỉnh, trên đường U minh, Dẫn Hồn Vương Bồ tát ma ha tát.

Hữu bạch: Nam mô một lòng phụng thỉnh, Tần Quảng, Sở Giang cùng Tống Đế; Ngũ Quan, Diêm La, Biến Thành Vương; Thái Sơn, Bình Chánh hai minh vương; Đô Thị, Chuyển Luân mười điện chúa 121, cõi Diêm ma la chưởng phán âm ty 122, Phong đô mười tám ngục vương 123 thống lãnh một miền âm cảnh.

Tả bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, quang lâm pháp hội.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.

(Đại chúng an tọa. Thầy sám chủ bạch:)

Lòng từ bình đẳng
Sức đạo vô biên
Trước Phật thành tâm
Xưng dương bảo hiệu.

Tụng: Nam mô Đa Bảo Như lai, Quảng Bác Thân, Diệu Sắc Thân, Cam Lộ Vương Như lai. Nam mô Bạt già phạt đế. 124

Tiếng chú 125 vút cao mây ngàn trôi Đường xa xôi
La hán sanh vui thôi oán kết.

Án,
tô nảnh tô nảnh dĩ vi nhiễu 126,
hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.
Ngô đồng lá rụng mưa thu về Đêm si mê
Triệu thỉnh cô hồn về dự lễ.

Án,
thừa thử thừa thử thượng liên đài 127,
hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.
Đạo tràng đêm nay tiệc pháp bày Ơn về đây 128
Triệu thỉnh cô hồn phó hội đầy.

Án,
tiêu lâu tiêu lâu cổ giao bi 129,
hộ án, tất tri tất xả tả nẵng, dệ hề dệ hề, tát ly qua mẫu đà nẫm da, sa ha.
Án, bộ bộ đế ri, già rị, đa rị, đát đa nga đa da (3 lần)
Cô hồn nghe triệu, hãy mau mà về.

Sám chủ: Một lòng triệu thỉnh: Ác vàng tên ruỗi, thỏ bạc thoi đưa, nhớ cốt nhục đã chia ly, thấy anh hồn còn đâu đó. Một lần triệu thỉnh, lư bén danh hương, tiến bạt hương linh, tánh  huý , một vị thần hồn.

Tả bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Sám chủ: Một lòng triệu thỉnh: Xa trông núi thanh tú, gần nghe nước lững lờ, xuân đi hoa còn đó, người về chim chẳng bay. Đôi lần triệu thỉnh, vài lượt dâng hương, tiến bạt hương linh, tánh huý , một vị thần hồn.

Tả bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Sám chủ: Một lòng triệu thỉnh: Đời nổi trôi giấc mộng, thân rỗng tuếch chẳng bền, nương sức từ Tam bảo, mở được lối siêu thăng. Ba lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu vong, tiến bạt hương linh, tánh huý , một vị thần hồn.

Tả bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

(Thỉnh 12 loại cô hồn:) 130

Sám chủ: 1. Một lòng triệu thỉnh: Mấy trào đế chúa, nhiều đời hầu vương, chín trùng cung điện nguy nga, hùng cứ giang sơn vạn dặm.

Tả bạch: Chiến hạm về tây, ngàn năm vương khí còn đâu, xe loan đi bắc, năm nước 131 tiếng oán chưa tan.

Hữu bạch: Hỡi ôi, đỗ quyên thảng thốt hoa đào nguyệt, máu nhuộm cành cây hận mãi hoài.

Tả bạch: Như vậy các bậc hầu vương bá tước, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 2. Một lòng triệu thỉnh: Dựng đàn bái tướng, lập tiết phong hầu, sức dời kim đảnh ngàn cân, thân đắp trường thành muôn dặm.

Tả bạch: Trướng hùm sương lạnh, công lao hạn mã 132 chiến binh, gió lặng địch lui, không phụ phan long 133 hoài vọng.

Hữu bạch: Hỡi ôi, tướng quân chiến mã còn đâu nữa, hoa đồng cỏ nội vấn vương sầu.

Tả bạch: Như vậy các bậc anh hùng tướng soái, một loại cô hồn các chúng

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 3. Một lòng triệu thỉnh: Năm triều tài tuấn, trăm quận hiền lương, ba năm thanh bạch làm quan, một mảnh lòng trung báo chúa.

Tả bạch: Châu nam huyện bắc, lìa xa đất tổ quê cha 134, góc biển chân trời, viễn táng bồng lai hoang đảo.

Hữu bạch: Hỡi ôi, quan huống đìu hiu theo dòng nước, ly hồn mờ mịt cách Dương quan 135.

Tả bạch: Như vậy các bậc văn quan tể phụ, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 4. Một lòng triệu thỉnh: Cửa vàng 136 tài tử, nhà trắng thư sinh, thám hoa 137 rảo bước rừng văn, vấn đáp 138 vào ra học viện 139.

Tả bạch: Đom đóm thắp đèn, ba năm chữ nghĩa công phu, nghiên sắt mài mực, mười năm ứng thí 140 đắng cay.

Hữu bạch: Hỡi ôi, bảy thước lụa hồng đề tên họ, một chén đất vàng thốt văn chương.

Tả bạch: Như vậy các bậc văn nhân cử tử, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 5. Một lòng triệu thỉnh: Xuất trần thượng sĩ, phi tích cao tăng, chuyên tu ngũ giới tịnh nhân, phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

Tả bạch: Hoa vàng trúc biếc, không đàm bí mật chân thuyên 141, trâu trắng tôi đen 142, diễn thuyết khổ không diệu kệ.

Hữu bạch: Hỡi ôi, canh ba trăng lạnh qua song cửa, nhà thiền leo lét ánh đèn khuya.

Tả bạch: Như vậy các bậc Thích tử tri y 143, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 6. Một lòng triệu thỉnh: Mũ vàng dã khách, cốt cách nhà tiên, tu chơn trong động đào nguyên, dưỡng tánh trên cồn lãng uyển.

Tả bạch: Ba hoa chín luyện 144, thiên tào chưa hứa đề danh, bốn đại vô thường, địa phủ khó dung chuyển hạn.

Hữu bạch: Hỡi ôi, quán ngọc 145 sương hàn lò đơn lạnh, đàn tế phong sầu hoa hạnh mong 146.

Tả bạch: Như vậy các bậc huyền môn đạo sĩ, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 7. Một lòng triệu thỉnh: Giang hồ khách trọ, nam bắc giao thương, kiếm tiền muôn dặm bôn ba, chứa của ngàn vàng mua bán.

Tả bạch: Phong ba bất trắc, thân chôn bụng cá còn chi, đường đi khó phòng, mạng táng đường dê 147 hung hiểm.

Hữu bạch: Hỡi ôi, phách trệ ngẫn ngơ mây phương bắc, hồn khách mơ màng nước trời đông.

Tả bạch: Như vậy các bậc lữ khách tha hương, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 8. Một lòng triệu thỉnh: Ao nhung chiến sĩ, ra trận thanh niên, đánh nhau dưới ngọn cờ hồng, giết giặc trong rừng đao sáng.

Tả bạch: Trống vàng vừa thúc, phút chốc bức phá vòng vây, thắng bại chưa phân, trận địa thịt da vung vãi.

Hữu bạch: Hỡi ôi, cát vàng văng vẳng nghe quỉ khóc, xương trắng ngậm ngùi chẳng ai thâu.

Tả bạch: Như vậy các bậc chiến sĩ trận vong, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 9. Một lòng triệu thỉnh: Mang thai mười tháng, ngồi cỏ ba hôm, trước mừng loan phụng hòa minh 148, sau mong hùng bi hiệp mộng 149.

Tả bạch: Đau bụng rên la, cát hung chỉ một đường tơ, ngói ngọc chưa phân, mẹ con đều vào cõi chết 150.

Hữu bạch: Hỡi ôi, mưa giông dập vùi cành hoa nở, mây mù che lấp ánh trăng treo.

Tả bạch: Như vậy các bậc sản nạn huyết hồ, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 10. Một lòng triệu thỉnh: Bốn phương man rợ 151, đui điếc ngọng câm, nhọc siêng bỏ mạng dân đen, ganh tỵ hại thân tỳ thiếp.

Tả bạch: Khinh khi Tam bảo, tội khiên chất chứa hà sa, ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Hữu bạch: Hỡi ôi, đêm dài mù mịt khi nào sáng, u quan man mác biết về đâu.

Tả bạch: Như vậy những hàng sân ngoan bội nghịch, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 11. Một lòng triệu thỉnh: Cung vi mỹ nữ, khuê các giai nhân, mặt dồi son phấn khoe nhan 152, áo tẩm hương ngây tranh sắc 153.

Tả bạch: Mây tan mưa tạnh, hồn phiêu kim cốc đào viên, trăng khuyết hoa tàn, ruột đứt mã ngôi dịch quán.

Hữu bạch: Hỡi ôi, phong lưu thuở ấy còn đâu nữa, dương biếc cỏ thơm lạnh đầu lâu.

Tả bạch: Như vậy các bậc quần thoa phụ nữ, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

Sám chủ: 12. Một lòng triệu thỉnh: Ăn mày đói lạnh, người tù thê lương, gặp cơn thuỷ hoả hại thân, chạm mặt hổ lang bỏ mạng.

Tả bạch: Treo cổ độc dược, ngàn năm oán khí chưa tan, đánh đập khảo tra, một điểm kinh hồn còn mãi.

Hữu bạch: Hỡi ôi, thước kêu sương khói biếc mưa chiều, lá vàng thu hắt quạ cô liêu.

Tả bạch: Như vậy các bậc thương vong hoạnh tử, một loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh.

(Lời thỉnh chung:)

Sám chủ: Một lòng triệu thỉnh: Sáu đường pháp giới, mười loại cô hồn, Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa, trần sa chủng loại, nương cây dựa cỏ, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, vong linh đây đó, bà con quyến thuộc, nhiều loại cô hồn các chúng.154

Tả bạch: Một lòng triệu thỉnh: Sáu đường pháp giới, mười loại cô hồn, Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa, trần sa chủng loại, nương cây dựa cỏ, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, vong linh đây đó, bà con quyến thuộc, nhiều loại cô hồn các chúng.

Hữu bạch: Một lòng triệu thỉnh: Sáu đường pháp giới, mười loại cô hồn, Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa, trần sa chủng loại, nương cây dựa cỏ, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, vong linh đây đó, bà con quyến thuộc, nhiều loại cô hồn các chúng.

Tả bạch: Xin nguyện, nương Tam bảo lực, nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay, về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Sám chủ: Vừa rồi triệu thỉnh đã quang lâm, nay có điệp văn kính nên tuyên đọc.

(Thầy sám chủ tuyên điệp xong, vỗ thủ xích một cái, vị tả bạch dẫn dụ thêm bài văn răn nhắc, rằng:)

Từng nghe, khắp đại địa sơn hà, khoảng không hành thuỷ lục, cô hồn trệ phách, hoạnh tử yểu vong, trên từ vương hầu khanh tướng, dưới đến sĩ nông công thương, già trẻ nam nữ, hoặc ngục tù giam giữ, hoặc chết thảm sa trường, hoặc chết đuối sụp hầm, lửa bỏng trúng độc, thắt cổ tự vẫn, sản nạn bỏ mình, bịnh dịch chết yểu, hoặc sấm sét tan thây, phép nước gia hình, bùa chú mất mạng. Các sự chết chóc như vậy, thật khó tường trần, đã không mộ phần để mà thác gởi, nói chi từ đường con cháu phụng thờ. Thế nên, hồn ngẩn ngơ dòng suối rừng sim, phách lẩn thẩn đầu nghềnh bến nước 155, mưa bay gió thoảng sớm hôm, nóng lạnh chợt về sau trước. Bốn mùa không có cốt nhục truy hồn, tám tiết thiếu cả thân bằng cúng tế. Đau đớn nhẽ không hương không khói, phận mồ côi

lần lữa đêm đêm. Khí âm mờ mịt trước sau, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu 156. May mà gặp hội vô giá đêm nay, trên nhờ hoằng nguyện công đức mật ngôn, cô hồn vất vưởng hà sa, từ nay vào Thánh ra phàm, oan khiên thân thích nhiều đời, từ đây nhờ ơn giải thoát.

Sám chủ: Ồ, liên đài chẳng rời đương xứ, tịnh độ ngay tại mục tiền, không nhọc búng tay chứng vô sanh, nơi tâm tham lễ Quán Tự Tại.

Nam mô Tiến Vãng Sanh Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

( Vị tả bạch vỗ thủ xích, vịnh kệ rằng:)

Giác hoàng mật ngữ đẹp hoàng đô
Tỏ rõ tông phong đâu cũng vô
Bầu trời tươi tốt đầy sao sáng
Muôn vật rạng ngời hương nến tô
Dìu dắt bốn loài lên cửu phẩm
Nắm tay sáu nẻo khỏi tam đồ
Đêm nay chính thật đêm mầu nhiệm
Chuông khánh hoà giao giúp hồn cô.157

(Thán Khô lâu:)

Ngày trước, nhân một chuyến rong chơi du ngoạn tang bồng, bỗng bắt gặp một chiếc đầu lâu của ai đó. Kia là một nấm mồ vô chủ cỏ mọc um tùm xen lẫn những cây gai. Lạnh rả rích. Một cơn gió thoảng cuốn chơi vơi những chiếc lá sầu.

Vài giọt nước còn đọng trên chiếc đầu lâu nằm bên bờ nước. Nó vẫn nằm đó tự bao giờ, dãi dầu với gió mát trăng thanh, với cỏ biếc hoen mờ. Lạnh tím ngắt. Vẫn không có ai lai vãng làm bầu bạn. Chiếc đầu lâu bên vệ đường, phải chăng là người quân tử ? Anh là ai ? Trong nhà có một người thân mất đi, buồn mưa bay gió thoảng, khổ sương phủ tuyết rơi, đau ruột gan, lệ dầm dề. Chiếc đầu lâu khô nằm im ấy chỉ còn thấy in đậm hai hố mắt sâu thẳm. Chao ôi, kiếp phù sanh đếm được bao năm. Ác vàng tên ruỗi, thỏ ngọc thoi dong, trăm năm kiếp sống trong một sát na. Chớ dần dà. Hãy sớm cầu xuất ly. Thật là biển khổ cho kiếp làm ma. Các thí chủ đêm nay, sửa soạn hội minh dương. Trong lò kim hương, đốt nén nhang thơm ngào ngạt, triệu khắp cô hồn phó đạo trường. Tiêu tội chướng. Tiếp nhận ân phước, mau vãng sanh cõi Tây phương. Tiếp nhận ân phước, mau vãng sanh cõi Tây phương.

Trước nay triệu thỉnh, đều đã về đây, đại chúng từ bi, đồng thanh thán trạo:

Sửa soạn trai diên
A Nan nhân duyên khởi
Quan Âm cứu khổ
Thị hiện Tiêu diện tướng
Niệm Phật tuyên dương
Bí mật công đức lực
Cứu giúp cô hồn
Về nhận cam lồ vị.
Cận đại triều trước
Đế chúa tôn vinh vị
Thân thích hầu vương
Lá ngọc cành vàng quí
Chủ quản trong cung
Thể nữ, tần phi loại
Mộng đứt hoa chờ
Về nhận cam lồ vị.
Quốc sĩ triều thần
Bình trị giúp thời thế
Chăm sóc lê dân
Chưa toại trung lương chí
Thất sủng ưu hoài
Lưu đày biên cương địa
Nhớ nước mơ hồn
Về nhận cam lồ vị.
Võ tướng nhung thần
Thống lãnh tam quân đội
Lâm trận giao tranh
Kèn trống náo đất trời
Bắc chiến nam chinh
Chết thảm nơi sa trường
Vì nước mất thân
Về nhận cam lồ vị.
Thuộc cổ làu kinh
Bóng bẩy văn chương sĩ
Tuyết sáng làm đèn 158
Khổ chí bên song lạnh
Vận mạng lỡ làng
Kim bảng không tên chữ
Uất ức hồn si
Về nhận cam lồ vị.
Cắt ái từ thân
Sớm vào không môn tự
Học đạo tầm sư
Chỉ vì siêu sanh tử
Nóng đến lạnh đi
Bỗng chốc vô thường đến
Phản chiếu hồi quang
Về nhận cam lồ vị.
Vũ phục mão vàng
Sớm phát tu chân chí
Luyện dược nấu đơn
Dưỡng tánh hồi nguyên khí
Khổ hạnh lao tâm
Chỉ mong lên tiên vị
Chớ luyến hình hài
Về nhận cam lồ vị.
Conhiền, cháu thảo
Dũng nghĩa, trung lương sĩ
Vợ liệt, gái trinh
Chết là cõi đi về
Trọng tiết mất thân
Thiên cổ lưu anh khí
Chí tiết linh hồn
Về nhận cam lồ vị.
Nữ đạo, ni lưu
Thân tại hoàng kim địa
Loan phụng không duyên
Chẳng nợ nhân gian sự
Chưa rõ vô vi
Lưu lạc mê sanh tử
Thanh tịnh u hồn
Về nhận cam lồ vị.
Địa lý, thiên văn
Y dược, âm dương loại
Xem quẻ bói rùa
Nhìn gió sao biết ý
Luận việc kiết hung
Khó khỏi vô thường đối
Bỏ giả về chân
Về nhận cam lồ vị.
Ngồi mua, đi bán
Nhiều thứ hàng hóa phẩm
Nghệ thuật đa năng
Giao thương cầu tài lợi
Rời bỏ xóm làng
Bỏ mạng nơi xa xứ
Hồn mộng 159 phiêu du
Về nhận cam lồ vị.
Phạm pháp thọ hình
Lao ngục lắm ưu phiền
Cậy mạng mưu tài
Chủ nợ cùng oan trái
Bịnh nặng, thiên tai
Đói rét thê lương chết
Mau rời suối vàng
Về nhận cam lồ vị.
Ngựa giầy, xe cán
Tường sập nát thân hình
Qủy đánh, sấm vang
Tự vẫn, treo cổ chết
Lửa cháy, nước trôi
Cọp vồ cùng rắn cắn
Hoạnh tử 160 cô hồn
Về nhận cam lồ vị.
Ăn sống uống tươi 161
Sanh trưởng nơi man rợ
Gánh oan, đền nhọc
Nô lệ cùng tỳ thiếp
Đui điếc ngọng câm
Tàn tật không ai giúp
Khổ thọ oan hồn
Về nhận cam lồ vị.
Ngỗ nghịch mẹ cha
Giận ghét cả đất trời
Phỉ báng Phật Tăng
Phá tượng, đốt kinh kệ
Tà kiến thâm sâu
Quả khổ không kể xiết
Thập ác hồn ngông
Về nhận cam lồ vị.
Mở cửa đại thí
Tiến bạt chư cô hồn
Tổ tiên vong linh
Cùng trăm họ oan gia
Tám nạn, ba đường
Bình đẳng đều siêu độ
Nương bóng Từ bi
Về nhận cam lồ vị.
A Di Đà Phật
Xưa phát vô biên thệ
Thấy biết chúng sanh
Biển khổ thường chìm đắm
Tay duỗi ân cần
Giong thuyền từ cứu độ
Khắp chở chúng sanh
Cùng dự Liên trì hội.

Nam mô Liên Trì Hội Bồ tát ma ha tát (3 lần)

(Nhập Tiểu Mông Sơn:)

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát. (3 lần)

Lửa dữ bốc cao soi thiết thành
Thiết thành lửa cháy thiêu cô hồn
Cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ
Nghe tụng Hoa Nghiêm nửa kệ kinh.
Nếu ai muốn biết rõ
Ba đời tất cả Phật
Nên xét thể vạn hữu
Hết thảy do tâm tạo.

Chân ngôn Phá địa ngục 162: Án dà ra đế dà sa bà ha (3 lần)

Chân ngôn Khắp triệu thỉnh 163: Án bộ bộ đế ri, dà rị, đa rị, đát đa nga đa da (3 lần)

Chân ngôn Giải oan kết 164: Án tam đà ra dà đà sa bà ha (3 lần)

(Phụng thỉnh Tam bảo:)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

Nam mô Thường trú thập phương Phật
Nam mô Thường trú thập phương Pháp
Nam mô Thường trú thập phương Tăng
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ tát
Nam mô Minh dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ tát
Nam mô Khải giáo A Nan Đà tôn giả.

(Quy y Tam bảo:)

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Quy y Phật, đấng phước tuệ vẹn toàn.
Quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
Quy y Tăng, chúng đáng được tôn kính.
Quy y Phật, không đọa địa ngục.
Quy y Pháp, không đọa ngạ qủy.
Quy y Tăng, không đọa súc sanh. 165
Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. (3 lần)

(Sám hối:)

Phật tử, hữu tình, cô hồn đã tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hết thảy Phật tử, hữu tình, cô hồn xin sám hối.

(Phát nguyện:)

Chúng sanh vô biên nguyện hoá độ
Phiền não vô tận nguyện đoạn trừ
Pháp môn vô lượng nguyện tu học
Phật đạo vô thượng nguyện thành tựu. (3 lần)

Tự tánh chúng sanh nguyện hoá độ
Tự tánh phiền não nguyện đoạn trừ
Tự tánh pháp môn nguyện tu học
Tự tánh Phật đạo nguyện thành tựu. (3 lần) 166

Chân ngôn Diệt định nghiệp 167: Án bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần)

Chân ngôn Diệt nghiệp chướng 168: Án a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

Chân ngôn Mở yết hầu 169: Án bộ bộ để rị dà đa rị đát đá nga đa da. (3 lần)

Chân ngôn Tam muội da giới 170: Án tam muội da tát đoả phạm. (3 lần)

Chân ngôn Biến hoá thực phẩm 171: Nam mô tát phạ đát tha nga đá, phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

Chân ngôn Biến hoá cam lộ 172: Nam mô tô rô ba da, đát tha nga đa da, đát điệt tha: án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Chân ngôn Biến hoá vầng nước 173: Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

Chân ngôn Biến hoá biển sữa 174: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (3 lần)

(Niệm Phật:)

Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Uý Như Lai
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai175

Thần chú gia trì thức ăn sạch, món pháp thí, nước cam lồ

Khắp thí hà sa chúng Phật tử, hữu tình, cô hồn

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh, sanh tịnh độ

Quy y Tam bảo phát bồ đề

Rốt ráo hoàn thành vô thượng đạo

Công đức vô biên tận vị lai

Tất cả Phật tử, hữu tình, cô hồn hưởng pháp thực.

Tất cả các Phật tử, hữu tình, cô hồn

Tôi hiến pháp thực này

Pháp thực biến mười phương

Phật tử, hữu tình, cô hồn cùng hưởng thụ.

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng khắp tất cả

Phật tử, hữu tình, cô hồn và chúng tôi

Đều trọn thành Phật đạo.

Chân ngôn Thí vô ngại thực 176: Án mục lực lăng ta bà ha (3 lần)

Chân ngôn Hiến cúng khắp cả 177: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hộc (3 lần)

(Tuyên điệp xong, Thầy sám chủ xướng:)

Trước nay, sửa soạn trai diên, thí thực cô hồn, việc đã chu toàn, dâng đủ điệp văn, ngoài đàn đốt hóa làm bằng.

Tả bạch: Đại chúng đồng niệm Tôn thắng chú:

Na mô bạt già phạt đế, đề lệ lô ca bát ra đế tì thất sắc tra da bột đà da, bạc già phạt đế, đát điệt tha. Án, tì du đà da sa ma tam mạn đa phạ bà sa, sa bá ra nõa yết đế ca ha na, sa bà phạ luân thuật địa a tì tiến giả tô yết đa phạt chiết na, a mật lật đa sái kê, a ha ra a ha ra, a du tán đà ra ni, du đà da du đà da, già già na tì thuật đề, ô sắc ni sa tì chiết da thuật đề, sa ha sa ra yết ra thấp nhị san châu địa đế, tát bà đát tha yết đa địa sắc tra na át địa sắc sỉ đế mộ điệt lệ, bạt chiết ra ca da tăng ha đa na thuật đề, tát bà phạt ra nõa tì thuật đề, bát ra đế nỉ phạt đát na a du thuật đề, tát mạt na a địa sắc sỉ đế, mạt nhĩ mạt nhĩ, đát đạt đa bộ đa câu đê bát lợi thuật đề, tì tát phổ tra bột địa thuật đề, xá da xá da, tì xá da tì xá da, tát mạt ra tát mạt ra bột đà át địa sắc sỉ đa thuật đề, bạt chiết lê bạt chiết ra yết tì, bạt chiết lam bà phạt đô, ma ma (xưng tên …) tát bà tát đỏa tả ca da tì thuật đề, tát bà yết đế bát lợi thuật đề, tát bà đát tha yết đa tam ma thấp bà sa yết địa sắc sỉ đế, bột đà bột đà bổ đà da bổ đà da tam mạn đa bát lợi thuật đề, tát bà đát tha yết đa địa sắc tra na át địa sắc sỉ đế, sa bà ha. 178 (3 lần)

Chân ngôn Vãng sanh 179:

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đa tất đam bà tì, a di lị đa tì ca lan đế, a di lị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà đà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Chân ngôn Hồi hướng khắp cả 180: Án, sa ma ra, sa ma ra, di ma nẵng tát cáp ra, ma ha thích cáp ra hồng. (3 lần)

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Là bậc Cát Tường trong mọi thời
Xin đức Thượng Sư thương nhiếp thọ.
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Là bậc Cát Tường trong mọi thời
Xin ngôi Tam bảo thương nhiếp thọ.
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Là bậc Cát Tường trong mọi thời
Xin chư Hộ pháp thường ủng hộ.
Bốn loài 181 bước lên đất ngọc
Ba cõi hoá sanh ao sen
Hà sa ngạ quỉ chứng ba hiền 182
Muôn loại hữu tình lên mười địa 183.

Nam mô Siêu Thập Địa Bồ tát ma ha tát (3 lần).

(Hạ màn. Thầy sám chủ phục nguyện:)

Thấy nghe như mắt nhặm,
Ba cõi tợ không hoa,
Nghe lại nhặm căn trừ,
Trần tiêu giác tròn sạch. 184

 

Biết rằng: Nguồn chân rỗng lặng, tánh tội vốn là không, biển khổ rộng sâu, theo vọng nên chẳng dứt. Do nghiệp cảm của chúng sanh mà nhiều kiếp bị trầm luân: lúc chịu tội báo nơi địa ngục thì thống khổ trăm bề, khi chuyển sanh trong ngạ quỉ thì mãi hoài đói khát. Nếu đã không hạn kỳ giải thoát, thì sao có ngõ đường siêu thăng.

Tả bạch: Chẳng chịu nương từ nguyện Như lai, đâu thể cứu đảo huyền nẻo ác. Chú tụng lời chơn, thí cho pháp thực cam lồ, thắp ngọn đuốc báu, soi sáng minh giới tối tăm, khiến mọi dòng mê, cùng về Cực lạc. Đạo tràng đêm nay, đem công đức thí thực này, hồi hướng: trong núi Thiết vi, đại sĩ Diện Nhiên, thống lãnh ba mươi sáu bộ qủi vương 185, cùng vô lượng vô biên hằng hà sa số các chúng ngạ qủi.

Hữu bạch: Lại nguyện: Từ muôn ngàn kiếp, thẳng đến đời nay, trừ nghiệp chướng khiến tiêu tan, sạch tội khiên cho thanh tịnh. Vạc nước sục sôi, biến thành ao sen đủ tám đức. Lò lửa hừng hực, hoá ra lộng thơm bằng bảy báu. Rừng kiếm đều là vườn ngọc, núi dao trở thành núi vàng, gường sắt tràn ngục làm pháp tọa bồ đề, nước đồng đầy vạc hoá cam lộ đề hồ.

Tả bạch: Ngày xưa trái chủ, giờ gặp nhau cùng mong giải thoát, kiếp trước oan gia, nay dự lễ mỗi thỏa tiêu dao. Ngục chủ khởi lòng từ, minh quan giữ điều thiện. Cha mẹ nhiều đời từ đây nhập Thánh siêu phàm, thân nhân nhiều kiếp nơi đây nhờ ơn giải thoát.

 

Hữu bạch: Cõi trời năm suy 186 chẳng hiện, nhân gian bốn tướng 187đều không, tu la bỏ hết tâm sân, địa ngục dứt tuyệt khổ não, hà sa ngạ quỉ hoá nóng bức mà làm mát trong, mười loại hàm sanh bỏ đường mê để lên bờ giác.

Sám chủ: Khắp nguyện: Quốc độ này, quốc độ kia, vô lượng các quốc độ, hết thảy hữu tình (trong các quốc độ đó) đều chứng chân thường 188. Thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, vô tận hàm thức 189(trong các thế giới đó) đều thành Phật đạo. Bốn ân 190đền khắp, ba cõi 191 giúp nhau, pháp giới chúng sanh, tròn nên tuệ giác.

Chúng tụng:

Chư Phật, chánh pháp, Bồ tát tăng
Thẳng đến bồ đề con quy y
Con đã tu tập các thiện căn
Vì lợi hữu tình nguyện thành Phật.

Sám chủ: Thế xuất thế gian. (3 lần, vỗ thủ xích) Chúng hòa: Tuỳ nguyện được thành. (3 lần)

Kính nương du già giáo
Sửa soạn mời pháp diên
Khắp nguyện các hữu tình
Đều trọn thành Phật đạo

Tả bạch: Thỉnh kết ấn Phụng tống viên mãn.192

Án qua tư la mục kía tra mục. (3 lần)

(Thầy sám chủ xuống đàn, chư vị kinh sư tiếp tục tụng thần chú 100 chữ Kim cang tát đỏa 193, 3 lần để bổ khuyết:)

Ngàn qua tư la tát đoả, tô tát ma da, ma nạp ba lạt da.

Qua tư la tát đoả, đế nô bát đế sắt tráp.

Đắc lị sừ di phấn ngoã. Tô độ thúc di phấn ngoã.

A nô la ngật đô di phấn ngoã. Tô độ thúc di phấn ngoã.

Tát lị qua ta đề di bất la da sát. Tát lị qua cát lị ma, tô tạt di.

Mục đạt thích lị dương quách lỗ. Hồng.

Ha ha ha ha hộc.

Phấn cát loan tát lị ngõa, đáp tháp cát đạt, qua tư la ma di môn tát.

Qua tư la phấn qua.

Ma ha tát ma da, tát đoả ha. (3 lần)

(Kệ hồi hướng:)

Thí thực công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước đều hồi hướng
Khắp nguyện trầm nịch các chúng sanh
Mau sanh cõi Phật Vô Lượng Quang
Mười phương ba đời tất cả Phật
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Chư tôn Bồ tát ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật.

Tả bạch: Trước nay thiết bày Mông Sơn, cam lộ pháp thực, đến đây công đức viên mãn, vô hạn duyên lành, khắp nhuần sa giới. (3 lần, câu cuối)

Chúng hòa: Hoà nam Thánh chúng. (3 lần)