Trúc Lâm Dậy Sóng

Tác giả: Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Diễn đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Khánh Hoàng, Ánh Tuyết, Mộng Vân, Hùng Thanh

doahong