Trực Chỉ Niệm Phật
Tác giả: Thiền Sư Diệu Khấu
Việt dịch: Sa môn Thích Hồng Nhơn
Diễn đọc: Tuấn Anh, Nam Trung, Kiều Hạnh