TRỢ DUYÊN GÓP PHƯỚC
Siêu độ vong linh

 

Trăm năm cõi tạm ở rồi về,
Gác tía lầu son cũng chửa xuê.
Bã lợi gạt người bày lắm chuyện,
Mùi danh phỉnh chúng vẽ nhiều bề.
Trường đời vật chất say cơn mộng,
Cửa đạo tinh thần tỉnh giấc kê.
Một niệm tịnh tâm tiêu nghiệp chướng,
Bồ-đề Phật quả sẽ gần kề.

Ni sư Từ Quang

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý Phật tử,

Người đệ tử Phật chân chánh luôn phải là người mô phạm, gìn giữ giới luật và hoằng Pháp độ sinh. Độ sinh là phải mở rộng tâm từ trang rải đến mọi loài chúng sinh. Độ sinh là phải “ÂM SIÊU DƯƠNG THỚI”, không phải chỉ độ chúng sinh ở ngay hiện tại, mà phải độ luôn cho người mất (cơ hội quan trọng nhất là ở giai đoạn còn mang Thân Trung Ấm). Nếu chỉ độ người còn sống, thì chỉ là nửa phần mà thôi, chứ không phải là ý nghĩa độ sinh của Phật giáo. Do có nhiều sự mầu nhiệm và điềm lành trong các Phật sự lập đàn siêu độ cho những người đã khuất, không nơi nương tựa. Nên nay chúng tôi mạo muội xin trân trọng giới thiệu cùng quý Phật tử, hai chuyên mục “GÓP DUYÊN TRỢ PHƯỚC” và “BÚP SEN NHÂN GIAN“.

Góp duyên trợ phước là chuyên mục trợ duyên phước lành từ câu niệm Phật, tụng Kinh, bái Sám v.v….nghĩa là những người mới mất trong vòng 49 ngày, người thân có thể gởi chi tiết của người mất về trang nhà. Ngoài việc được quý thầy, tự viện liên quan đến trang nhà Tạng Thư Phật Học, siêu độ bằng cách hồi hướng những phần công đức của các thời khóa hằng ngày đến người mất (trong vòng 49 ngày mất, và việc làm này hoàn toàn không nhận sự cúng dường). Ngoài ra, chúng tôi sẽ đưa lên trang nhà vào chuyên mục “Trợ Duyên Góp Phước“, quý Phật tử của trang nhà hay quý đọc giả nào có lòng hoan hỷ, mỗi ngày khi truy cập vào trang nhà, dành chút thời gian quý báu của mình, giữ tâm ý thanh tịnh, phát tâm niệm danh hiệu của Phật ” Nam mô A Di Đà Phật” hoặc có thể tự niệm danh hiệu Phật, hay Bồ tát mà thường ngày hay niệm, trong 21 lần. Sau đó hồi hướng đến những người đã khuất có danh sách ở trang “Trợ Duyên Góp Phước”. Sau 49 ngày kể từ khi cá nhân người mất, thì tên của vong linh đó, sẽ tự rút khỏi trang chuyên mục “Trợ Duyên Góp Phước“.

Việc làm nầy vô cùng ý nghĩa, tạo một sức mạnh thiêng liêng từ số lượng người truy cập vì người mất mà trợ duyên lành này cho họ trong suốt quá trình mang thân trung ấm (trong vòng 49 ngày). Ngoài việc trợ duyên này từ số lượng khiêm tốn của quý thầy, Phật tử, đọc giả của trang nhà. Người thân của họ, trong suốt 49 ngày nên vì người mất làm thiện, bố thí, cúng dường, phóng sinh, giữ giới, trì chay, cúng chay v.v…. để tạo thêm phước lành, duyên tốt, cho thần thức của người mất nương tựa mà thác sinh vào cõi lành. Đây là một việc làm rất nghiêm túc, ý nghĩa và hiệu quả rất cao. Do vậy, kính mong quý vị nên trân trọng, và thực hành với tâm đại lượng vì người đã khuất, cũng là tạo duyên và phước báo cho bản thân mình ở tương lai vậy.

Thông tin chi tiết về người mất có thể điền trực tiếp hoặc gởi về email tangthuphathoc.net@gmail.com.

 

Loading

 

Búp sen nhân gian là chuyên mục tạo cơ hội có nơi bày tỏ lời sám hối của bản thân đối với người đang gánh. Mọi người có thể gởi một bài viết ngắn, qua những việc làm gieo duyên bất thiện mà nhận quả không tốt v.v… nên phải xem đó là lời sám hối chân thật, phải đầy đủ thông tin, như; tên, Pháp danh (nếu có) tuổi, nơi cư ngụ, email, và số điện thoại. Nội dung sẽ được đăng ở chuyên mục “Búp Sen Nhân Gian”, chúng tôi sẽ nặc danh hóa cho các bài viết khi đăng lên trang nhà. Vì cần sự chân thật, nên khi gởi đến trang nhà, cần phải gởi thông tin thật, để quý thầy có thể liên lạc, chú nguyện và hồi hướng cho quý vị một phần nhỏ nào. Việc làm này rất ý nghĩa và hiệu quả. Nếu không nói là một phương pháp truyền đạt đến mọi người làm gương cảnh tỉnh, khi muốn gieo duyên bất thiện. (xin nghe ví dụ như audio này;

)

Ngoài ra, bản thân của người đó, phải nên cố gắng sửa sai, hướng thiện, tinh tấn bái sám, Niệm Phật v.v….để tăng phước lành cho bản thân ở mỗi người. Nên ghi nhớ trang nhà, hay quý thầy chỉ là người sách tấn, là trợ duyên bên ngoài, muốn được tốt, hiệu quả, thì quý vị phải kiên trì, dứt khoát mọi việc bất thiện, luôn sửa lỗi đã tạo và luôn hướng thiện.

Nội dung chi tiết có thể điền trực tiếp hoặc gởi về email tangthuphathoc.net@gmail.com.

 

Loading

 

Xin chúc quý vị luôn tinh tấn trên đường tu học, hướng thiện, chùng chân mỏi bước trong nẻo đường bất thiện, duyên lành phát sinh, nhân ác đều tiêu trừ.

Nam mô A Di Đà Phật

Trân trọng,

Ban biên tập Tạng Thư Phật Học
(http://tangthuphathoc.net)