Trí Đăng Ấn

Đốt cháy các U Minh

Thiền Trí (2 ngón cái) cùng ép nhau

Khắp Trí Tuệ Quang này

“Án, phộc nhật-la, lỗ kế”

OṂ_VAJRA-ĀLOKE