Trì Chú

(Như chuyên tu về môn “niệm Phật… vãng sanh” thì đọc thần chú “Vãng sanh” dưới đây:)

Bạt nhứt thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà la ni

(Câu ấy là danh đề của chú Vãng sanh, chỉ đọc một lần lúc đầu tiên; kế đọc bài chú):

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa đạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, ai di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.

(Tiếng đọc trên đó, là tiếng của ta (Việt ngữ) cách đọc ấy đã phổ thông rồi, không cần sửa đổi. Tổ Vân Thê biện rành: như biết tiếng ấn Độ mà đọc thì phải; còn không biết thì, cứ đọc bằng tiếng của nước mình cũng được, vì “thần chú” nghĩa là: phép linh thiêng, không thể xét đặng, nên gọi là “Thần”, tùy tâm nguyện chi, được nấy, nên gọi là “chú”. Thế thì: cốt ở tự tâm, chứ không luận âm vận của dân tộc nào. – Ngoài ra, có vài cách dịch, chấm câu, sai khác nhau… chẳng hạn, như: “Nam mô A di đa bà dạ chiếc tha dà đá…” đó, đọc theo, hay không, cũng được. Nhưng, lấy theo tiếng đọc và bài chú phổ thông là phải hơn; lại đã truyền tụng lâu đời rồi, mà Thầy tổ từ xưa, chẳng phải thiểu kiến!

Với số trì tụng: hoặc 21 biến, hoặc 7 biến, tùy tiện; kế đọc các câu hồi hướng dưới đây:

Kim dĩ thử trì chú công đức, chuyên tâm hồi hướng, liên trì thượng sanh, cầu nguyện đệ tử… sanh sanh dữ Phật vi quyến thuộc, thế thế bồ đề kiết thiện duyên, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, phổ cập cửu huyền thất tổ, lụy thế gia nương, lục đạo tứ sanh đẳng chư hàm thức, kiến văn phổ lợi, u hiển quân tư, pháp giới chúng sanh đồng sanh Tây phương, đồng kiến Di Đà, đồng hoạch vô sanh nhẫn, đồng thành Phật đạo:

Dịch nghĩa đoạn trên:

(Nay đem công đức trì tụng thần chú đây, chăm lòng hướng về bực thượng phẩm trên hội liên trì, xin để cầu nguyện cho: đệ tử… mỗi đời cùng làm quyến thuộc với Phật, mỗi kiếp được kết duyên lành với quả bồ đề, hiện đời phước cùng huệ đều hoàn toàn; và cửu huyền, thất tổ, cha mẹ nhiều đời, lục đạo tứ sanh, giống nòi các loại; kẻ thấy, người nghe, chốn u cõi hiển, đều nhờ ích lợi: đều về tịnh độ, đều thấy Di Đà, đều đắc pháp vô sanh nhẫn, đều thành Phật đạo).

(Hoặc muốn tu theo Chuẩn Đề thần chú cũng đặng, thì, như dưới đây:)

Chuẩn Đề công đức tụ,
Tịch tịnh tâm thường tụng,
Nhứt thế chư đại nạn,
Vô năng xâm thị nhơn,
Thiên thượng cập nhân gian,
Thọ phước như Phật đẳng,
Ngộ thử như ý châu,
Định hoạch vô đẳng đẳng.
Chú Chuẩn Đề đức hội, thường tụng lúc im rỗi.
Cả thảy tai nạn to, nó không hại người nỗi!
ở cõi: người và trời, phước bằng Phật hưởng, mời…
Chú ví: ngọc như ý; chắc đặng bực tuyệt vời!

Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ -tát Ma -ha-tát. (Niệm 3 lần)

1) án lam. (Niệm 7 lần, các chú dưới, cũng vậy; niệm thầm hay rõ cũng được).

2) án xỉ lâm.

3) án ma ni bát di hồng.

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà, cu chi nẫm, đác điệt tha, án chiết.

4) Lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.

5) Bộ lâm

(Năm Bộ chú trên; hễ Bộ chú nọ, niệm 21 biến thì, chú kia, cũng niệm 21 biến; hay niệm Bộ này 7 biến thì, Bộ khác cũng niệm như thế, vì tùy thời rãnh, hay bận việc, thân sức khỏe, hay mệt! Niệm đủ rồi, đọc bài hồi hướng:)

Ngã kim trì tụng đại Chuẩn Đề, tốc phát bồ đề quảng đại nguyện, nguyện ngã định huệ tất viên minh, nguyện ngã công đức giai thành tựu, nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm, nguyện cọng chúng sanh thành chính giác.

Đệ tử nay trì chú Chuẩn đề;
Dấy lòng…, nguyện lớn độ tâm mê: 
Định tròn huệ sáng mau toàn vẹn;
Công đủ đức nên được bộn bề.
Phước tốt rỡ ràng cùng khắp cỷ;
Con và chúng đặng quả bà-đề.

Ngoài ra, còn muốn nguyện chi nữa thì tự ý nguyện thêm, sao cũng được cả, vì thần chú này tỷ là: “Ngọc như ý” nghĩa là: tự tâm ta cầu nguyện việc gì, đều được như ý muốn cả.

Tiêu tai các tường thần chú.

(Hoặc nhằm, năm sao, hạn không tốt, nên thụ trì chú tiêu tai:)

Nẳn mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm, a bát ra để, hạ đa xá, sa nẳng nẫm, đác điệt tha, án, khư khư khư hứ khư hứ hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá để sắc sá, sắc trí rị sắc trí rị, sa phấn tra sa phấn tra, phiến để ca thất rị dệ, sa phạ ha.

(Tùy tiện tụng 21 biến hay 7 biến cũng được; tiếp niệm 3 lần).

Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ -tát.

Phục nguyện: phước tinh cao chiếu, thụy khí trường vi, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai, bát tiết hữu đại đa chi khánh.

Cúi xin Sao Tốt soi cho:
Điềm lành bao bọc, khỏi lo ngại gì.
Bốn mùa, tám tiết năm ni:
Không xui xẻo ít (1), có may mắn nhiều!

(Ngoài ra, muốn nguyện gì nữa tùy ý…)

(1) “Xui xẻo ít”, còn không có, nghĩa là: đã chẳng có cái “ít”, làm gì có cái nhiều?