TRÌ CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

(Xin ngồi ngay thẳng, giữ tam nghiệp thanh tịnh, nếu có thể thì dành ra 1 hoặc 2 phút, mắt nhắm tưởng đến chữ Rãm bằng chữ Phạn, rõ ràng từng nét, quán xung quanh chữ phóng ra hào quang trắng chiếu khắp thân mình. Việc này rất là lợi ích vì sẽ làm tam nghiệp được thanh tịnh, sẽ tăng thêm năng lực trước khi vào thọ trì chú Lăng Nghiêm. )

TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM

Tịnh pháp giới chân ngôn:
Úm Rãm (21 lần)

Kệ Sám Hối:

Quy mạng mười phương Phật,
Tôn Pháp, hiền thánh Tăng.
Tam thánh cõi Cực lạc,
Xin thương xót chứng minh:

Vô thỉ kiếp đến nay,
Con mê lạc luân hồi.
Do bởi tham, sân, si,
Từ nơi thân, khẩu, ý.
Tạo tứ trọng, ngũ nghịch,
Thập ác, vô biên tội.
Nay đem tâm chí thành,
Tỏ bày cầu sám hối.
Nguyện nhờ sức gia trì,
Thân, tâm đều thanh tịnh.
Xin phát đại Bồ đề,
Ðộ mình, người giải thoát.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3lần)

Nam mô Lăng Nghiêm Hội thượng Phật Bồ tát. (3 Lần)

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu.
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.
Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân.

Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương
Hoàn độ như thị Hằng sa chúng.
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vi báo Phật ân.

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập.
Như nhất chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ Nê hoàn.

Ðại hùng đại lực đại từ bi,
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc.
Linh ngã tảo đăng Vô Thượng Giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng,
Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong,
Thước-ca-ra tâm vô động chuyển.

Nam mô thường trụ thập phương Phật.
Nam mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát.

Bấy giờ, Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra hào quang trăm báu, trong hào quang phóng ra hoa sen báu ngàn cánh, có Hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen báu. Trên đảnh phóng mười đạo hào quang trăm báu, mỗi mỗi đạo hào quang đều thị hiện Kim Cang Mật Tích nhiều như số cát mười sông Hằng hà, tay đỡ núi, tay cầm chày, khắp cõi hư không. Ðại chúng ngước lên xem, vừa kính yêu vừa lo sợ, xin Phật thương xót che chở, nhất tâm lắng nghe đức Như Lai nơi Vô Kiến Ðảnh Tướng của Phật phóng ra hào quang tuyên thuyết Thần:

ÐỆ THỨ NHỨT

 1. Nam-mô tát đát tha
 2. Tô già đa da
 3. A ra ha đế
 4. Tam-miệu tam-bồ-đà-tỏa
 5. Nam-mô tát đát tha
 6. Phật đà cu-tri sắc ni sam
 7. Nam-mô tát bà
 8. Bột đà bột địa
 9. Tát đa bệ tệ
 10. Nam-mô tát đa nẩm
 11. Tam-miệu tam-bồ-đà
 12. Cu-tri nẩm
 13. Ta xá ra bà ca
 14. Tăng già nẩm
 15. Nam-mô lô kê a-la-hán đa nẩm
 16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm
 17. Nam-mô ta yết rị đà già di nẩm
 18. Nam-mô lô kê tam-miệu già đa nẩm
 19. Tam miệu già ba ra
 20. Ðể ba đa na nẩm
 21. Nam-mô đề bà ly sắt nỏa
 22. Nam-mô tất đà da
 23. Tỳ địa da
 24. Ðà ra ly sắt nỏa
 25. Xá ba noa
 26. Yết ra ha
 27. Ta ha ta ra ma tha nẩm
 28. Nam-mô bạt ra ha ma ni
 29. Nam-mô nhơn đà ra da
 30. Nam-mô bà già bà đế
 31. Lô đà ra da
 32. Ô ma bát đế
 33. Ta hê dạ da
 34. Nam-mô bà già bà đế
 35. Na ra dả
 36. Noa da
 37. Bàn-giá ma-ha tam mộ đà ra
 38. Nam-mô tất yết rị đa da
 39. Nam-mô bà già bà đế
 40. Ma ha ca ra da
 41. Ðịa rị bác lặc na
 42. Già ra tỳ đà ra
 43. Ba noa ca ra da
 44. A địa mục đế
 45. Thi ma xá na nê
 46. Bà tất nê
 47. Ma đát rị già noa
 48. Nam-mô tất yết rị đa da
 49. Nam-mô bà già bà đế
 50. Ða tha già đa cu ra da
 51. Nam-mô bát đầu ma cu ra da
 52. Nam-mô bạt xà ra cu ra da
 53. Nam-mô ma ni cu ra da
 54. Nam-mô già xà cu ra gia
 55. Nam-mô bà già bà đế
 56. Ðế rị trà
 57. Du ra tây na
 58. Ba ra ha ra noa ra xà dà
 59. Ða tha già đa da
 60. Nam-mô bà già bà đế
 61. Nam-mô a di đa bà da
 62. Ða tha dà đa da
 63. A ra ha đế
 64. Tam-miệu tam-bồ-đà ra da
 65. Nam-mô bà già bà đế
 66. A sô bệ da
 67. Ða tha già đa da
 68. A ra ha đế
 69. Tam miệu tam bồ đà da
 70. Nam mô bà già bà đế
 71. Bệ sa xà da
 72. Cu lô phệ trụ rị da
 73. Bát ra bà ra xà da
 74. Ða tha già đa da
 75. Nam-mô bà già bà đế
 76. Tam bổ sư bí đa
 77. Tát lân nại ra lặc xà da
 78. Ða tha già đa da
 79. A ra ha đế
 80. Tam-miệu tam-bồ-đà da
 81. Nam-mô bà già bà đế
 82. Xá kê dã mẫu na duệ
 83. Ða tha già đa da
 84. A ra ha đế
 85. Tam-miệu tam-bồ-đà da
 86. Nam-mô bà già bà đế
 87. Lặc đác na kê đô ra xà da
 88. Ða tha già đa da
 89. A ra ha đế
 90. Tam-miệu tam-bồ-đà da
 91. Ðế biều
 92. Nam-mô tát yết rị đa
 93. Ế đàm bà giá bà da
 94. Tát đác tha già đô sắc ni sam
 95. Tát đác đa bác đác lam
 96. Nam-mô a bà ra thị đam
 97. Bác ra đế
 98. Dương kỳ ra
 99. Tát ra bà
 100. Bộ đa yết ra ha
 101. Ni yết ra ha
 102. Yết ca ra ha ni
 103. Bạc ra bí địa da
 104. Sất đà nể
 105. A ca ra
 106. Mật rị trụ
 107. Bát rị đát ra da
 108. Ninh yết rị
 109. Tát ra bà
 110. Bàn đà na
 111. Mục xoa ni
 112. Tát ra bà
 113. Ðột sắc tra
 114. Ðột tất phạp
 115. Bát na nể
 116. Phạt ra ni
 117. Giả đô ra
 118. Thất đế nẩm
 119. Yết ra ha
 120. Ta ha tát ra nhã xà
 121. Tỳ đa băng ta na yết rị
 122. A sắc tra băng xá đế nẫm
 123. Na xoa sát đác ra nhã xà
 124. Ba ra tát đà na yết rị
 125. A sắc tra nẩm
 126. Ma ha yết ra ha nhã xà
 127. Tỳ đa băng tát na yết rị
 128. Tát bà xá đô lô
 129. Nể bà ra nhã xà
 130. Hô lam đột tất phạp
 131. Nan giá na xá ni
 132. Bí sa xá
 133. Tất đác ra
 134. A kiết ni
 135. Ô đà ca ra nhã xà
 136. A bát ra thị đa cu ra
 137. Ma ha bác ra chiến trì
 138. Ma ha điệp đa
 139. Ma ha đế xà
 140. Ma ha thuế đa xà bà ra
 141. Ma ha bạt ra bàn đà ra
 142. Bà tất nể
 143. A rị da đa ra
 144. Tỳ rị cu tri
 145. Thệ bà tỳ xà da
 146. Bạc xà ra ma lễ để
 147. Tỳ xá lô đa
 148. Bột đằng dõng ca
 149. Bạt xà ra chế hắt na a giá
 150. Ma ra chế bà
 151. Bác ra chất đa
 152. Bạc xà ra thiện trì
 153. Tỳ xá ra giá
 154. Phiến đa xá
 155. Bệ đề bà
 156. Bổ thị đa
 157. Tô ma lô ba
 158. Ma ha thuế đa
 159. A rị da đa ra
 160. Ma ha bà ra a bác ra
 161. Bạt xà ra thương yết ra chế bà
 162. Bạt xà ra cu ma rị
 163. Cu lam đà rị
 164. Bạt xà ra hắc tát đa giá
 165. Tỳ địa gia
 166. Kiền giá na
 167. Ma rị ca
 168. Khuất tô mẫu
 169. Bà yết ra đá na
 170. Bệ lô giá na
 171. Cu rị da
 172. Dạ ra thố
 173. Sắt ni sam
 174. Tỳ chiết lam bà ma ni giá
 175. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà
 176. Lô xà na
 177. Bạt xà ra đốn trỉ giá
 178. Thuế đa giá
 179. Ca ma ra
 180. Sát xa thi
 181. Ba ra bà
 182. Ê đế di đế
 183. Mẫu đà ra
 184. Yết noa
 185. Ta bệ ra sám
 186. Quật phạm đô
 187. Ấn thố na mạ mạ tỏa

ÐỆ THỨ HAI

 1. Ô hồng
 2. Rị sắt yết noa
 3. Bác lặc xá tất đa
 4. Tát đát tha
 5. Già đô sắc ni sam
 6. Hổ hồng đô lô ung
 7. Chiêm bà na
 8. Hổ hồng đô lô ung
 9. Tất đam bà na
 10. Hổ hồng đô lô ung
 11. Ba ra sắc địa da
 12. Tam bác xá
 13. Noa yết ra
 14. Hổ hồng đô lô ung
 15. Tát bà dược xoa
 16. Hắt ra sát ta
 17. Yết ra ha nhã xà
 18. Tỳ đằng băng tát na yết ra
 19. Hổ hồng đô lô ung
 20. Giả đô ra
 21. Thi để nẩm
 22. Yết ra ha
 23. Ta ha tát ra nẩm
 24. Tỳ đằng băng tát na ra
 25. Hổ hồng đô lô ung
 26. Ra xoa
 27. Bà già phạm
 28. Tát đát tha
 29. Già đô sắc ni sam
 30. Ba ra điểm
 31. Xà kiết rị
 32. Ma ha ta ha tát ra
 33. Bột thọ ta ha tát ra
 34. Thất rị sa
 35. Cu tri ta ha tát nê
 36. Ðế lệ a tệ đề thị bà rị đa
 37. Tra tra anh ca
 38. Ma ha bạt xà lô đà ra
 39. Ðế rị bồ bà na
 40. Man trà ra
 41. Ô hồng
 42. Ta tất đế
 43. Bạc bà đô
 44. Mạ mạ
 45. Ấn thố na mạ mạ tỏa

ÐỆ THỨ BA

 1. Ra xà bà dạ
 2. Chủ ra bạt dạ
 3. A kỳ ni bà dạ
 4. Ô đà ca bà dạ
 5. Tỳ xa bà dạ
 6. Xá tát đa ra bà dạ
 7. Bà ra chước yết ra bà dạ
 8. Ðột sắc xoa bà dạ
 9. A xá nể bà dạ
 10. A ca ra
 11. Mật rị trụ bà dạ
 12. Ðà ra ni bộ di kiếm
 13. Ba già ba đà bà dạ
 14. Ô ra ca bà đa bà dạ
 15. Lặc xà đàng trà bà dạ
 16. Na già bà dạ
 17. Tỳ điều đát bà dạ
 18. Tô ba ra noa bà dạ
 19. Dược xoa yết ra ha
 20. Ra xoa tư yết ra ha
 21. Tất rị đa yết ra ha
 22. Tỳ xá giá yết ra ha
 23. Bộ đa yết ra ha
 24. Cưu-bàn trà yết ra ha
 25. Bổ đơn na yết ra ha
 26. Ca tra bổ đơn na yết ra ha
 27. Tất kiền độ yết ra ha
 28. A bá tất ma ra yết ra ha
 29. Ô đàn ma đà yết ra ha
 30. Xa dạ yết ra ha
 31. Hê rị bà đế yết ra ha
 32. Xã đa ha rị nẩm
 33. Yết bà ha rị nẩm
 34. Lô địa ra ha rị nẩm
 35. Mang ta ha rị nẩm
 36. Mê đà ha rị nẩm
 37. Ma xà ha rị nẩm
 38. Xà đa ha rị nữ
 39. Thị tỷ đa ha rị nẩm
 40. Tỳ đa ha rị nẩm
 41. Bà đa ha rị nẩm
 42. A du giá ha rị nữ
 43. Chất đa ha rị nữ
 44. Ðế sam tát bệ sam
 45. Tát bà yết ra ha nẩm
 46. Tỳ đà dạ xà
 47. Sân đà dạ di
 48. Kê ra dạ di
 49. Ba rị bạt ra giả ca
 50. Hất rị đởm
 51. Tỳ đà dạ xà
 52. Sân đà dạ di
 53. Kê ra dạ di
 54. Trà diễn ni
 55. Hất rị đởm
 56. Tỳ đà dạ xà
 57. Sân đà dạ di
 58. Kê ra dạ di
 59. Ma ha bát du bác đát dạ
 60. Lô đà ra
 61. Hất rị đởm
 62. Tỳ đà dạ xà
 63. Sân đà dạ di
 64. Kê ra dạ di
 65. Na ra dạ noa
 66. Hất rị đởm
 67. Tỳ đà dạ xà
 68. Sân đà dạ di
 69. Kê ra dạ di
 70. Ðát đỏa già lô trà tây
 71. Hất rị đởm
 72. Tỳ đà dạ xà
 73. Sân đà dạ di
 74. Kê ra dạ di
 75. Ma ha ca ra
 76. Ma đát rị già noa
 77. Hất rị đởm
 78. Tỳ đà dà xà
 79. Sân đà dạ di
 80. Kê ra dạ di
 81. Ca ba rị ca
 82. Hất rị đởm
 83. Tỳ đà dạ xà
 84. Sân đà dà di
 85. Kê ra dạ di
 86. Xà dạ yết ra
 87. Ma độ yết ra
 88. Tát bà ra tha ta đạt na
 89. Hất rị đởm
 90. Tỳ đà dạ xà
 91. Sân đà dạ di
 92. Kê ra dạ di
 93. Giả đốt ra
 94. Bà kỳ nể
 95. Hất rị đởm
 96. Tỳ đà dạ xà
 97. Sân đà dạ di
 98. Kê ra dạ di
 99. Tỳ rị dương hất rị tri
 100. Nan đà kê sa ra
 101. Dà noa bác đế
 102. Sách hê dạ
 103. Hất rị đởm
 104. Tỳ đà dạ xà
 105. Sân đà dạ di
 106. Kê ra dạ di
 107. Na yết na xá ra bà noa
 108. Hất rị đởm
 109. Tỳ đà dạ xà
 110. Sân đà dạ di
 111. Kê ra dạ di
 112. A la hán
 113. Hất rị đởm
 114. Tỳ đà dạ xà
 115. Sân đà dạ di
 116. Kê ra dạ di
 117. Tỳ đa ra già
 118. Hất rị đởm
 119. Tỷ đà dạ xà
 120. Sân đà dạ di
 121. Kê ra dạ di
 122. Bạt xà ra ba nể
 123. Cu hê dạ cu hê dạ
 124. Ca địa bát đế
 125. Hất rị đởm
 126. Tỳ đà dạ xà
 127. Sân đà dạ di
 128. Kê ra dạ di
 129. Ra xoa võng
 130. Bà dà phạm
 131. Ấn thố na mạ mạ tỏa

ÐỆ THỨ TƯ

 1. Bà già phạm
 2. Tát đát đa bác đá ra
 3. Nam-mô tý đô đế
 4. A tất đa na ra lặc ca
 5. Ba ra bà
 6. Tất phổ tra
 7. Tỳ ca tát đát đa bát đế rị
 8. Thập phật ra thập phật ra
 9. Ðà ra đà ra
 10. Tần đà ra tần đà
 11. Sân đà sân đà.
 12. Hổ hồng hổ hồng
 13. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra
 14. Ta ha
 15. Hê hê phấn
 16. A mâu ca da phấn
 17. A ba ra đề ha đa phấn
 18. Ba ra bà ra đà phấn
 19. A tố ra
 20. Tỳ đà ra
 21. Ba ca phấn
 22. Tát bà đề bệ tệ phấn
 23. Tát bà na già tệ phấn
 24. Tát bà dược xoa tệ phấn
 25. Tát bà kiền thát bà tệ phấn
 26. Tát bà bổ đơn na tệ phấn
 27. Ca tra bổ đơn na tệ phấn
 28. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn
 29. Tát bà đột sáp tỷ lê
 30. Hất sắc đế tệ phấn
 31. Tát bà thập bà lê tệ phấn
 32. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn
 33. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn
 34. Tát bà địa đế kê tệ phấn
 35. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn
 36. Tát bà tỳ đà da
 37. Ra thệ giá lê tệ phấn
 38. Xà dạ yết ra
 39. Ma độ yết ra
 40. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn
 41. Tỳ địa dạ
 42. Giá lê tệ phấn
 43. Giả đô ra
 44. Phược kỳ nể tệ phấn
 45. Bạt xà ra
 46. Cu ma rị
 47. Tỳ đà dạ
 48. Ra thệ tệ phấn
 49. Ma ha ba ra đinh dương
 50. Xoa tỳ rị tệ phấn
 51. Bạt xà ra thương yết ra dạ
 52. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn
 53. Ma ha ca ra dạ
 54. Ma ha mạt đát rị ca noa
 55. Nam-mô ta yết rị đa dạ phấn
 56. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn
 57. Bột ra ha mâu ni duệ phấn
 58. A kỳ ni duệ phấn
 59. Ma ha yết rị duệ phấn
 60. Yết ra đàn trì duệ phấn
 61. Miệc đát rị duệ phấn
 62. Lao đát rị duệ phấn
 63. Giá văn trà duệ phấn
 64. Yết la ra đát rị duệ phấn
 65. Ca bát rị duệ phấn
 66. A điạ mục chất đa
 67. Ca thi ma xá na
 68. Bà tư nể duệ phấn
 69. Diễn kiết chất
 70. Tát đỏa bà tỏa
 71. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa

ÐỆ  THỨ NĂM

 1. Ðột sắc tra chất đa
 2. A mạt đát rị chất đa
 3. Ô xà ha ra
 4. Già bà ha ra
 5. Lô địa ra ha ra
 6. Ta bà ha ra
 7. Ma xà ha ra
 8. Xà đa ha ra
 9. Thị tỷ đa ha ra
 10. Bạc lược dạ ha ra
 11. Kiền đà ha ra
 12. Bố sử ba ha ra
 13. Phả ra ha ra
 14. Bà tỏa ha ra
 15. Bác ba chất đa
 16. Ðột sắc tra chất đa
 17. Ðao đà ra chất đa
 18. Dược xoa yết ra ha
 19. Ra sát ta yết ra ha
 20. Bế lệ đa yết ra ha
 21. Tỳ xá giá yết ra ha
 22. Bộ đa yết ra ha
 23. Cưu bàn trà yết ra ha
 24. Tất kiền đà yết ra ha
 25. Ô đát ma đà yết ra ha
 26. Xa dạ yết ra ha
 27. A bá tất ma ra yết ra ha
 28. Trạch khê các
 29. Trà kỳ ni yết ra ha
 30. Rị Phật đế yết ra ha
 31. Xà di ca yết ra ha
 32. Xá cu ni yết ra ha
 33. Lao đà ra
 34. Nan địa ca yết ra ha
 35. A lam bà yết ra ha
 36. Kiền độ ba ni yết ra ha
 37. Thập Phật ra
 38. Yên ca hê ca
 39. Trụy đế dược ca
 40. Ðát lệ đế dược ca
 41. Giả đột thác ca
 42. Ni đề thập phạt ra
 43. Tỷ sam ma thập phạt ra
 44. Bạc để ca
 45. Tỷ để ca
 46. Thất lệ sắt mật ca
 47. Ta nể bác đế ca
 48. Tát bà thập phạt ra
 49. Thất lô kiết đế
 50. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm
 51. A ỷ lô kiềm
 52. Mục khê lô kiềm
 53. Yết rị đột lô kiềm
 54. Yết ra ha yết lam
 55. Yết na du lam
 56. Ðản đa du lam
 57. Hất rị dạ du lam
 58. Mạt mạ du lam
 59. Bạt rị thất bà du lam
 60. Tỷ lật sắc tra du lam
 61. Ô đà ra du lam
 62. Yết tri du lam
 63. Bạt tất đế du lam
 64. Ô lô du lam
 65. Thường già du lam
 66. Hắc tất đa du lam
 67. Bạt đà du lam
 68. Ta phòng án già
 69. Bác ra trượng già du lam
 70. Bộ đa tỷ đa trà
 71. Trà kỳ ni
 72. Thập bà ra
 73. Ðà đột lô ca
 74. Kiến đốt lô kiết tri
 75. Bà lộ đa tỳ
 76. Tát bác lô
 77. Ha lăng già
 78. Du sa đát ra
 79. Ta na yết ra
 80. Tỳ sa dụ ca
 81. A kỳ ni
 82. Ô đà ca
 83. Mạt ra bệ ra
 84. Kiến đa ra
 85. A ca ra
 86. Mật rị đốt
 87. Ðát liểm bộ ca
 88. Ðịa lật lặc tra
 89. Tỷ rị sắc chất ca
 90. Tát bà na cu ra
 91. Tứ dẫn già tệ
 92. Yết ra rị dược xoa
 93. Ðác ra sô
 94. Mạt ra thị
 95. Phệ đế sam
 96. Ta bệ sam
 97. Tất đát đa bác đát ra
 98. Ma ha bạc xà lô
 99. Sắc ni sam
 100. Ma ha bác lặc trượng kỳ lam
 101. Dạ ba đột đà
 102. Xá dụ xà na
 103. Biện đát lệ noa
 104. Tỳ đà da
 105. Bàn đàm ca lô di
 106. Ðế thù
 107. Bàn đàm ca lô di
 108. Bát ra tỳ đà
 109. Bàn đàm ca lô di
 110. Ðác điệc tha
 111. Án
 112. A na lệ
 113. Tỳ xá đề
 114. Bệ ra
 115. Bạc xà ra
 116. Ðà rị
 117. Bàn đà bàn đà nể
 118. Bạt xà ra bàn ni phấn
 119. Hổ hồng đô lô ung phấn
 120. Ta bà ha.

CON NAY khắp vì bốn ơn, ba cõi, cùng pháp giới chúng sanh CẦU nơi QUẢ VỊ NHỨT THỪA VÔ THƯỢNG BỒ ÐỀ của PHẬT. Một lòng trì niệm, hồng danh muôn đức A DI ÐÀ PHẬT, cầu sanh CỰC LẠC.

Duy nguyện Từ phụ, A DI ÐÀ PHẬT, từ bi gia hộ, xót thương tiếp độ.

Thân Phật A Di Đà vàng rực rỡ,
Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm.
Năm Tu Di uyển chuyển ngọc hào,
Bốn biển lớn biếc xanh liên mục.
Vô biên hóa Phật cùng Bồ Tát,
Hiện đầy trong ánh diệu quanh minh.
Nguyện lành bốn tám độ hàm linh,
Chín phẩm sen vàng sanh Cực Lạc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ðại Từ, Ðại Bi, tiếp dẫn đạo sư, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (10lần (nhiều càng tốt))
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10lần)
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10lần)
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. (3lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3lần)
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3lần)

Nay con trì chú, xưng niệm PHẬT,
Thệ phát lòng Bồ đề rộng lớn.
Cúi xin xót thương, nhiếp thọ con,
Chứng minh sám hối và sở nguyện.

Về trước đến nay con tạo ác,
Ðều do vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra.
Tất cả chí tâm xin sám hối.

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ,
Phiền não vô tận thề nguyện dứt.
Pháp môn vô lượng thề nguyện học,
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.

Con nguyện lâm chung dự biết thời,
Dứt trừ tất cả điều chướng ngại.
Diện kiến Tây phương Tam thánh tôn,
Liền được sanh về cõi Cực Lạc.

Xin đem công đức trì niệm nầy,
Hồi hướng bốn ân và ba cõi.
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh,
Ðồng sanh Cực Lạc thành PHẬT đạo.

– Phục lễ Tây Phương nước An Lạc.
Tiếp Dẫn chúng sinh Đại Đạo Sư.
Nay Con phát nguyện nguyện vãng sinh.
Xin nguyện xót thương tiếp nhận.

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ðệ tử sám hối, phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng, đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA MÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ÐÀ PHẬT, đại-bi QUÁN THẾ ÂM Bồ tát, đại lực ÐẠI THẾ CHÍ Bồ-tát, Thanh-tịnh ÐẠI HẢI CHÚNG Bồ-tát, Thập phương tam thế biến pháp giới Tam bảo.

*** Nam Mô A Di Đà Phật ***

Print Friendly, PDF & Email