Trì Chú Sám Hối Hóa Giải Oan Nghiệp Của Phật Tử Tuệ Mẫn
(Thư Học Phật 94)
Btg Bảo Đăng