TRÌ CHÚ ĐẠI BI

(Xin ngồi ngay thẳng, giữ tam nghiệp thanh tịnh, nếu có thể thì dành ra 1 hoặc 2 phút, mắt nhắm tưởng đến chữ Rãm bằng chữ Phạn , rõ ràng từng nét, quán xung quanh chữ phóng ra hào quang trắng chiếu khắp thân mình. Việc này rất là lợi ích vì sẽ làm tam nghiệp được thanh tịnh, sẽ tăng thêm năng lực trước khi vào thọ trì chú đại bi. )

TRÌ CHÚ ĐẠI BỊ

Tịnh pháp giới chân ngôn:
Úm Rãm (21 lần)

Kính lạy đời quá khứ,
Chính Pháp Minh Như Lai.
Chính là đời hiện nay,
Quán Thế Âm Bồ Tát,
bậc thành công đức diệu,
Đủ lòng đại từ bi,
Nơi trong một thân tâm
Hiện ra ngàn tay mắt
Soi thấu khắp pháp giới
Hộ trì các chúng sanh
Khiến phát lòng đạo sâu
Dạy trì chú Viên Mãn
Cho xa lìa đường ác
Được sanh trước Như Lai
Những tội nặng vô gián
Cùng bịnh ác lâm thân,
Khó nỗi cứu vớt được
Cũng đều khiến tiêu trừ
Các tam muội, biện tài
Sự mong cầu hiện tại
Đều cho được thành tựu
Quyết định chẳng nghi sai
Khiến mau được ba thừa
Và sớm lên quả Phật
Sức oai thần công đức
Khen ngợi chẳng hay cùng!
Cho nên con một lòng
Quy mạng và đảnh lễ

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm (3 lần)

Kệ Sám Hối:

Quy mạng mười phương Phật,
Tôn Pháp, hiền thánh Tăng.
Tam thánh cõi Cực lạc,
Xin thương xót chứng minh:

Vô thỉ kiếp đến nay,
Con mê lạc luân hồi.
Do bởi tham, sân, si,
Từ nơi thân, khẩu, ý.
Tạo tứ trọng, ngũ nghịch,
Thập ác, vô biên tội.
Nay đem tâm chí thành,
Tỏ bày cầu sám hối.
Nguyện nhờ sức gia trì,
Thân, tâm đều thanh tịnh.
Xin phát đại Bồ đề,
Ðộ mình, người giải thoát.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, Ma Ha Tát. (3lần)

Đại Bi Nguyện:

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni:

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đá (na ma bà tát đa) na ma bà già
17. Ma phạt đạt đậu
18. Đát điệt tha, án
19. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đế tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê, rị đà dựng
27. Cu lô cu lô kiết mông
28. Độ lô độ lô phạt già ra đế
29. Ma ha phạt già ra đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A ra sâm phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sam
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ – bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ – bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn tri
50. Địa rị sắt ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà da
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma yết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da
73. Ta bà ha
74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án tất điện đô
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà dạ
84. Ta bà ha 

(Trì nguyên Chú Đại Bi 5 lần, xong trì tâm chú tức 4 hàng chữ đậm ở trên 21 lần)

Cúi đầu đảnh lễ Đức Quán Âm,
Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm.
Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối,
Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm.
Vô vi phát khởi từ bi nguyện,
Chơn thật tuyên dương bí mật âm.
Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện,
Tiêu trừ tội chướng hết luân trầm.
Long thiên các Thánh đồng gia hộ,
Trăm nghìn Tam muội nguyện tu tâm.
Thân được quang minh tâm trí tuệ,
Thọ trì công đức thật cao thâm.
Trần lao biển cả thề qua lại,
Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm.
Con nay xưng tụng nguyện qui y,
Các nguyện tùy tâm đều viên mãn.

Nam mô Đại Từ Đại Bi, Đại Hỷ Đại Xả, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Từ Mẫu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Duy Nguyện Thùy Từ  Cứu Độ, Tác Đại Chứng Minh (3 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần)

CON NAY khắp vì bốn ơn, ba cõi, cùng pháp giới chúng sanh CẦU nơi QUẢ VỊ NHỨT THỪA VÔ THƯỢNG BỒ ÐỀ của PHẬT. Một lòng trì niệm, hồng danh muôn đức A DI ÐÀ PHẬT, cầu sanh CỰC LẠC.

Duy nguyện Từ phụ, A DI ÐÀ PHẬT, từ bi gia hộ, xót thương tiếp độ.

Thân Phật A Di Đà vàng rực rỡ,
Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm.
Năm Tu Di uyển chuyển ngọc hào,
Bốn biển lớn biếc xanh liên mục.
Vô biên hóa Phật cùng Bồ Tát,
Hiện đầy trong ánh diệu quanh minh.
Nguyện lành bốn tám độ hàm linh,
Chín phẩm sen vàng sanh Cực Lạc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ðại Từ, Ðại Bi, tiếp dẫn đạo sư, A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (10lần (nhiều càng tốt))
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10lần)
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10lần)
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. (3lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3lần)
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3lần)

Nay con trì chú, xưng niệm PHẬT,
Thệ phát lòng Bồ đề rộng lớn.
Cúi xin xót thương, nhiếp thọ con,
Chứng minh sám hối và sở nguyện.

Về trước đến nay con tạo ác,
Ðều do vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra.
Tất cả chí tâm xin sám hối.

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ,
Phiền não vô tận thề nguyện dứt.
Pháp môn vô lượng thề nguyện học,
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.

Con nguyện lâm chung dự biết thời,
Dứt trừ tất cả điều chướng ngại.
Diện kiến Tây phương Tam thánh tôn,
Liền được sanh về cõi Cực Lạc.

Xin đem công đức trì niệm nầy,
Hồi hướng bốn ân và ba cõi.
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh,
Ðồng sanh Cực Lạc thành PHẬT đạo.
– Phục lễ Tây Phương nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Đại Đạo Sư.
Nay Con phát nguyện nguyện vãng sinh. Xin nguyện xót thương tiếp nhận.

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu,  Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ðệ tử sám hối, phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng, đảnh lễ: Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA MÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ÐÀ PHẬT, đại-bi QUÁN THẾ ÂM Bồ tát, đại lực ÐẠI THẾ CHÍ Bồ-tát, Thanh-tịnh ÐẠI HẢI CHÚNG Bồ-tát, Thập phương tam thế biến pháp giới Tam bảo.

*** Nam Mô A Di Đà Phật ***

-HẾT-