Trì Chú Đại Bi Để Hộ Niệm
(Thư Học Phật 78)
Btg Bảo Đăng