Trên Đỉnh Non Cao

Thơ: Mặc Giang
Mặc Giang CD 05

doahong