TRAO NHAU ÁI NGỮ

Trao nhau Ái Ngữ nhịp cầu
Bao nhiêu phiền muộn rơi vào hư không
Xoá tan những mối tơ lòng
Tình thương kết chặt Sống Chung đậm đà
Trần đời lắm chuyện xót xa
Quan tâm chi đấy thêm ra lắm trò
Khiến ta quẩn trí buồn lo
Niềm tin bởi đó phai mờ thời gian
Sống Chung nên học khuôn vàng
Tiếng Lòng giác ngộ là chan chứa tình
Cộng thêm Ái Ngữ duyên sanh
Nở hoa lẽ sống, bình minh cuộc đời
Mau mau tỉnh thức ai ơi
Đây là nhân tố sáng ngời cõi an.

Chùa Phật Quang
Ngày 21.8.2019
Thích Thắng Hoan