Tràng Hạt Tụng Niệm

Theo ghi chép trong Phật điển, hạt sen cũng là một loại chất liệu dùng làm tràng hạt. Trong các kinh “Thủ Hộ Quốc Giới Chu Đà La Ni kinh”, “Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật kinh”, “Kim Cang Đỉnh Du Già Niệm Châu kinh”, “Tô Tất Địa Yết La kinh” đều có ghi chép kỹ thuật dùng hạt sen làm tràng hạt.

Kinh điển còn chép, dùng các tràng hạt khác nhau tụng niệm, có công đức tụng niệm cũng khác nhau.

Trong “Phật Thuyệt Hiệu Lượng Số Châu Công Đức kinh”, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giảng cho đại chúng biết dùng tràng hạt khác nhau trì tụng được công đức khác nhau, nếu dùng hạt sen làm sạch, tụng tròn một chuỗi, được phúc vạn lần.

Còn trong “Kiến Lập Đạo Tràng Phát Nguyện phẩm” quyển hạ bộ “Nhiếp Chân Thật kinh” lại ghi dùng hạt sen, kim cương tử làm chuẫn tụng niệm đạt tới phúc đầy đủ.

Theo Mật giáo hành pháp, dựa vào sự khác biệt của tam bộ hay ngũ bộ, các tràng hạt được dùng cũng có sự khác nhau.

“Tô Tất Địa Yết La kinh” chép:

– Phật bộ dùng hạt bồ đề,
– Quan Âm bộ dùng hạt sen,
– Kim Cang bộ dùng hạt Lỗ Na La Xoa làm tràng hạt.

Trong bộ “Thủ Hộ kinh” và “Du Già Niệm Châu kinh” lại chép:

– Phật bộ dùng hạt bồ đề,
– Kim Cang bộ dùng hạt kim cương,
– Bảo bộ dùng các loại châu báu,
– Liên hoa bộ dùng hạt sen,
– Yết Ma bộ dùng tổng hợp các loại làm tràng hạt.